åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om visse særregler for angivelse m.v. af moms.

Afsnittet indeholder:

  • Angivelse ved dødsfald
  • Virksomheder m.v., der er registreret efter ML § 50-50 b
  • Erhvervelse af nye transportmidler

Angivelse ved dødsfald

Dør indehaveren af en registreret virksomhed, og udstedes der proklama efter DSL § 81, skal arvingerne eller bobestyreren foretage angivelse efter ML § 57, stk. 1, for perioden fra afgiftsperiodens begyndelse og indtil dødsdagen. Se ML § 62, stk. 9.

Dette skal ske senest 30 dage efter bekendtgørelse af proklama. Se ML § 62, stk. 9.

Proklama er omtalt i afsnit G.A.3.1.9.4.

Virksomheder m.v., der er registreret efter ML §§ 50-50 b

Afgiftsperioden for virksomheder m.v., der er registreret efter ML §§ 50-50 b, er kvartalet, og fristerne for afregning af momsen i ML § 57, stk. 3, finder anvendelse. Se ML § 64, stk. 1.

OPKL § 2, stk. 4 og 6, OPKL § 4, stk. 1 og 2, og OPKL §§ 6-8 (§§ 4 og 8 er ændret ved § 2 i lov nr. 832 af 14. juni 2022) finder tilsvarende anvendelse. Se ML § 64, stk. 2.

Reglerne for registrering efter ML §§ 50-50 b er beskrevet i afsnit D.A.14.4.

Erhvervelse af nye transportmidler

Privatpersoner og andre, der ikke er registreret, skal anmelde og betale afgift til told- og skatteforvaltningen af erhvervelse af nye transportmidler fra et andet EU-land. Se ML § 65, stk. 2.

Anmeldelsen skal foretages senest 14 dage efter transportmidlets ankomst her til landet og være ledsaget af en faktura. Se ML § 65, stk. 2.

Afgiften skal indbetales senest 14 dage efter påkrav fra told- og skatteforvaltningen. Se ML § 65, stk. 2.

OPKL § 9, stk. 3, 2. pkt. (som ændret ved § 2, nr. 2, i lov nr. 489 af 15. mj 2023), og OPKL § 18, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse ved afregning af denne afgift. Se ML § 65, stk. 3.