Indhold

Dette afsnit handler om angivelse og betaling af moms ved lejlighedsvis registrering for moms.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Tidsfrist
  • Dispensation fra kravet om en fiskal repræsentant i Danmark.

Regel

Finder den momspligtige aktivitet sted rent lejlighedsvis, fx i form af koncertarrangementer, offentlige baller, markeder, midlertidige udstillinger og lignende, kan afgiftsperioden fastsættes til det tidsrum, i hvilken den momspligtige aktivitet drives. Se ML § 60.

En afgiftspligtig person skal elektronisk angive moms efter ML kap. 15 (§§ 57-65) til Skattestyrelsen på skat.dk/TastSelv Erhverv. Se MLbek ►§ 73◄.

Se om det EU-retlige grundlag for EU-landenes adgang til at fastsætte regler for elektronisk momsangivelse i momssystemdirektivets artikel 250, stk. 2.

Uanset pligt til digital momsangivelse, kan moms ved lejlighedsvis registrering angives på papir

En afgiftspligtig person, herunder den, der alene er lejlighedsvis registreret for moms efter ML § 60, har pligt til digitalt at angive momsen efter MLbek ►§ 73◄.

Lejlighedsvis registrering for moms efter ML § 60 angår efter forholdets natur momspligtige transaktioner for en kort og afgrænset periode. På denne særlige baggrund vil den, der er lejlighedsvis registreret for moms, kunne ansøge Skattestyrelsen om at få udleveret en blanket til at angive momsen, der kan henføres til den lejlighedsvise registrering.

Tidsfrist

Angivelse skal ske til Skattestyrelsen senest den 1. i den tredje måned efter, at den momspligtige aktivitet er afsluttet.

For afgiftspligtige personer, der kun har momspligtig aktivitet for et kort tidsrum, kan Skattestyrelsen forkorte fristerne for at angive og betale momsen. Se ML § 60.

Dispensation fra krav om en fiskal repræsentant i Danmark

Skattestyrelsen kan fravige kravet om en fiskal repræsentant i Danmark efter ML § 47, stk. 2, for afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i Danmark, når den momspligtige aktivitet er af midlertidig karakter, fx salg på en udstilling i Danmark. Se ML § 60, 2. pkt.