Dato for udgivelse
29 Jun 2012 10:03
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Apr 2012 15:56
SKM-nummer
SKM2012.412.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
11-03317
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Fradrag, underskud, kommanditselskab, kapitalindkomst
Resumé

Et kommanditselskab, der måtte anses at drive udlånsvirksomhed og ikke almindelig porteføljepleje, måtte anses for omfattet af reglerne i personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10, da antallet af deltagere var større end 10, og da klageren som investor ikke deltog i driften i væsentligt omfang.

Reference(r)

Personskatteloven § 4, stk. 1, nr. 10

Henvisning

-

Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for underskud ved deltagelse i G1 K/S.

Landsskatterettens afgørelse

Personlig indkomst

SKAT har nægtet at godkende fradrag for underskud, idet underskuddet alene kan modregnes i et eventuelt senere opnået overskud på anparter, selvangivet med 44.186 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Sagens oplysninger

Klageren er i 2009 ejer af 20 anparter i G1 K/S, der ifølge prospekt af 2008 er en investeringspulje, der henvender sig til både private og virksomheder.

Af prospektet fremgår tillige, at kommanditselskabet på grundlag af en grundig kreditvurdering og med sikkerhed i tinglyste pantebreve tilbyder lån til danske boligejere, der selv bebor deres ejendom. Selskabet henvender sig til investorer med en langsigtet investeringshorisont.

Af prospektet fremgår endvidere, at investering i kommanditselskabet er karakteriseret, dels ved et højt afkast, højere end for obligationer, dels ved et mere stabilt afkast og mindre risiko end for aktier.

Der er udbudt i alt 1.327 andele.

Af regnskab for kommanditselskabet for 2009 fremgår, at bruttofortjenesten udgjorde - 83.907.000 kr. og resultat ifølge årsrapport - 87.340.277 kr. Aktiverne, der hovedsagelig består af pantebreve og gældsbreve, har en værdi på ca. 337,5 mio. kr. Den samlede kapitalindkomst for de personlige investorer er opgjort til - 2.931.729 kr. I opgørelsen er kursregulering, pantebrevstab og garantiprovision tilbageført i forhold til det regnskabsmæssige resultat. Endvidere er 80 % af administrationsomkostningerne (løbende formueprovision) tilbageført. Tillige fremgår, at der i 2009 er 166 investorer.

Klageren har fratrukket underskud af sine anparter i kommanditselskabet med 44.186 kr. Heri er bl.a. klagerens andel af udgiften på 20 % af formueprovision til komplementaren på 2.654.000 kr., svarende til 530.800 kr. Udgiften vedrører efter det oplyste administration af de overtagne ejendomme.

SKATs afgørelse

SKAT har nægtet fradrag for underskud på anparterne, idet det er anført, at underskuddet kan modregnes i et eventuelt senere opnået overskud på anparterne, jf. personskattelovens § 13, stk. 6.

SKAT har anført, at da kommanditselskabets administrator har indberettet, at kommanditselskabet er omfattet af fradragsbegrænsningen for underskud i medfør af reglerne i personskattelovens § 13, stk. 6, kan fradrag ikke godkendes.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har påstået, at klageren ikke er omfattet af personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10, da klageren ikke er næringsdrivende med køb og salg af pantebreve.

SKAT har ikke godkendt fradrag for underskud i G1 K/S, jf. personskattelovens § 13, stk. 6, hvoraf fremgår:

"Underskud i skattepligtig almindelig indkomst fra en virksomhed som nævnt i personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10 eller 12, kan ikke fratrækkes i den skattepligtiges øvrige skattepligtige indkomst, men fremføres til modregning i positiv skattepligtig indkomst i et senere indkomstår fra samme virksomhed. Tilsvarende gælder også for forskudsafskrivninger efter afskrivningsloven på aktiver, der efter færdiggørelsen benyttes i virksomheden. Bestemmelserne gælder dog ikke underskud fra skibsvirksomhed omfattet af § 4, stk. 1, nr. 10 eller 12, når erhvervsministeren senest den 31. december 1993 har godkendt skibsprojektet."

Af personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10, fremgår, at kapitalindkomst omfatter:

"indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, når antallet af ejere er større end 10 og den skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang, samt indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed efter ligningslovens § 8 k, stk. 2, når antallet af personlige ejere er større end 2 og den skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang,".

Da klageren ikke er næringsdrivende med køb af salg af pantebreve er hans investering i investeringsselskabet G1 K/S ikke omfattet af personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10.

Repræsentanten har anført, at klageren på ingen måde har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed ved handel med pantebreve ved, at han har foretaget en passiv investering i kommanditselskabet. Endvidere har kommanditselskabets forretningsområde været investering i private pantebreve i Danmark for at opnå et afkast på disse.

Repræsentanten har henvist til SKM2007.351.SR (TfS 2007, 787), spørgsmål 4.

Repræsentanten har efterfølgende oplyst, at det fremkomne underskud på i alt 2.931.729 kr., eller 44.186 kr. for klagerens vedkommende, alene vedrører renteudgifter. Der er ikke tale om tab på pantebreve.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10, at kapitalindkomst omfatter det samlede nettobeløb af indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, når antallet af ejere er større end 10 og den skattepligtige ikke har deltaget i virksomhedens drift i væsentligt omfang. I medfør af personskattelovens § 13, stk. 6, kan underskud ikke fratrækkes i skattepligtig indkomst, idet underskuddet alene kan fremføres til modregning i positiv skattepligtig indkomst i et senere indkomstår fra samme virksomhed.

Det fremgår af regnskab for kommanditselskabet, at der i 2009 er 166 investorer.

Landsskatteretten er enig med SKAT i, at klagerens andel i G1 K/S betragtes som andel i selvstændig virksomhed med udlån og sikkerhed i boliger, jf. prospektet. Da kommanditselskabet således driver udlånsvirksomhed - og ikke almindelig porteføljepleje - anses forholdet for omfattet af anpartsbegrebet, jf. personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10, da antallet af investorer er større end 10, og klageren ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang.

Da der ikke er påvist fradragsret for underskud efter andre bestemmelser, og ligningslovens § 17 C ej heller - ud fra det oplyste - hjemler fradragsret for udgifter til formuepleje, indstiller kontoret derfor at den påklagede afgørelse stadfæstes.