åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.B.5.2 Skønsmæssig ansættelse efter opkrævningsloven" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om skønsmæssige ansættelser efter opkrævningsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Betingelser
  • Grundlaget for skønnet
  • Uregistreret virksomhed
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser med videre

Regel

Hvis virksomhedens regnskaber ikke er egnede som grundlag for en opgørelse af den afgift eller A-skat mv., som virksomheden skal angive, kan Skatteforvaltningen foretager en skønsmæssig ansættelse af tilsvaret. Se► OPKL § 5, stk. 2.◄

Det samme gælder, hvis en virksomhed har modtaget et for stort beløb som godtgørelse, og hvor størrelse af det beløb, som virksomheden skal tilbagebetale, ikke kan opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber.

Med virksomhedens regnskabsmateriale forstås i denne sammenhæng også bilag mv.

Hvis det skønsmæssigt fastsatte skatte- og afgiftsbeløb betales inden for 14-dages-fristen for Skatteforvaltningens betalingspåkrav efter► OPKL § 5, stk. 1◄, skal der ikke betales renter. Betales beløbet først efter de 14 dage, skal beløbet forrentes fra den dag, Skatteforvaltningen har fremsat påkrav om betaling. I øvrigt anvendes forrentningsprincippet og rentesatsen efter ►OPKL § 7, stk. 1 og 2.◄

Bemærk

Ved skønsmæssig ansættelse af moms er det tilsvaret, der skal ansættes. Dette betyder, at der skal tages hensyn til om der skønnes at være afholdt momsbelagte indkøb af varer og ydelser til brug for virksomheden, som kan fradrages ved opgørelse af afgiftstilsvaret. 

Betingelser

Det er en forudsætning for gennemførelse af en skønsmæssig ansættelse, at virksomhedens regnskabsgrundlag kan tilsidesættes.

Skatteforvaltningen skal skriftligt underrette virksomhedens ansvarlige ledelse om ansættelsen. Virksomheden skal også underrettes om, at den kan udtale sig skriftligt eller mundtligt over for Skatteforvaltningen inden for en fastsat frist. Fristen bør ikke være under 15 dage. Har virksomheden ikke udtalt sig inden fristens udløb, kan Skatteforvaltningen gennemføre den skønsmæssige ansættelse i overensstemmelse med forslaget.

Hvis Skatteforvaltningen finder det hensigtsmæssigt, kan virksomheden blive indkaldt til et møde om den skønsmæssige ansættelse. Der foretages dog ansættelse, selv om virksomheden ikke giver møde.

Se afsnit A.A.7.4.5.

Grundlaget for skønnet

Ved ansættelse efter skøn har Skatteforvaltningen som udgangspunkt ikke pligt til at indhente oplysninger fra andre end virksomheden selv. Der er som udgangspunkt heller ikke pligt til at indhente oplysninger fra tredjemand, hverken fra en anden offentlig myndighed eller fra en privat virksomhed.

Grundlaget for skønnet er typisk tidligere års indberettede oplysninger, momsangivelser, skatteansættelser, oplysninger fra tredjemand, mv.

Der er en række domme og afgørelse på området for skønsmæssige ansættelser, der danner praksis for det skatte- og afgiftsretlige skøn på området.

Se også

Afsnit A.B.5.1 og afsnit A.B.5.3 om skønsmæssige ansættelser efter skattekontrolloven.  

Uregistreret virksomhed

Opkrævningsloven gælder efter § 1, stk. 1, for opkrævning af skatter og afgifter for hvilke, virksomheder er eller skulle have været registreret hos eller anmeldt til told- og skatteforvaltningen. Opkrævningsloven finder således også anvendelse på uregistreret virksomhed.

I de tilfælde, hvor der drives uregistreret virksomhed, vil den pågældende virksomhed ikke opfylde sine forpligtelser til at angive og afregne skatter og afgifter.

►OPKL § 5◄ giver mulighed for at Skatteforvaltningen kan fortage skønsmæssig ansættelse af den A-skat, AM-bidrag eller den afgift, som virksomheden skal angive og betale.

I de tilfælde, hvor det konstateres, at der er drevet uregistreret virksomhed, kan Skatteforvaltningen anmode den pågældende virksomhed om, at fremlægge momsregnskaber for de år, hvor der ifølge Skatteforvaltningens oplysninger kan været drevet uregistreret virksomhed.

Såfremt den uregistrerede virksomhed indleverer regnskaber i overensstemmelse med skatte- og afgiftslovgivningens bestemmelser, og Skatteforvaltningen kan tiltræde regnskaberne, skal virksomhedens skat og afgift fastsættes i overensstemmelse hermed.

Viser det sig derimod, at størrelsen af den uregistrerede virksomheds skatter og afgifter ikke kan opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, eller indleveres der slet ikke et regnskab, følger det af ►OPKL § 5, stk. 2◄, at Skatteforvaltningen kan foretage en skønsmæssig ansættelse.

Når Skatteforvaltningen foretager en skønsmæssig ansættelse, skal der samtidigt tages stilling til periodiseringen af det skønnede tilsvar.

 

Periodisering af momstilsvar og A-skat/AM-bidrag vedrørende uregistreret virksomhed

For uregistrerede virksomheder har Skatteforvaltningen hjemmel til at skønne over både tilsvaret og perioden, herunder både afgiftsperiodens længde, men også til hvilken afgiftsperiode en post hører.

OPKL § 5 ◄hjemler således, at Skatteforvaltningen kan foretage skønsmæssig fastsættelse af skatte- og afgiftstilsvar for en virksomhed, hvis virksomhedens regnskab ikke kan danne grundlag for en opgørelse af tilsvaret. Hvis situationen er den, at der slet ikke er indgivet angivelse om et skatte eller momstilsvar, følger det af ►OPKL § 5, stk. 2,◄ at Skatteforvaltningen kan foretage en skønsmæssig ansættelse af dette tilsvar. Skønnet skal foretages på baggrund af de oplysninger, som Skatteforvaltningen har adgang til. Afhængig af den konkrete sag, kan disse oplysninger være mere eller mindre fyldestgørende.

Fastsættelse af afgiftsperioden

Når det gælder uregistreret virksomheder skal Skatteforvaltningen fastsætte relevante afgiftsperioder for hele det tidsrum, som Skatteforvaltningens afgørelse om opkrævning af afgifter omfatter. Se ML § 57.

Fastsættelse af hvilken afgiftsperiode, der finder anvendelse, sker på baggrund af et skøn over, hvad den momspligtige omsætning har været i virksomheden, fordelt på en 12-måneders periode, som angivet i momsloven.

Eksempel: 

Skatteforvaltningen konstaterer, at virksomhed A har drevet uregistreret virksomhed i 21 måneder.

Skatteforvaltningen skønner, at virksomhedens momspligtige omsætning i en 12-måneders periode har været 6 mio. kr.

Afgiftsperioden er herefter kvartalet.

Periodisering af afgiften

Selve periodiseringsøvelsen foretages derefter ud fra den viden, som Skatteforvaltningen har om bl.a. virksomhedens størrelse og art. Når der er tale om uregistreret virksomhed, kan den viden, som Skatteforvaltningen har om virksomheden naturligvis være begrænset, og der foreligger typisk ikke megen dokumentation til brug for en skønnet periodisering af kravene. Dette afskærer dog ikke Skatteforvaltningen fra at foretage et sådant skøn. Det ligger i sagens natur, at jo mindre materiale, der er tilgængeligt for at foretage skønnet, jo friere er Skatteforvaltningens skøn i forhold til at foretage periodisering af kravene. Hvis oplysningerne om virksomheden er sparsomme, kan man bl.a. lægge vægt på:

  • Hvor mange ansatte virksomheden har haft i perioden

  • Hvor stor omsætningen har været i perioden

  • Hvor stor omsætningen har været for sammenlignelige virksomheder i perioden og

  • Om virksomheden opererer i en branche, hvor omsætningen er svingende (sæsonarbejde)

Hvis virksomheden opererer i en branche, hvor alle aktiviteter typisk foregår i en bestemt periode af året (fx i vintersæsonen, hvor der sælges juletræer eller i sommersæsonen, hvor der typisk drives forlystelsesparker), skal krav på moms, A-skat og AM-bidrag normalt henføres til den periode, hvor virksomhedens aktivitet foregår. Omvendt vil virksomheder i andre brancher normalt have en stabil indtjening i løbet af året (fx frisører eller pizzarier), og det vil derfor være naturligt at periodisere krav mod disse typer (uregistrerede) virksomheder over hele året. 

Eksempel: 

Skatteforvaltningen konstaterer, at virksomhed A har drevet uregistreret virksomhed i 21 måneder.

Skatteforvaltningen skønner, at virksomhedens momspligtige omsætning i en 12-måneders periode har været 6 mio. kr. Afgiftsperioden er herefter kvartalet.

Skatteforvaltningen træffer afgørelse om, at virksomheden skal betale 3 mio. kr. i moms for perioden på 21 måneder. Skatteforvaltningen skønner at virksomheden har haft en stabil indtjening i løbet af perioden uden udsving. Skatteforvaltningen fordeler herefter momskravet ud på de 7 afgiftsperioder. 

 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKM-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2011.209.HR SKM2011.210.HR
SKM2011.211.HR

Pizzeria - ansættelse stadfæstet - moms

Der kunne ikke tillægges betydning, at der var frifindende straffedom.

SKM2007.32.HR

Tatovør - negativt privatforbrug

moms, A-skat

Privatforbrugsberegning lagt til grund beregning af momstilsvar og A-skat.

SKM2005.368.HR

Pizzeria - ansættelse stadfæster - moms

Ingen troværdig indtægtsregistrering. Stort antal nulopslag på kasseapparat mv.

UfR 1977.422
HD af 5.04.1977

Frugt- og grøntforretning - moms

Pligt for virksomhed til at foretage hyppige kasseafstemninger.

Landsretsdomme

SKM2016.19.VLR

Bekæmpelsesmiddel- og kvælstofafgift. Direktøren for et selskab havde ved falske fakturaer søgt at sløre handel med afgiftspligtige produkter. VLR lagde vægt på, at handlerne lå inden for direktørens fuldmagt, at handlerene var gennemført for selskabets regning. Det forhold at direktøren uretmæssigt havde skjult dispositionerne kunne ikke føre til, at handlerne var ugyldige eller at afgiften heraf skulle bortfalde.

VLR stadfæstede byrettens dom - SKM2014.581.BR.

SKM2015.643.VLR

Køreskolevirksomhed i selskabs- og enkeltmandsform. Udeholdt omsætning.

VLR stadfæstede byrettens dom i selskabets sag og også i skatteyderens sag med den ændring, at ansættelsen af personlig indkomst og afledt moms hjemvistes til fornyet behandling.

SKM2015.511.VLR

Entreprenørvirksomhed. Byretten havde fundet, at sagsøger var momspligtig for en række salgsfaktura, selvom fakturaerne var udstedt i en række selskabers navne. Fakturaerne var påført enten skatteyderens eller dennes ægtefælles kontonummer. Sagsøger havde ikke bevist eller sandsynliggjort, at de personlige bankkonti havde tjent som "transitkonti" for selskaberne.

VLR stadfæstede byrettens dom - SKM2014.269.BR.

SKM2014.521.ØLR

Skønsmæssige forhøjelser af skat og moms. Forhøjelserne var foretaget på baggrund af et større antal afrundede kontante beløb, indsat på virksomhedens konto. Indsætningerne svarede til de foretagne forhøjelser

Stadfæstet.

Tidl. instans SKM2013.431.BR.

 

SKM2014.202.ØLR

Bilforretning - moms

byrettens dom stadfæstet

Lav bruttoavance.

SKM2013.493.VLR

Skrotvirksomhed 

stadfæstelse

Virksomhed fik ikke medhold i at ansættelsen var ugyldig, fordi der ikke var foretaget skøn over udgifter.

Tidligere instans SKM2012.743.BR.

SKM2012.465.VLR

Akupunktørklinik

Skøn udøvet på grundlag af privatforbrugsberegning. Byrettens dom stadfæstet.

SKM2011.801.ØLR

Handel med udlandet

stadfæstelse - moms

Manglende dokumentation for eksport.

SKM2011.459.ØLR

Udeholdt omsætning stadfæstelse - moms

Manglende kasseafstemninger.

SKM2009.159.ØLR

Pizzeria - ansættelse stadfæstet - moms

Der kunne ikke tillægges betydning, at der var frifindende straffedom.

SKM2007.951.ØLR

Pizzeria - ansættelse stadfæstet - moms

Skøn udøvet på grundlag af bruttoavanceberegning.

SKM2007.736.ØLR

Kiosk - pizzeria

Ansættelse tilsidesat

Varekøb i udlandet kunne ikke henføres til virksomheden, da udenlandsk sælger havde misbrugt virksomhedens momsnummer.

SKM2004.5.VLR

Restaurant - stadfæstelse - moms

Opgjort på grundlag af vareforbrug. Ejerens privatforbrug var uden relevans.

SKM2003.407.ØLR

Stadfæstelse - moms

Opgjort på grundlag af vareforbrug. Ejerens privatforbrug var uden relevans.

SKM2003.208.ØLR

Kiosk - ansættelse stadfæstet - moms

Udeholdt omsætning - pengeoverførsler, Pakistan, lån.

SKM2003.191.VLR

Pizzeria - ansættelse stadfæstet - moms

Opgjort på grundlag af vareforbrug.

TfS 2001, 311
ØLD af 19.02.2001

Renovations- og jordbrugsvirksomhed, cafeteria - moms

Drift af virksomhed i en andens navn. Proforma ejerskab.

TfS 1999, 868
VLD af 10.08.1999

Pizzeria - ansættelse stadfæstet - moms

Opgjort på grundlag af vareforbrug, herunder emballage og gennemsnitlig bruttoavance.

TfS 1999, 269
ØLD af 27.01.1999

Restaurant - stadfæstelse - moms

Omsætningsberegning ud fra varekøb og salgspriser. Kassestrimler stemmer ikke med bogføring.

TfS 1991, 113
ØLD af 15.02.1991

Restaurant - stadfæstelse - moms

Stort omfang af udskænkning uden beregning.

TfS 1987, 636
ØLD af 15.10.1987

Restaurant - stadfæstelse - moms

Løbende tilintetgørelse af underbilag.

UfR 1980.231
VLD af 19.10.1979

Byggevirksomhed
Moms

Afsmittende virkning mellem ægtefæller.

Byretsdomme

SKM2018.405.BR

Restaurant. Reel omsætning oversteg bogført omsætning. Retten fandt, at Skatteforvaltningens skøn var udarbejdet på baggrund af en omhyggelig gennemgang, ligesom der var udvist fornøden forsigtighed. Omsætningen var henset til sagsøgers virksomhed inden for normen for branchen.

SKM frifundet

SKM2018.394.BR

Restaurant og take away. 

Skatteforvaltningens ansættelse var baseret på dankorttransaktioner sammenholdt med personalets registrering af kontantsalg. Skatteyder kunne ikke dokumentere at den anvendte bruttoavance var for høj eller at den opgjorte omsætning var urealistisk høj. 

SKM frifundet

SKM2016.92.BR

Slik købt i udlandet. BR fastslog at regnskabsgrundlaget var mangelfuldt og SKAT derfor var berettiget til at foretage skønsmæssig ansættelse. Forklaring om at slikket var købt i DK blev anset for utroværdig.

SKM frifundet.

SKM2015.596.BR

Rengøringsvirksomhed. Indsætninger på bankkonto ansås at hidrøre fra momspligtig rengøringsvirksomhed, som vedkommende var involveret i og derfor skulle svare moms af.

SKM frifundet.

SKM2015.350.BR

Retten lagde til grund, at sagsøger havde ansvaret for at bogføringen var mangelfuld og ikke havde dokumenteret, at indsættelser på sagsøgers konto ikke hidrørte fra momspligtige leverancer.

SKM frifundet.

SKM2015.62.BR

Brugtvognshandel. Sagsøger havde ikke løftet bevisbyrden for, at der var tale om private salg, der måtte anses for foretaget som led i økonomisk virksomhed. Da der ikke var udarbejdet regnskab, fandt retten at SKAT havde været berettiget til at foretage en skønsmæssig ansættelse.

SKM frifundet.

SKM2015.38.BR

Ikke indsendt regnskab. Ansættelse baseret på indsætninger på bankkonto. Skatteyderen havde under sagens forberedelse fremlagt materiale, der efter sagsøgers opfattelse skulle danne grundlag, samt henvist til at der ikke var udarbejdet privatforbrugsopgørelser. Heri fik skatteyder ikke medhold.

SKM frifundet.

Sagen vedrører også indkomstansættelsen - se A.B.5.3.5.

 

SKM2014.849.BR

Moms - indsætninger på en bankkonto.

Indsættelse på bankkonto, som har dannet grundlag for forhøjelse - regnskabet tilsidesætteligt. 

SKM2014.662.BR

Bekæmpelsesmiddel- og kvælstofafgift. Direktøren for et selskab havde ved falske fakturaer søgt at sløre handel med afgiftspligtige produkter, og der var ikke i sagen holdepunkter for at selskabets ejer var vidende herom. Det forhold at skønssagen tog udgangspunkt i en række fundne bilag, fritog ikke afgørelsen fra at være skønsmæssig.

Sagen anket til VLR, der har stadfæstet BR-dommen.

SKM2014.581.BR

Rengøringsvirksomhed. A-skat, AM-bidrag og moms.

Udokumenteret at sagsøger skulle have haft underleverandører, hvorfor det var lagt til grund, at der havde været ansatte, hvor der ikke var indeholdt A-skat mv. Retten fandt heller ingen holdepunkter for at antage, der var fejl i SKATs opgørelse af moms.

Sagen anket til ØLR.

SKM2014.558.BR

Køreskole - moms og skat.

Skøn ikke foretaget på et åbenbart urimeligt grundlag. Retten lagde vægt på, at skønnet var foretaget på grundlag skatteyderens egne registreringer i køreskolebookingsystemet sammenholdt med virksomhedens mangelfulde regnskaber.

 

SKM2014.533.BR

Handel med motorcykelreservedele - moms og skat.

Sagen angik spørgsmål om erhvervsmæssig virksomhed og grundlaget for skøn. Skøn var hovedsagelig baseret på konstaterede indsættelser på skatteyderens konto.

Grundlag for en skønsmæssig ansættelse til stede. Skønnet var dog foretaget på et ufuldstændigt og til dels fejlagtigt grundlag. Retten hjemviste derfor sagen til fornyet behandling.

SKM2014.448.BR

Brugtmoms, afregningsbilag

Handel med designmøbler mv

LSRs afgørelse stadfæstet

Mangelfuldt regnskab, der var tilsidesætteligt. Manglende afregningsbilag. Forklaring om at afregningsbilag fra stjålet kunne ikke føre til andet resultat.

SKM2014.402.BR

Indførsel af øl og mineralvand

LSRs afgørelse stadfæstet

Ikke anset at være til eget brug.

SKM2014.431.BR

Bilhandler

moms

Indsættelse på bankkonto, som har dannet grundlag for forhøjelse - regnskabet tilsidesætteligt.

Sagen anket til ØLR

SKM2014.123.BR

Brugtmomsordningen - biler -

LSRs afgørelse stadfæstet

Udeholdt omsætning - mangelfuldt regnskabsmateriale.

SKM2013.396.BR

Drift af uregistreret virksomhed efter konkurs - skat og moms

LSRs afgørelse tadfæstet

Virksomheden drevet i interessentskabsform. Grundlaget for skønsmæssig ansættelse til stede.

Sagen anket til ØLR.

SKM2013.301.BR

Værksted med handel med brugte biler - moms

LSR afgørelse stadfæstet

Regnskabet tilsidesætteligt. Ikke ført bevis for tyveri.

Sagen anket til ØLR.

SKM2013.196.BR

Restaurant - skat og moms

LSRs afgørelse stadfæstet

Udeholdt omsætning, skyggeregnskab.

Sagen anket til ØLR.

SKM2013.87.BR

Uregistreret virksomhed med salg af vin og øl - moms - vin- og ølafgift samt emballageafgift  

LSRs afgørelse stadfæstet

Udeholdt omsætning. Ingen dokumentation for køb. Hæftelse for vil- og ølafgift.

Sagen anket til ØLR.

SKM2013.79.BR

Kiosk - moms      

LSRs afgørelse stadfæstet

Negativt privatforbrug, kontante indsættelser på bankkonti, udeholdt omsætning.

Sagen anket til ØLR.

SKM2011.804.BR

Hjemmeslagteri - moms

LSRs afgørelse ikke stadfæstet

Regnskabet var tilsidesætteligt, men der var ikke påvist omstændigheder om udeholdt omsætning.

Kendelser og Ankenævnsafgørelser

SKM2017.607.LSR

Autoreparation. Momstilsvar forhøjet skønsmæssigt som følge af regnskabstilsidesættelse og lavt eller negativt privatforbrug. Da forhøjelsen var foretaget ekskl. moms, var der ikke grundlag for anvende princippet i styresignal SKM2014.783.SKAT. Endvidere blev påstand om ugyldighed ikke taget til følge.

 

990/87

Landbrugsvirksomhed

Udeholdt omsætning, dødelighedsprocent.

989/87

Brugtvognsvirksomhed

Uregistreret virksomhed - suspension af forældelsesfrist efter 1908-loven.

988/87

Malervirksomhed

Udeholdt omsætning - ansættelse baseret på procenttallet af konstaterede udeholdelser i forhold til bogføring.

946/86

Byggevirksomhed

Ansættelse baseret på skatteansættelsen.

945/86

Handel med tv-apparater

Uregistreret virksomhed. Usikkerhed om omfanget af omsætning.

944/86

Landbrugsvirksomhed

Udeholdt omsætning.

915/85

Kioskvirksomhed

Lav bruttoavance.

870/84

Restaurationsvirksomhed

Mangelfuld bogføring. Misforhold mellem køb og salg.

869/84

Restaurationsvirksomhed

Differencer mellem købte og solgte genstande - spiritus.

765/81

Byggevirksomhed

Tilsidesættelse - mangelfuldt regnskabsmateriale.

726/80

Købmandsvirksomhed

Mangelfuld regnskabsførelse. Lav avance.

688/80

Byggevirksomhed

Anvendelse af kalkulationstillæg på 6 pct. på byggematerialer og 35 pct. på løn.