åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.B.5.4.2 Skønsmæssig ansættelse efter opkrævningsloven" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om skønsmæssige ansættelser efter opkrævningsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Betingelser
  • Grundlaget for skønnet
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Hvis virksomhedens regnskaber ikke er egnede som grundlag for en opgørelse af den afgift eller A-skat mv., som virksomheden skal angive, kan SKAT foretager en skønsmæssig ansættelse af tilsvaret. Se OPKL § 5, stk. 2.

Det samme gælder, hvis en virksomhed har modtaget et for stort beløb som godtgørelse, og hvor størrelse af det beløb, som virksomheden skal tilbagebetale, ikke kan opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber.

Med virksomhedens regnskabsmateriale forstås i denne sammenhæng også bilag mv.

Hvis det skønsmæssigt fastsatte skatte- og afgiftsbeløb betales inden for 14-dages-fristen for SKATs betalingspåkrav efter OPKL § 5, stk. 1, skal der ikke betales renter. Betales beløbet først efter de 14 dage, skal beløbet forrentes fra den dag, SKAT har fremsat påkrav om betaling. I øvrigt anvendes forrentningsprincippet og rentesatsen efter OPKL § 7, stk. 1 og 2.

Betingelser

Det er en forudsætning for gennemførelse af en skønsmæssig ansættelse, at virksomhedens regnskabsgrundlag kan tilsidesættes.

SKAT skal skriftligt underrette virksomhedens ansvarlige ledelse om ansættelsen. Virksomheden skal også underrettes om, at den kan udtale sig skriftligt eller mundtligt over for SKAT inden for en fastsat frist. Fristen bør ikke være under 15 dage. Har virksomheden ikke udtalt sig inden fristens udløb, kan SKAT gennemføre den skønsmæssige ansættelse i overensstemmelse med forslaget.

Hvis SKAT finder det hensigtsmæssigt, kan virksomheden blive indkaldt til et møde om den skønsmæssige ansættelse. Der foretages dog ansættelse, selv om virksomheden ikke giver møde.

Se afsnit A.A.7.4.5.

Grundlaget for skønnet

Ved ansættelse efter skøn har SKAT som udgangspunkt ikke pligt til at indhente oplysninger fra andre end virksomheden selv. Der er som udgangspunkt heller ikke pligt til at indhente oplysninger fra tredjemand, hverken fra en anden offentlig myndighed eller fra en privat virksomhed.

Grundlaget for skønnet er typisk tidligere års indberettede oplysninger, momsangivelser, skatteansættelser, oplysninger fra tredjemand, mv.

Der er en række domme og afgørelse på området for skønsmæssige ansættelser, der danner praksis for det skatte- og afgiftsretlige skøn på området.

Se også

Afsnit A.B.5.1 og afsnit A.B.5.3 om skønsmæssige ansættelser efter skattekontrolloven.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2011.209.HR SKM2011.210.HR

SKM2011.211.HR

Pizzeria - ansættelse stadfæstet - moms

Der kunne ikke tillægges betydning, at der var frifindende straffedom

SKM2007.32.HR

Tatovør - negativt privatforbrug

moms, A-skat

Privatforbrugsberegning lagt til grund beregning af momstilsvar og A-skat

SKM2005.368.HR

Pizzeria - ansættelse stadfæster - moms

Ingen troværdig indtægtsregistrering. Stort antal nulopslag på kasseapparat mv.

UfR 1977.422

HD af 5.04.1977

Frugt- og grøntforretning - moms

Pligt for virksomhed til at foretage hyppige kasseafstemninger

Landsretsdomme

SKM2014.521.ØLR

►Skønsmæssige forhøjelser af skat og moms. Forhøjelserne var foretaget på baggrund af et større antal afrundede kontante beløb, indsat på virksomhedens konto. Indsætningerne svarede til de foretagne forhøjelser◄

Stadfæstet.

Tidl. instans SKM2013.431.BR

SKM2014.202.ØLR

Bilforretning - moms

byrettens dom stadfæstet

Lav bruttoavance

SKM2013.493.VLR

Skrotvirksomhed 

stadfæstelse

Virksomhed fik ikke medhold i at ansættelsen var ugyldig, fordi der ikke var foretaget skøn over udgifter.

Tidligere instans SKM2012.743.BR

SKM2012.465.VLR

Akupunktørklinik

Skøn udøvet på grundlag af privatforbrugsberegning. Byrettens dom stadfæstet

SKM2011.801.ØLR

Handel med udlandet

stadfæstelse - moms

Manglende dokumentation for eksport

SKM2011.459.ØLR

Udeholdt omsætning stadfæstelse - moms

Manglende kasseafstemninger

SKM2009.159.ØLR

Pizzeria - ansættelse stadfæstet - moms

Der kunne ikke tillægges betydning, at der var frifindende straffedom

SKM2007.951.ØLR

Pizzeria - ansættelse stadfæstet - moms

Skøn udøvet på grundlag af bruttoavanceberegning

SKM2007.736.ØLR

Kiosk - pizzeria

Ansættelse tilsidesat

Varekøb i udlandet kunne ikke henføres til virksomheden, da udenlandsk sælger havde misbrugt virksomhedens momsnummer

SKM2004.5.VLR

Restaurant - stadfæstelse - moms

Opgjort på grundlag af vareforbrug. Ejerens privatforbrug var uden relevans

SKM2003.407.ØLR

Stadfæstelse - moms

Opgjort på grundlag af vareforbrug. Ejerens privatforbrug var uden relevans

SKM2003.208.ØLR

Kiosk - ansættelse stadfæstet - moms

Udeholdt omsætning - pengeoverførsler, Pakistan, lån

SKM2003.191.VLR

Pizzeria - ansættelse stadfæstet - moms

Opgjort på grundlag af vareforbrug

TfS 2001, 311

ØLD af 19.02.2001

Renovations- og jordbrugsvirksomhed, cafeteria - moms

Drift af virksomhed i en andens navn. Proforma ejerskab.

TfS 1999, 868

VLD af 10.08.1999

Pizzeria - ansættelse stadfæstet - moms

Opgjort på grundlag af vareforbrug, herunder emballage og gennemsnitlig bruttoavance.

TfS 1999, 269

ØLD af 27.01.1999

Restaurant - stadfæstelse - moms

Omsætningsberegning ud fra varekøb og salgspriser. Kassestrimler stemmer ikke med bogføring.

TfS 1991, 113

ØLD af 15.02.1991

Restaurant - stadfæstelse - moms

Stort omfang af udskænkning uden beregning.

TfS 1987, 636

ØLD af 15.10.1987

Restaurant - stadfæstelse - moms

Løbende tilintetgørelse af underbilag.

UfR 1980.231

VLD af 19.10.1979

Byggevirksomhed

Moms

Afsmittende virkning mellem ægtefæller

Byretsdomme

SKM2014.849.BR

Moms - indsætninger på en bankkonto.

Indsættelse på bankkonto, som har dannet grundlag for forhøjelse - regnskabet tilsidesætteligt. 

SKM2014.581.BR

Rengøringsvirksomhed. A-skat, AM-bidrag og moms.

Udokumenteret at sagsøger skulle have haft underleverandører, hvorfor det var lagt til grund, at der havde været ansatte, hvor der ikke var indeholdt A-skat mv. Retten fandt heller ingen holdepunkter for at antage, der var fejl i SKATs opgørelse af moms.

►Sagen anket til ØLR◄

SKM2014.558.BR

Køreskole - moms og skat.

Skøn ikke foretaget på et åbenbart urimeligt grundlag. Retten lagde vægt på, at skønnet var foretaget på grundlag skatteyderens egne registreringer i køreskolebookingsystemet sammenholdt med virksomhedens mangelfulde regnskaber.

 

SKM2014.533.BR

Handel med motorcykelreservedele - moms og skat.

Sagen angik spørgsmål om erhvervsmæssig virksomhed og grundlaget for skøn. Skøn var hovedsagelig baseret på konstaterede indsættelser på skatteyderens konto.

►Grundlag for en skønsmæssig ansættelse til stede. Skønnet var dog foretaget på et ufuldstændigt og til dels fejlagtigt grundlag. Retten hjemviste derfor sagen til fornyet behandling.◄

SKM2014.448.BR

Brugtmoms, afregningsbilag

Handel med designmøbler mv

LSRs afgørelse stadfæstet

Mangelfuldt regnskab, der var tilsidesætteligt. Manglende afregningsbilag. Forklaring om at afregningsbilag fra stjålet kunne ikke føre til andet resultat.

SKM2014.402.BR

Indførsel af øl og mineralvand

LSRs afgørelse stadfæstet

Ikke anset at være til eget brug

SKM2014.269.BR

Entrepriseydelser - moms

LSRs afgørelse stadfæstet

Sammenblanding mellem fakturaer vedr. selskaber og sagsøgerens enkeltmandsvirksomhed, hvor betalingerne indgik

SKM2014.431.BR

Bilhandler

moms

Indsættelse på bankkonto, som har dannet grundlag for forhøjelse - regnskabet tilsidesætteligt

sagen anket til ØLR

SKM2014.123.BR

Brugtmomsordningen - biler -

LSRs afgørelse stadfæstet

Udeholdt omsætning - mangelfuldt regnskabsmateriale

SKM2013.431.BR

Engrosvirksomhed med fødevarer - skat og moms

LSRs afgørelse stadfæstet

Udeholdt omsætning. Indsætning af beløb på bankkonti med runde beløb, som der ikke kunne forklares.

Sagen anket til ØLR

SKM2013.396.BR

Drift af uregistreret virksomhed efter konkurs - skat og moms

LSRs afgørelse tadfæstet

Virksomheden drevet i interessentskabsform. Grundlaget for skønsmæssig ansættelse til stede. Sagen anket til ØLR

SKM2013.301.BR

Værksted med handel med brugte biler - moms

LSR afgørelse stadfæstet

Regnskabet tilsidesætteligt. Ikke ført bevis for tyveri.

Sagen anket til ØLR

SKM2013.196.BR

Restaurant - skat og moms

LSRs afgørelse stadfæstet

udeholdt omsætning, skyggeregnskab - sagen anket til ØLR

SKM2013.87.BR

Uregistreret virksomhed med salg af vin og øl - moms - vin- og ølafgift samt emballageafgift  

LSRs afgørelse stadfæstet

 Udeholdt omsætning. Ingen dokumentation for køb. Hæftelse for vil- og ølafgift. Sagen anket til ØLR

SKM2013.79.BR

Kiosk - moms      

LSRs afgørelse stadfæstet

Negativt privatforbrug, kontante indsættelser på bankkonti, udeholdt omsætning. Sagen anket til ØLR

SKM2012.743.BR

Skrotvirksomhed

Virksomhed fik ikke medhold i at ansættelsen var ugyldig, fordi der ikke var foretaget skøn over udgifter. Sagen er anket til VLR.

SKM2011.804.BR

Hjemmeslagteri - moms

LSRs afgørelse ikke stadfæstet

Regnskabet var tilsidesætteligt, men der var ikke påvist omstændigheder om udeholdt omsætning

Ankenævnsafgørelser

990/87

Landbrugsvirksomhed

Udeholdt omsætning, dødelighedsprocent

989/87

Brugtvognsvirksomhed

Uregistreret virksomhed - suspension af forældelsesfrist efter 1908-loven

988/87

Malervirksomhed

Udeholdt omsætning - ansættelse baseret på procenttallet af konstaterede udeholdelser i forhold til bogføring

946/86

Byggevirksomhed

Ansættelse baseret på skatteansættelsen

945/86

Handel med tv-apparater

Uregistreret virksomhed. Usikkerhed om omfanget af omsætning.

944/86

Landbrugsvirksomhed

Udeholdt omsætning.

915/85

Kioskvirksomhed

Lav bruttoavance.

870/84

Restaurationsvirksomhed

Mangelfuld bogføring. Misforhold mellem køb og salg.

869/84

Restaurationsvirksomhed

Differencer mellem købte og solgte genstande - spiritus.

765/81

Byggevirksomhed

Tilsidesættelse - mangelfuldt regnskabsmateriale.

726/80

Købmandsvirksomhed

Mangelfuld regnskabsførelse. Lav avance.

688/80

Byggevirksomhed

Anvendelse af kalkulationstillæg på 6 pct. på byggematerialer og 35 pct. på løn.