åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om ny registrering for A-skat og AM-bidrag.

Afsnittet indeholder:

 • Pligter ved anmeldelse af en ny registrering for A-skat og AM-bidrag
 • Registreringsbevis
 • Enkeltregistrering, delregistrering og fællesregistrering
 • SKATs kompetence til at behandle sager om registrering for A-skat og AM-bidrag
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Pligter ved anmeldelse af en ny registrering for A-skat og AM-bidrag

Virksomheder, der som arbejdsgiver udbetaler løn mv., hvoraf der skal trækkes eller indeholdes A-skat og AM-bidrag, har pligt til at anmelde sig til registrering. Registreringspligten gælder for virksomheder, hvad enten de drives som enkeltmandsvirksomhed, interessentskab eller i selskabsform. Se KSLbek § 16, stk. 1.

Reglerne i kildeskatteloven og opkrævningsloven om indeholdelse, opkrævning og hæftelse ved betaling af A-skat gælder også for AM-bidrag. Se AMBL § 7.

Det er herefter fælles vilkår ved registrering for indeholdelse af A-skat og AM-bidrag. En virksomhed har pligt til at anmelde sig til registrering inden for 8 dage efter, at indeholdelsespligten er indtrådt (efter den 1. udbetaling). Se KSLbek § 16, stk. 1.

En arbejdsgiver, som beskæftiger personer, der beskattes efter KSL § 48 B, eller som har valgt at få vederlaget beskattet efter KSL § 48 F (forskere, eksperter mv.), skal efter samme regler anmelde sig registrering. Se KSLbek § 16, stk. 3, der henviser til KSLbek § 16, stk. 1.

Anmeldelse af en ny registrering for A-skat og AM-bidrag og eventuelle yderligere dokumenter kan være i enten digital eller papirbaseret form. Blanketter til nyregistrering findes på www.webreg.dk og www.skat.dk.

Anmeldelse af en ny registrering for A-skat og AM-bidrag skal ske til Erhvervsstyrelsen.

På baggrund af anmeldelsen træffer Erhvervsstyrelsen afgørelsen, om den ny registrering kan ske.

Erhvervsstyrelsens kompetence til at modtage anmeldelser og træffe afgørelser om registrering for A-skat og AM-bidrag fremgår af BEK nr. 223 af 3. marts 2012 om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove § 1. Denne bekendtgørelse henviser til:

Bemærk

SKAT kan inddrage eller nægte en virksomhed registrering for A-skat og AM-bidrag, hvis virksomheden ikke følger SKATs pålæg om at stille sikkerhed for betaling af A-skat og AM-bidrag. Se OPKL § 11 og afsnit G.A.3.3.4.1 om nægtelse eller inddragelse af registrering efter opkrævningsloven.

SKAT kan inddrage en virksomheds registrering for A-skat og AM-bidrag, hvis virksomheden ikke har angivet og betalt A-skat og AM-bidrag i fire på hinanden følgende afregningsperioder. Se OPKL § 4, stk. 3, og afsnit G.A.3.3.4.2.

Registreringsbevis

SKAT tildeler den indeholdelsespligtige et cvr-nr./SE-nr. Det tildelte nr. samt de oplysninger, den indeholdelsespligtige har afgivet ved sin tilmelding, skal stå på registreringsbeviset. Se KSLbek § 17, stk. 1, 1.-2. pkt.

De fleste indeholdelsespligtige registreres under et cvr-nr., som i givet fald er identisk med den indeholdelsespligtiges SE-nr., hvis den indeholdelsespligtige kun får tildelt ét SE-nr. I visse tilfælde, herunder ved del- eller fællesregistrering, får den indeholdelsespligtige tildelt både et cvr-nr. og et eller flere yderligere SE-nr. I så fald er der henvisning mellem cvr-nr. og det ene eller de flere yderligere SE-nr.

Enkeltregistrering, delregistrering og fællesregistrering

Enkeltregistrering

Det er udgangspunktet for registrering for A-skat og AM-bidrag, at den indeholdelsespligtige registreres under ét cvr-nr./SE-nr.   

Imidlertid giver lovgivningen adgang til, at dele af den indeholdelsespligtige virksomhed kan registreres hver for sig (delregistreres), eller flere selvstændigt registrerede indeholdelsespligtige kan registreres under ét, fællesregistreres.   

Delregistrering

Hvis der føres særskilt regnskab for de enkelte indeholdelsespligtige virksomheder, kan virksomhederne ved ansøgning til SKAT blive delregistreret med hver sit SE-nr. Dette betyder, at angivelse og betaling til SKAT af indeholdt A-skat og AM-bidrag skal ske under de respektive delregistrerede SE-nr. Se KSLbek § 17, stk. 1.

Fællesregistrering

Hvis der mellem flere selvstændigt registrerede indeholdelsespligtige består et økonomisk fællesskab med hensyn til ejerforholdet, kan SKAT efter ansøgning tillade, at de indeholdelsespligtige bliver fællesregistreret.

Det er en betingelse for en tilladelse til fællesregistrering:

 • At samtlige indeholdelsespligtige underskriver en erklæring om, der godtgør det økonomiske fællesskab. Se KSLbek § 17, stk. 2, 1. pkt.
 • At dette indebærer solidarisk hæftelse mellem de deltagende enheder for betaling af indeholdt A-skat og AM-bidrag. Se KSL § 69, stk. 2.

SKAT kan dog dispensere fra kravet om, at der skal bestå et økonomisk fællesskab med hensyn til ejerforholdet. Se KSLbek § 17, stk. 2, 2. pkt.

Fællesregistreringen indebærer, at:

 • Angivelse og betaling til SKAT af indeholdt A-skat og AM-bidrag skal - som undtagelse fra KSLbek 26, stk. 1 - ske under fællesregistreringens SE-nr.
 • De deltagende registreringsenheder hæfter solidarisk for, at indeholdt A-skat og AM-bidrag bliver betalt til SKAT.

Bemærk herunder, at reglerne for beregning af rente af restskat efter KSL § 62, stk. 3, og KSL § 62 A, stk. 3, er ændret ved lov nr. 1354 af 21. december 2012.

Fællesregistreret indebærer også, at der uændret er følgende pligter for hver af de deltagende enheder i fællesregistreringen:

 • Bogføring og regnskab skal fortsat ske under cvr-nr./SE-nr. for hvert enkelt af de selvstændigt registrerede indeholdelsespligtige, idet bogførings- og regnskabspligten påhviler den enkelte indeholdelsespligtige, selvom denne lader andre stå for indeholdelse, angivelse og betaling af A-skat og AM-bidrag.

Se også

Se også

 • KSL § 46, stk. 4-5, og afsnit A.B.4.1.1.1, afsnittet om indeholdelses- og registreringspligt ved udbetaling af løn via en befuldmægtiget i Danmark.
 • KSL § 88, KSLbek §§ 16-17 og KSLbek §§ 38-40 samt afsnit A.B.4.1.1.1, afsnittet om indeholdelses- og registreringspligt for personer, dødsboer, selskaber og foreninger mv. i Danmark, der skal indeholde kildeskat til Færøerne eller Grønland, idet det dog kun er kildeskat i forhold til Grønland, der er nærmere udmøntet i kildeskattebekendtgørelsen.

SKATs kompetence til at behandle sager om registrering for A-skat og AM-bidrag

Anmeldelser af (ny)registrering, ændring af registrering eller ophør af virksomhedsregistrering for A-skat og AM-bidrag, som kræver en egentlig skatte- og afgiftsfaglig kompetence, udtages til sagsbehandling hos SKAT, der herefter træffer afgørelse om registreringen.

Hvis SKAT ved kontrol, ligning eller inddrivelse får kendskab til forhold, der medfører nyregistrering, ændringer eller afmeldelse af en virksomheds registreringsforhold for A-skat og AM-bidrag, er det også SKAT, der træffer afgørelse.

Landsskatteretten behandler klager over afgørelser om registrering for A-skat og AM-bidrag.

Se BEK nr. 223 af 3. marts 2012 § 2, stk. 2, samt §§ 4 og 5.

Bemærk

Det er de faktiske forhold, der er afgørende for, om der er registreringspligt for A-skat og AM-bidrag. Det vil sige, at SKAT i givet fald skal afklare , om der er registreringspligt eller ej ved fx at bedømme om:

 • En virksomhed overvejende må anses for en arbejdsgiver, der udbetaler vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold til en ansat medarbejder
 • En virksomhed overvejende må anes for en hvervgiver, der betaler for tjenesteydelser, der leveres af en selvstændigt erhvervsdrivende konsulent.

Se om afgrænsning af selvstændigt erhvervsdrivende i forhold til lønmodtagere og honorarmodtagere i PSL § 3 og afsnit C.C.1.2.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2013.107.LSR

Direktøren i et selskab, der havde drevet momspligtig virksomhed uden at være registreret for moms, blev efter OPKL § 11, stk. 11, anset for at hæfte for kravet på betaling af moms, der var oparbejdet ved driften af  uregistreret virksomhed. Hæftelsen omfattede dog kun perioden efter det tidspunkt, hvor SKAT efter OPKL § 11, stk. 9, havde meddelt selskabet, at det var nægtet momsregistrering.

Sagsbehandlingsfejl i relation til SKATS anmodning om bemærkninger til forslag til afgørelse ansås ikke for konkret væsentlig.

Sagen angår de generelle regler som sikkerhedsstillelse efter OPKL § 11, der også gælder ved registrering for A-skat og AM-bidrag.   

SKM2012.292.LSR

Virksomhedens og indehaverens restancer var oparbejdet ved manglende betalinger af moms, B-skat og AM-bidrag. Med en stigende restance var det usikkert, om SKAT ville opnå dækning for restancen ved en tvangsrealisation af indehaverens faste ejendom. Landsskatteretten fandt, at virksomhedens fortsatte drift indebar en nærliggende risiko for tab for staten, og SKATs krav om sikkerhedsstillelse og inddragelse af virksomhedens momsregistrering blev stadfæstet.

Afgørelsen angår de generelle kriterier for, at SKAT kan kræve, at en virksomhed stiller sikkerhed for betaling af skatter og afgifter, og at manglende opfyldelse af kravet kan føre nægtelse eller inddragelse af virksomhedens registrering for skatter og afgifter efter OPKL § 11, stk. 3.