åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om hvordan, der skal bogføres.

Afsnittet indeholder:

  • Definition
  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Definition

►Digitalt bogføringssystem

Et digitalt bogføringssystem skal opfylde bogføringslovens krav til løbende registrering og opbevaring, sikkerhed og sikkerhedskopiering, samt understøtte automatisk fremsendelse og modtagelse af e-fakturaer efter kravsbekendtgørelsen BEK nr. 97 af 26/01/2023, jf. bogføringslovens § 15.◄

Transaktionsspor

Transaktionsspor er sammenhængen mellem de enkelte bogførte registreringer og den bogføringspligtiges årsregnskab, skatte- eller afgiftsopgørelse, tilskudsregnskab eller tilsvarende regnskabsopstilling, der skal udarbejdes efter lovgivningen.

Kontrolspor

Kontrolspor er oplysninger, der dokumenterer de bogførte registreringers rigtighed. Herunder, at der er bogført i overensstemmelse med de faktiske forhold, og at nødvendige interne og eksterne kontroller er udført.

Bilag

Bilag er enhver nødvendig dokumentation for transaktioner, der bogføres, uanset om dokumentationen er på elektronisk medie, mikrofilm, papir eller andet medie.

Eksterne bilag

Eksterne bilag er dokumentation, der hidrører fra - eller er udstedt af - andre end den bogføringspligtige.

Interne bilag

Interne bilag er dokumentation, der stammer fra - eller er udstedt af - den bogføringspligtige selv.

Regel

►Virksomheder, som har pligt til at aflægge årsrapport, eller hvor nettoomsætningen i 2 på hinanden følgende indkomstår overstiger 300.000 kr., skal i et digitalt bogføringssystem registrere virksomhedens transaktioner og opbevare registreringer og tilhørende registreringer.◄

Bogføringen skal tilrettelægges og udføres under hensyn til virksomhedens kompleksitet, antallet af transaktioner og transaktionernes økonomiske omfang. Virksomheder skal registrere alle transaktioner nøjagtigt, og snarest muligt efter at de forhold, der danner grundlag for registreringerne, foreligger.

Virksomheder, der på grund af deres kompleksitet, antallet af transaktioner eller transaktionernes økonomiske omfang ikke er i stand til at registrere alle individuelle køb eller salg, kan i stedet registrere aggregerede køb eller salg på grundlag af daglige kasseopgørelser.

Virksomheder har pligt til at sikre transaktionsspor, ved at registreringerne kan følges til de omhandlede regnskaber, opgørelser eller opstillinger, og at tallene heri kan opløses i de registreringer, hvoraf de er sammensat.

Virksomheder har pligt til at sikre kontrolsporet, ved at registreringerne kan dokumenteres ved bilag og indeholder henvisninger hertil. Hver registrering skal indeholde oplysning om sin tidsmæssige placering i bogføringen.

Bilag skal indeholde oplysninger, der er nødvendige for at identificere kontrolsporet, herunder tydeligt angive transaktionsdato og beløb. Danner eksterne bilag grundlag for en registrering, skal der henvises hertil.

Foretages der rettelser i bilagsmaterialet, skal det oprindelige indhold og indholdet af ændringen tydeligt fremgå af materialet.

Registreringerne skal foretages i danske kroner, i euro eller i anden relevant fremmed valuta. Registreres i fremmed valuta, herunder euro, skal regnskabsmaterialet indeholde oplysninger, herunder om transaktionsdagens kurs eller lignende omregningsfaktorer, som til enhver tid gør det muligt at omregne til danske kroner.

Virksomheder skal foretage de afstemninger, der er nødvendige for at sikre, at der foreligger et opdateret grundlag for lovpligtige indberetninger eller angivelser om moms, skatter, afgifter og års- og delårsrapporter.

Afstemningen skal senest foretages på datoen for udløbet af fristerne for de lovpligtige indberetninger og angivelser.

Se 

Se også

  • Om ændringer af skatteansættelsen,
    • der understøttet af domstolenes og landsskatterettens praksis kan ske,
    • hvis regler for transaktionsspor og bilag efter bogføringsloven samt skatte- og afgiftslovgivningen ikke overholdes:
  • Afsnit A.C.2.1.4 om administrative retsfølger ved manglende opfyldelse af en oplysningspligt og skønsmæssig ansættelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Byretsdomme
SKM2021.107.BR Skattemyndighederne havde været berettiget til at tilsidesætte selskabets regnskabsmateriale. Retten bemærkede i den forbindelse bl.a., at selskabets virksomhed efter sin art og omfang ikke falder ind under undtagelserne i bogføringslovens § 7, stk. 1, 3. pkt., hvorfor alle transaktioner skulle have været registreret nøjagtigt og snarest muligt efter salget. Heller ikke ud fra det materiale, der havde været forelagt byretten, var det muligt at foretage en afstemning af kontantbevægelserne i selskabet.

For reglerne om skønsmæssig ansættelse, se afsnit A.C.2.1.4.4.1.