åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Dette afsnit handler om registrering for A-skat og AM-bidrag.

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Registreringspligt
  • Registreringsbevis
  • Delregistrering
  • Fællesregistrering

Registreringspligt

Skatteministeren er bemyndiget til at fastsætte de nærmere regler om registreringspligten for indeholdelsespligtig af A-skat og AM-bidrag. Se KSL § 85, stk. 3. Reglerne findes i KSLbek, kap. 4.

Enhver, der er indeholdelsespligtig for A-skat og AM-bidrag, skal herefter tilmelde sig til registrering i Erhvervssystemet inden 8 dage efter, at indeholdelsespligten er indtrådt. Se KSLbek § 16, stk. 1.

Indeholdelsespligtige, som beskæftiger personer, der beskattes efter KSL § 48 B, eller har valgt vederlaget beskattet efter KSL § 48 F, skal også give meddelelse herom efter samme regler. Se KSLbek § 16, stk. 3.

Ændringer, herunder ophør af indeholdelsespligt, skal meddeles SKAT inden 8 dage efter, at ændringen er indtrådt. Se KSLbek § 16, stk. 2.

Nyregistrering, ændring af igangværende registreringer og afmeldelse fra registrering for A-skat og AM-bidrag skal ske til Erhvervsstyrelsen. Se bekendtgørelse nr. 223 af 3. marts 2012, § 1.

Registreringsbevis

Efter tilmeldingen tildeles den indeholdelsespligtige et CVR-/SE-nummer. Se KSLbek § 17, stk. 1.

Det tildelte nummer samt de oplysninger, den indeholdelsespligtige har afgivet ved sin tilmelding, anføres på et registreringsbevis, der sendes til den indeholdelsespligtige. Se KSLbek § 17, stk. 1.

Delregistrering

Der kan tildeles en indeholdelsespligtig flere SE-numre, hvis der føres særskilt regnskab for de enkelte virksomheder. Se KSLbek § 17, stk. 1.

Fællesregistrering

Hvis der mellem flere selvstændigt registrerede indeholdelsespligtige består et økonomisk fællesskab med hensyn til ejerforholdet, kan der meddeles tilladelse til, at indbetaling af indeholdt A-skat og AM-bidrag sker under ét. Se KSLbek § 17, stk. 2.

Skatteforvaltningen kan i konkrete tilfælde dispensere fra kravet om, at der skal bestå et økonomisk fællesskab med hensyn til ejerforholdet. Se KSLbek § 17, stk. 2.