åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Dette afsnit handler om virksomhedsregistrering for skatter og afgifter generelt.

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Anmeldelse og registrering
  • Kompetencefordeling mellem Skatteforvaltningen og Erhvervsstyrelsen
  • Særligt for umyndige mindreårige
  • Særligt for udlændinge

Anmeldelse og registrering

Skatteministeren kan efter aftale med erhvervs- og vækstministeren fastsætte regler om, at visse virksomheder, selskaber, fonde eller foreninger m.v. skal foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen, og at Erhvervsstyrelsen foretager registrering af anmeldelserne. Se OPKL § 16 e.

Reglerne findes i bekendtgørelse nr. 223 af 3. marts 2012.

Det er her bestemt, at anmeldelse om nyregistrering, ændring af igangværende registreringer og afmeldelse fra registrering i medfør af de love med tilhørende bekendtgørelse, som er nævnt i bilag 1 og 2, skal ske til Erhvervsstyrelsen. Se bekendtgørelse nr. 223 af 3. marts 2012, § 1.

Dette skal ske efter reglerne i kapitel 2 og 9 (nu 11) i anmeldelsesbekendtgørelsen. Se bekendtgørelse nr. 223 af 3. marts 2012, § 1 samt bekendtgørelse nr. 1504 af 5. december 2016 § 1.

Kompetencefordeling mellem Skatteforvaltningen og Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen træffer som udgangspunkt afgørelse om registrering, ændring af registreringen og afmeldelse fra registrering for de love og tilhørende bekendtgørelser, som er nævnt i bilag 1. Se bekendtgørelse nr. 223 af 3. marts 2012, § 2, stk. 1.

Erhvervsstyrelsen videresender dog anmeldelser, som Erhvervsstyrelsen ikke kan registrere, herunder anmeldelser, som kræver egentlig skatte- og afgiftsfaglig kompetence. Anmeldelserne videresendes til Skatteforvaltningen, som træffer afgørelse om registreringen. Se bekendtgørelse nr. 223 af 3. marts 2012, § 2, stk. 2.

Skatteforvaltningen kan også udtage visse anmeldelser, som kræver egentlig skatte- og afgiftsfaglig kompetence, til sagsbehandling. Skatteforvaltningen træffer også afgørelse i disse sager. Se bekendtgørelse nr. 223 af 3. marts 2012, § 2, stk. 2.

Skatteforvaltningen træffer endvidere afgørelse om registrering, ændring af registreringen og afmeldelse fra registrering for de love og tilhørende bekendtgørelser, som er nævnt i bilag 2. Se bekendtgørelse nr. 223 af 3. marts 2012, § 3.

Hvis Skatteforvaltningen i forbindelse med kontrol-, lignings- og inddrivelsesarbejdet bliver bekendt med forhold, der medfører nyregistrering af, ændringer i eller afmeldelse af en virksomheds registreringsforhold, træffer Skatteforvaltningen afgørelse herom. Dette gælder, selvom Erhvervsstyrelsen har kompetencen til at træffe afgørelse. Se bekendtgørelse nr. 223 af 3. marts 2012, § 4.

Særligt for umyndige mindreårige

Dette afsnit handler om særlige regler for umyndige mindreårige.

Umyndige kan som udgangspunkt ikke drive selvstændig virksomhed, fordi de ikke på egen hånd kan indgå retshandler.

Værgen for en umyndig, der er fyldt 15 år, kan dog tillade, at denne på egen hånd udøver selvstændig virksomhed. Det kræver dog Statsforvaltningens godkendelse. Se værgemålslovens § 43.

Særligt for udlændinge

Dette afsnit handler om særlige regler for udlændinge.

Udlændinge skal som udgangspunkt have arbejdstilladelse for at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed. Se udlændingelovens § 13, stk. 1.

Visse udlændinge er dog fritaget for kravet om arbejdstilladelse. Betingelserne herfor findes i udlændingelovens § 14.