Indhold

Dette afsnit handler om arbejdsgiverens pligt til at indberette oplysninger om A-indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst mv.

Afsnittet indeholder:

 • Indberetning til eIndkomst af hver måneds udbetaling af A-indkomst mv.
 • Oversigt over de enkelte arter af A-indkomst mv., der skal indberettes
 • Bemærkninger til visse arter af A-indkomst mv., der skal indberettes
 • Specifikation af oplysninger om A-indkomst mv., der skal indberettes
 • Indberetning, når A-indkomst mv. udbetales via en mellemmand
 • Indberetning af A-indkomst mv. ved ophør af fuld skattepligt til Danmark.
 • Tilladelse til sporadisk indberetning til eIndkomst.

Indberetning til eIndkomst af hver måneds udbetaling af A-indkomst mv.

Se SKL § 7, stk. 1, 1. pkt. 

Oversigt over de enkelte arter af A-indkomst mv., der skal indberettes

Der skal indberettes oplysninger om:

 • Løn, gratiale, provision og andet vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold,
  • der efter KSL § 43, stk. 1, er A-indkomst eller
  • arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst efter KSL § 49 A, stk. 1, for modtageren.
  • Endvidere skal der oplyses om beløb, der ydes som godtgørelse for udgifter, lønmodtageren påføres som følge af arbejdet, uanset om beløbet er skattefrit for modtageren efter LL § 9, stk. 4.
 • Ydelser efter LL § 31, stk. 3, nr. 3 og 4,
  • der gives til godtgørelse for udgifter i forbindelse med uddannelser og kurser efter LL § 31, stk. 1,
  • uanset om beløbene efter bestemmelserne er skattefrie for modtageren.
 • Beløb,
  • som efter deres art er løn mv. for personligt arbejde i tjenesteforhold efter KSL § 43, stk. 1,
  • når modtageren af beløbet hverken er fuldt eller begrænset skattepligtig til Danmark efter KSL §§ 1 eller 2.

Se SKL § 7, stk. 1, 2. pkt., nr. 1-4.

Bemærkninger til visse arter af A-indkomst mv., der skal indberettes

►Arbejdsgiver efter Serviceloven◄

►Man kan være arbejdsgiver efter andre lovområder, bl.a. fremgår der visse situationer indenfor serviceloven, hvor du som tilskudsmodtager pålægges at agere arbejdsgiver. Der følger visse forpligtigelser med det at være arbejdsgiver, blandt andet skal arbejdsgiveren administrere udbetaling af løn til handicaphjælpere-/hjælperen, indberetning af A-indkomst, arbejdsmarkedsbidragspligt, ferie og pension mv.. Denne indberetning finder sted via eIndkomst iTastSelv. Se afsnit A.B.1.2.1.3, samt afsnit A.B.4.6 om konsekvenser ved manglende overholdelse af frister.

Se SKL § 7, stk. 1, 2. pkt., nr. 1-4.x

Forskerløn

For forskere og andre specialister skal der indgives en særlig oplysningsseddel for A-indkomst, hvis der vælges bruttobeskatning efter KSL § 48 E.

Rejse- og befordringsgodtgørelser

Godtgjorte udlæg (udlæg efter regning) er ikke skattepligtig indkomst for lønmodtageren og er derfor ikke omfattet af indberetningspligten.

Der er skattefrihed for arbejdsgiveres godtgørelser til dækning af lønmodtageres rejse- og befordringsudgifter, hvis godtgørelserne ikke overstiger de satser, som fremgår af LL § 9 A. Hvis der udbetales godtgørelser, der overstiger Skatterådets satser, er det en forudsætning for, at en del af godtgørelsen er skattefri, at der sker en klar opdeling og specificering af, hvad der er skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, og hvad der er supplerende løntillæg.

Se afsnit C.A.7.

Indkomst, der er bestemt som A-indkomst efter KSL § 43, stk. 2

De arter af indkomst, der skal henregnes til A-indkomst, er på baggrund af KSL § 43, stk. 2, nærmere opregnet i § 18, stk. 1, nr. 1-51, i BEK nr. 499 af 27. marts 2015 om kildeskat (kildeskattebekendtgørelsen), forkortet KSLbek.

Herunder er arbejdsgiverbetalt dagsafgift ved arbejdstagerens private benyttelse af en gulpladebil gjort til A-indkomst efter KSL § 18, nr. 30, som ændret ved BEK nr. 1233 af 24. oktober 2013, og herunder anses skattepligtige udbetalinger af forskellige former for offentlige overførselsindkomster for A-indkomst efter KSL bek § 18, stk. 1, nr. 3

Som følge af lov nr. 1380 af 23. december 2012 om reform af førtidspension og fleksjob mv. skal kommunerne fra og med den 1. januar 2013 udbetale fleksløntilskud direkte til personer i fleksjob, hvorimod kommunerne til og med den 31. december 2012 udbetalte fleksløntilskud til den arbejdsgiver, der antog medarbejdere i fleksjob. Se § 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Dette indebærer, at kommunerne skal indberette udbetalinger af fleksløntilskud til personer i fleksjob til eIndkomst efter SKL § 7, stk. 1, 2. pkt., nr. 3.

Pligt til at indberette løn til udstationerede medarbejdere    

Hvis en lønmodtager udstationeres til en dansk arbejdsgivers faste driftssted eller kontor i udlandet, har arbejdsgiveren uændret pligt til at indberette løn mv., der udbetales til lønmodtageren, fordi det faste driftssted må antages at være en integreret del af den danske virksomhed.

Ved en lønmodtagers udstationering til et dansk selskabs udenlandske datterselskab er det afgørende for indberetningspligten, om datterselskabet er skattepligtigt til Danmark:

 • Hvis det er tilfældet, anses datterselskabet for hjemmehørende i Danmark og er dermed omfattet af reglerne om indberetningspligt.
 • Hvis det ikke er tilfældet, afgøres indberetningspligten ud fra en vurdering af, hvem der er den reelle arbejdsgiver.

 Se indberetningsbekendtgørelsens § 1, stk. 1, 1. pkt., og afsnit A.B.1.2.1.1.

Indberetning af aktionærlån som løn  

Aktionærlån beskattes som løn (A-indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst) i tilfælde, hvor aktionæren udfører arbejde for selskabet. Se LL § 16 E.

Hvis et selskab med hjemting i Danmark udbetaler et aktionærlån, der kvalificeres som løn efter LL § 16 E, skal det långivende/lønudbetalende selskab indberette lånet til eIndkomst som A-indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst efter SKL § 7 og skal indeholde A-skat og AM-bidrag ved udbetalingen af lånet efter KSL § 46, stk. 1, jf. KSL § 43 og § 49 A.

Specifikation af oplysninger om A-indkomst mv., der skal indberettes

Specifikationer ifølge skattekontrollovens § 7, stk. 2

Ved indberetning af A-indkomst efter SKL § 7, stk. 1, skal den indberetningspligtige oplyse:

 • Størrelsen af den samlede udbetaling eller godskrivning vedrørende den enkelte modtager opgjort henholdsvis med og uden arbejdstagerens andel af beløb, som indbetales af en arbejdsgiver til en pensionsordning, der er omfattet af PBL § 19 eller § 56, stk. 3 eller 5.
 • Den del af lønindkomst efter SKL § 7, stk. 1, nr. 1, der udgøres af feriegodtgørelse samt opsparing til søgnehelligdagsbetaling og feriefridagsopsparing.
 • Størrelsen af det samlede beløb af indeholdt A-skat og AM-bidrag samt beløb, der er indeholdt efter § 10 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige vedrørende den enkelte modtager.
 • Den skatteperiode for A-skat og AM-bidrag, som udbetalingerne eller godskrivningerne skal henføres til.
 • I hvilket omfang og i hvilke perioder, modtageren har erhvervet lønindtægt om bord på et dansk skib i henholdsvis uden for begrænset fart, jf. SØBL § 2.

Se SKL § 7, stk. 2, nr. 1-5.

Bemærk

En arbejdsgiver, der på vegne af en skattepligtig lønmodtager foretager en samlet indbetaling til en gruppelivsforsikring, aldersforsikring, alderspension eller supplerende engangssum efter PBL § 19 eller § 56, stk. 3 eller 5, skal indberette den samlede indbetaling. Se SKL § 7, stk. 2, nr. 1

Den del af arbejdsgiverens indbetaling, der indgår som en del af en pensionsordning uden bortseelsesret efter PBL § 56, stk. 3 eller 5, anses ikke for A-indkomst. Se KSL § 43, stk. 1, 2. pkt., indsat ved lov nr. 922 af 18. september 2012.

Forsikringsselskabet, pengeinstituttet eller pensionskassen m.fl., som har modtaget indbetalinger på en alderopsparing mv.,

 • skal indeholde og betale AM-bidrag af den del af indbetalingerne, som der ikke er bortseelsesret for, og som er skattepligtig og arbejdsmarkedsbidragspligtig som B-indkomst, og
 • skal efter SKL § 8 B, stk. 1, nr. 11, eller SKL § 8 F, stk. 1, nr. 9, indberette om indbetalingerne mv. efter fradrag af det således indeholdte AM-bidrag.

Specifikationer ifølge indberetningsbekendtgørelsens § 10 

Periodisering ved indberetning af A-indkomst, AM-bidragspligtig indkomst, A-skat og AM-bidrag

Indberetning af A-indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst samt andre oplysninger om den pågældende indkomst og om beløb, der er indeholdt heri, efter SKL § 7, stk. 2, skal ske ved at indberette udbetalingen af indkomsten for den måned, hvori den pågældende indkomst indkomstbeskattes efter KSL bek §§ 20-22.

Indberetningen af skatteperioden for A-skat og AM-bidrag efter SKL § 7, stk. 2, nr. 4, skal ske ved at indberette de oplysninger, der er nødvendige for at henføre indkomsten til den skatteperiode, hvor den pågældende indkomst indkomstbeskattes og pålægges AM-bidrag efter KSL bek §§ 20-22

Se indberetningsbekendtgørelsens § 10, stk. 1 og 2.

Se også

 • Afsnit A.B.4.1.1.3 om perioder, forfaldstidspunkter og frister, når en indeholdelsespligtig arbejdsgiver skal indberette A-indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst til eIndkomst og betale A-skat og AM-bidrag til Skatteforvaltningen.
 • Afsnit A.B.4.6 om konsekvenser, hvis A-indkomst, A-skat, arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst og AM-bidrag ikke indberettes inden for fristen.

Feriegodtgørelse, søgnehelligdagsbetaling og feriefridagsopsparing

Indberetning efter SKL § 7, stk. 2, nr. 2, skal ske ved at indberette hvert af følgende beløb, som indgår i den indberettede udbetaling eller godskrivning:

 1. Feriegodtgørelse.
 2. Opsparing til søgnehelligdagsbetaling.
 3. Feriefridagsopsparing.

Opsplitning mellem opsparing til søgnehelligdagsbetaling og feriefridagsopsparing kan dog undlades, hvis en sådan opsplitning ikke er mulig.

Se indberetningsbekendtgørelsens § 10, stk. 3 og 4.

Indberetning om A-indkomst, hvori der ikke kan foretages lønindeholdelse

Ved indberetning om A-indkomst, hvori der ikke kan foretages lønindeholdelse, skal indberetningen indeholde oplysning herom.

Se indberetningsbekendtgørelsens § 10, stk. 5.

Indberetning, når A-indkomst mv. udbetales via en mellemmand

Hvis det er en mellemmand mellem arbejdsgiver og lønmodtager, der udbetaler A-indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst efter SKL § 7, stk. 1, og den for hvis regning udbetalingerne finder sted, dvs. den, der reelt er arbejdsvgiver, er ude af stand til at foretage indberetningen, er det mellemmanden, der har pligt til at indberette A-indkomsten mv. 

Den ellers indberetningspligtige arbejdsgiver, der antager en mellemmand som medhjælp, skal kræve, at mellemmanden oplyser sit navn, adresse og cpr-nr. eller SE-nr.

Se SKL § 7, stk. 3.

xEksempelx

  • xSåfremt du som arbejdsgiver indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed omkring lønadministrationen.
  • Hvis du fx på handicapområdet modtager hjælp efter servicelovens bestemmelser til aflønning af handicaphjælpere, og ifølge bestemmelsen i serviceloven skal agere som arbejdsgiver, er det muligt at indgå en aftale med en mellemmand der varetager lønudbetalingen, hvorfor mellemanden er forpligtet til at overholde de forpligtigelser der følger af SKL § 7, stk. 3.◄

 

Indberetning af A-indkomst mv. ved ophør af fuld skattepligt til Danmark

 • Hvis den, der modtager A-indkomst eller arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, ophører med at være skattepligtig til Danmark,
 • skal den indberetningspligtige på Skatteforvaltningens anmodning oplyse om
 • størrelsen af A-indkomst mv., der er udbetalt eller godskrevet den pågældende, samt 
 • størrelsen af indeholdt A-skat og AM-bidrag
 • i tiden fra kalendermånedens begyndelse og til tidspunktet for skattepligtens ophør.

Den indberetningspligtige skal efter anmodning meddele de samme oplysninger til den skattepligtige selv, dennes repræsentant eller dennes dødsbo.

Se SKL § 7, stk. 4.

Tilladelse til sporadisk indberetning til eIndkomst

En indeholdelsespligtig, der for en eller flere bestemte måneder ikke udbetaler løn eller stiller personalegoder til rådighed mv. efter SKL § 7, § 7 A, stk. 1 eller 3, § 7 B, stk. 1, eller § 7 C, hvoraf der skal indeholdes A-skat og AM-bidrag, kan ansøge Skatteforvaltningen om tilladelse til ikke at indberette A-skat og AM-bidrag til eIndkomst for disse måneder ("sporadisk indberetning"). Se § 5 i Bekendtgørelse om et indkomstregister.

Skatteforvaltningen kan tillade sporadisk indberetning, når Skatteforvaltningen har vurderet, om den indeholdelsespligtiges forhold tilsiger, at der ikke er grundlag for at kræve fast månedlig indberetning. Det skal indgå i Skatteforvaltningens vurdering, om det efter den indeholdelsespligtiges karakter er sandsynligt, at den indeholdelsespligtige i større dele af året ikke vil skulle indberette A-skat og AM-bidrag. Hvis den indeholdelsespligtige er i restance eller er omfattet af krav om sikkerhedsstillelse og lignende, vil dette kunne tale imod, at virksomheden gives tilladelse til sporadisk indberetning.

Hvis den indeholdelsespligtige efterfølgende indberetter sporadisk i den overvejende del af en årsperiode, kan Skatteforvaltningen tage det op til en ny vurdering, om tilladelsen til sporadisk indberetning skal inddrages, og den indeholdelsespligtige skal indberette A-skat og AM-bidrag for alle årets måneder.

En indeholdelsespligtig med fremrykket indberetnings- og betalingsfrist efter OPKL § 2, stk. 6, kan ikke få Skatteforvaltningens tilladelse til sporadisk indberetning. Se BEK nr. 731 af 21. juni 2013 om opkrævning af skatter og afgifter m.v. § 1, stk. 4.