åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om henstand med selvangivelsesfristen og om betaling af skattetillæg ved ikke rettidig selvangivelse.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Beregning af skattetillæg
 • Ikke fyldestgørende selvangivelse
 • Skattetillægget administreres som en skat
 • Henstand med selvangivelsesfristen
 • Fritagelse for skattetillæg
 • Afslag på henstand med selvangivelsen eller fritagelse for skattetillæg
 • Tvangsmidler til at inddrive selvangivelsen
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Hovedregel

Skatteforvaltningen kan efter ansøgning give henstand med fristen til at indgive selvangivelse, hvis særlige omstændigheder taler herfor. Se SKL § 4, stk. 4.

Hvis en selvangivelsespligtig ikke selvangiver rettidigt, skal der betales et skattetillæg på 200 kr. for hver dag selvangivelsesfristens overskrides, dog højest 5.000 kr. i alt. Se SKL § 5, stk. 1, 1. pkt.

For skattepligtige fysiske personer, hvis skattepligtige indkomst ikke overstiger bundfradraget for topskatten efter PSL § 7, udgør skattetillægget 100 kr. pr. dag, dog højest 2.500 kr. i alt. Hvis der sker ændringer i den skattepligtige indkomst, reguleres skattetillægget i overensstemmelse hermed. Se SKL § 5, stk. 1, nr. 2.

Fonde og foreninger, der efter FBL § 15 i stedet for en selvangivelse kan afgive en særlig erklæring, skal betale et skattetillæg på 500 kr. uanset antal dage, erklæringsfristen er overskredet. Se SKL § 5, stk. 1, nr. 3.

Undtagelse

Der beregnes ikke skattetillæg for en selvangivelsespligtig,

 • der alene modtager en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse,
 • der alene modtager oplysninger om indberettede tal til brug for sin årsopgørelse,
  • herunder ægtefællen til en fysisk person, der skal selvangive for at modtage en årsopgørelse, 
 • eller der senest den 1. maj i selvangivelsesåret skriftligt har meddelt SKAT, at den selvangivelsespligtige for dette år ikke vil modtage en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse og dermed får selvangivelsesfrist den 1. juli.

Se SKL § 5, stk. 1, nr. 1, i sammenhæng med SKL § 1, stk. 5, og stk. 6, samt SKL § 4, stk. 1, nr. 2.

Se også

Se også BEK nr. 535 af 22. maj 2013 om fysiske personers modtagelse af en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse, der er udstedt efter SKL § 1, stk. 5.

Beregning af skattetillæg

Skattetillægget udløses automatisk ved Skatteforvaltningens konstatering af, at selvangivelsen ikke er modtaget inden selvangivelsesfristens udløb. Der tages ikke hensyn til den selvangivelsespligtiges subjektive tilregnelse, fordi skattetillæg ikke har karakter af en bøde.

Skattetillægget skal beregnes fra den første dag ved fristens udløb.

Hvis fristen udløber en fredag, beregnes der dog ikke skattetillæg, hvis selvangivelsen modtages af Skatteforvaltningen enten digitalt via skat.dk/TastSelv Borger ved normal kontortids begyndelse den følgende mandag (vejledende kl. 9) eller som selvangivelse på papir ved normal kontortids begyndelse den følgende mandag (vejledende kl. 9).

Udløber fristen en søn- eller helligdag, anses selvangivelsen for rettidig, hvis den modtages den følgende hverdag også inden kl. 9.00. Det samme gælder for en selvangivelse, der indgives via skat.dk/TastSelv Borger.

Der beregnes skattetillæg for mellemliggende weekends, medmindre der selvangives den følgende mandag, som beskrevet ovenfor. Dvs. hvis selvangivelsesfristen udløber en onsdag, og der selvangives den følgende tirsdag, skal der også beregnes skattetillæg for lørdag og søndag.

Der skal beregnes et skattetillæg pr. selvangivelsespligt.  
Ved sambeskattede selskaber betyder det, at hvert selskab er egenhændig selvangivelsespligtig, selv om det alene er moderselskabet, der selvangiver overskuddet. Datterselskabet skal bl.a. selvangive omsætningstal mv. 

Bemærk reglerne om skattetillæg efter selskabsskattelovens § 35, hvor administrationsselskabet kan alene pålægges ét tillæg pr. sambeskatning. Se afsnit A.B.1.1.9.1.

Ikke fyldestgørende selvangivelse

Hvis der er selvangivet rettidigt, men Skatteforvaltningen efterfølgende konstaterer, at selvangivelsen ikke er fyldestgørende, har Skatteforvaltningen grundlag for at foretage en skønsmæssig ansættelse med tillæg af et beregnet skattetillæg. Af tidsmæssige årsager indebærer det ofte, at der i disse tilfælde udløses et maksimalt skattetillæg på henholdsvis 5.000 kr. og 2.500 kr.

Se om grundlaget for skønsmæssig skatteansættelse som følge af en ikke fyldestgørende selvangivelse i SKL § 5, stk. 3.

Skattetillæg administreres som andre skatter

Skattetillægget udskrives på årsopgørelsen og administreres som andre skatter i relation forfaldstidspunkt, forrentning, opkrævning og inddrivelse. Det betyder bl.a., at der i tilfælde af, at skattetillægget udløser en restskat, beregnes procenttillæg af skattetillægget, selvom skattetillægget er maksimeret efter skattekontrolloven.

Henstand med selvangivelsesfristen

Skatteforvaltningen kan efter ansøgning give den selvangivelsespligtige henstand med fristen til at indgive selvangivelse, hvis særlige omstændigheder taler herfor. Se SKL § 4, stk. 4.

Når det gælder fysiske skattepligtig personer, er det kun de personer, der efter BEK nr. 535 af 22. maj 2013 om fysiske personers modtagelse af en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse skal selvangive for at modtage en årsopgørelse, som SKAT forudsætningsvis kan give henstand med selvangivelsesfristen. Se afsnit A.B.1.1.2.2.  

"De særlige omstændigheder", der kan begrunde henstand med selvangivelsesfristen efter SKL § 4, stk. 4, og/eller fritagelse for skattetillæg efter SKL § 5, stk. 1, sidste punktum, må anses for ens afgrænset og fortollket restriktivt i domstols- og landsskatteretspraksis. SKM2005.24.ØLR må anses for den ledende afgørelse på området.

Hvis den selvangivelsespligtige har fået henstand med selvangivelsesfristen, men den selvangivelsespligtige ikke overholder henstandsfristen, skal der beregnes skattetillæg fra henstandsfristens udløb. Se SKM2005.24.ØLR, SKM2007.101.LSR, SKM2006.464.LSR og SKM2006.348.LSR som eksempler på praksis for sammenhængen mellem henstand med indgivelse af selvangivelsen og fritagelse for skattetillæg.

Fritagelse for skattetillæg

Skatteforvaltningen kan efter ansøgning helt eller delvis fritage for skattetillæg, hvis særlige omstændigheder taler derfor. Domstols- og landsskatteretspraksis har fortolket "særlige omstændigheder", så det kun er den selvangivelsespligtiges egne forhold og ikke tredjemands, fx revisors travlhed eller uhensigtsmæssige arbejdstilrettelæggelse, der kan være grundlag for hel eller delvis fritagelse for skattetillæg. Se fx SKM2005.24.ØLR sammenholdt med SKM2011.166.BR.

Dog kan fx akut dokumenteret sygdom hos revisor på et tidspunkt, hvor den selvangivelsespligtige har været ude af stand til at finde en anden revisor inden fristens udløb, efter omstændighederne begrunde fritagelse for skattetillæg. Samme forhold kan begrunde henstand med selvangivelsesfristen. Se fx SKM2007.101.LSR og SKM2006.348.LSR.

"Særlige omstændigheder", der kan begrunde fritagelse for skattetillæg for den individuelle selvangivelsespligtige, kan også tænkes at være problemer med - eller nedbrud i - Skatteforvaltningens it-systemer, der forhindrer eller forsinker, at den selvangivelsespligtige eller dennes repræsentant får indgivet selvangivelse til fristen den 1. juli, og når den selvangivelsespligtige eller dennes repræsentant kan påvise, at selvangivelsen er blevet digitalt afsendt inden for fristen. 

Bemærk

 • Hvis Skatteforvaltningen giver henstand med selvangivelsesfristen og fritager for skattetillæg på nationalt plan, fx pga. Skatteforvaltningens it-problemer,
  • har det juridisk grundlag i Skatteforvaltningens kompetence til at udøve forvaltningen af lovgivningen om skatter efter SFL § 1

Afslag på henstand med selvangivelsen eller fritagelse for skattetillæg

Skatteforvaltningens afgørelse, der afslår henstand med selvangivelsesfristen efter SKL § 4, stk. 4, eller afslår hel eller delvis fritagelse for skattetillæg ved ikke rettidig selvangivelse efter SKL § 5, stk. 1, sidste punktum, skal begrundes og indeholde en klagevejledning efter SFL § 19 eller § 20 og FVL §§ 22-26.   

Hvis en skattepligtig vil klage over, 

 • Skatteforvaltningens afgørelse om afslag på henstand med selvangivelsesfristen, eller
 • Skatteforvaltningens afgørelse om hel eller delvis afslag på fritagelse for skattetillæg, herunder
  • pålæg af skattetillæg i tilfælde, hvor den skattepligtige mener at kunne påvise, at selvangivelsen er rettidigt indgivet, eller
  • at et skattetillæg eller et procenttillæg er beregnet forkert,

skal klage over en sådan afgørelse indgives til Skatteankestyrelsen efter SFL § 4 a, indsat ved lov nr. 649 af 12. juni 2013.

I hvert af disse tilfælde kan Skatteforvaltningen dog træffe en endelig afgørelse uden at skulle udarbejde sagsfremstilling mv., fordi afgørelsen er omfattet af SFL § 19, stk. 5, nr. 4 (tidl. nr. 3, ændret ved lov nr. 649 af 12. juni 2013), i sammenhæng med BEK nr. 1 af 2. januar 2014 § 1, nr. 123 og 124, der hver især henviser til SKL § 4, stk. 4, og SKL § 5, stk. 1.

Se også

Se også afsnit A.A.7.4A.A.10.1 og A.A.10.2.

Tvangsmidler til at inddrive selvangivelsen

Selv om der er pålagt skattetillæg, kan Skatteforvaltningen fortsat fremtvinge selvangivelsen ved pålæg af daglige bøder. Se SKL § 5, stk. 2.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2005.24.ØLR

Ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes afgørelse om afslag på henstand med indgivelse af selvangivelsen og afslag på fritagelse for skattetillæg, idet den selvangivelsespligtige havde haft tid til at indrette sig efter de forhold (pasning af en kronisk syg slægtning), der var årsag til, at selvangivelsen ikke kunne indgives rettidigt. I den forbindelse bemærket, at reglerne om henstand med indgivelsen af selvangivelse og fritagelse for skattetillæg skal fortolkes restriktivt.   

Må anses for den ledende afgørelse på området.

Bemærk, at der lægges afgørende vægt på, at den selvangivelsespligtige har haft adgang til at indrette sig efter forholdene, og at reglerne for henstand med selvangivelsen og for fritagelse for skattetillæg skal fortolkes restriktivt.

Byretsdomme

SKM2011.166.BR

Misforståelser mellem 2 selskaber og deres revisor udgjorde ikke særlige omstændigheder, der kunne begrunde fritagelse for skattetillæg. 

Viser i sammenhæng med øvrig praksis på området, at "misforståelser" i kommunikationen mellem den selvangivelses-
pligtige og dennes revisor, til forskel fra sygdom, ikke kan begrunde henstand med selvangivelse og fritagelse for skattetillæg. Endvidere viser dommen, at pålæg af skattetillæg ikke er betinget af, at SKAT forudgående har gjort den selvangivelses-
pligtige opmærksom på fristoverskridelsen. 

Landsskatteretskendelser

SKM2014.696.SANT

Bevisbyrden for, at selvangivelse var foretaget rettidig, var ikke løftet.

 

SKM2013.773.LSR

Afsoning af en fængselsdom blev ikke anset for en særlig omstændighed, der kunne begrunde henstand med indsendelse af selvangivelsen.

 

SKM2011.305.LSR

En studerende havde haft et studieophold i udlandet i en del af indkomståret og skulle indgive selvangivelse med frist den 1. juli i året efter indkomståret. Den studerende var ikke opmærksom på, at han modtog selvangivelsen digitalt i sin skattemappe og indgav ikke selvangivelsen rettidigt. Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse om, at der ikke forelå særlige omstændigheder, som kunne begrunde fritagelse for betaling af skattetillæg.

Afgørelsen må anses for at understøtte udbredelsen af obligatorisk digital kommunikation på Skatteministeriets område: Det ansås ikke for særlige omstændigheder, der kunne begrunde fritagelse for skattetillæg, at den selvangivelses-
pligtige ikke var opmærksom på, at den selvangivelses-
pligtige modtog selvangivelsen digitalt i sin personlige skattemappe på skat.dk/TastSelv Borger.

SKM2007.101.LSR

En medarbejders sygdom i en revisionsvirksomhed med få ansatte ansås som særlige omstændigheder, der kunne begrunde, at en ansøgning om henstand med indgivelsen af selvangivelsen blev imødekommet.   

Kan evt. sammenholdes med SKM2006.222.LSR, hvor en revisormedarbejders sygefravær pga. medarbejderens ægtefælles sygdom og dødsfald ikke kunne begrunde fritagelse for skattetillæg.

SKM2006.464.LSR

Begrundet med revisorpartners sygdom blev ansøgning om henstand med indgivelsen af selvangivelsen til den 8. juli imødekommet. Selvangivelsen blev dog først indgivet den 27. juli uden ansøgning om yderligere henstand. Fritagelse for skattetillæg, der var begrundet med det samme sygdomstilfælde, blev ikke imødekommet. 

Afgørelsen er et udtryk for, at hvis den selvangivelses-
pligtige eller dennes revisor på den selvangivelsespligtiges vegne ikke overholder vilkår for en imødekommet henstand med selvangivelsesfristen, kan der efterfølgende ikke opnås fritagelse for skattetillæg.  

SKM2006.348.LSR

Ansøgning om henstand med indgivelsen af selvangivelsen til den 21. juli, der var begrundet med revisorpartners sygdom, blev ikke imødekommet. Selvangivelsen blev indgivet den 22. juli. Fritagelse for skattetillæg, der var begrundet med det samme sygdomstilfælde, blev imødekommet.

Afgørelsen kan ses som et udtryk for, at blot én dags forsinkelse i postgangen ikke udgør en sådan væsentlig overskridelse af vilkår for en imødekommet henstand med selvangivelsen, at der ikke kan opnås fritagelse for skattetillæg.

SKM2006.222.LSR

En revisormedarbejders sygefravær pga. medarbejderens ægtefælles sygdom og dødsfald udgjorde ikke særlige omstændigheder, der kunne begrunde fritagelse for skattetillæg.

Kan evt. sammenholdes med SKM2007.101.LSR, hvor en medarbejders sygdom i en revisionsvirksomhed med få ansatte kunne begrunde henstand med selvangivelsen.

SKM2006.221.LSR

Revisionsvirksomhedens registrering af afsendt post og kopi af følgebrev udgjorde ikke tilstrækkelig dokumentation for, at selvangivelsen var rettidigt indgivet. Fritagelse for skattetillæg ikke imødekommet.

Afgørelsen bekræfter den gældende retsstilling, hvorefter det er den selvangivelsespligtige, der som udgangspunkt bærer risikoen, at selvangivelsen bliver indgivet inden for fristen. Lignende faktiske forhold og samme udfald i  SKM2013.46.LSR og SKM2013.47.LSR

SKM2006.220.LSR

Den selvangivelsespligtiges årligt tilbagevendende behandlinger på hospital udgjorde ikke særlige omstændigheder, der kunne begrunde fritagelse for skattetillæg.

Afgørelsen er helt på linje med den ledende afgørelse på området SKM2005.24.ØLR.