Indhold

Dette afsnit handler om, hvilke krav der er til selvangivelsens indhold.

Afsnittet indeholder:

 • Hvilke oplysninger skal selvangives
 • Feltlåsning
 • Foreløbig selvangivelse og skatteforbehold.

Hvilke oplysninger skal selvangives

Skatteministeren bestemmer efter indstilling fra Skatterådet, hvilke oplysninger af betydning for skatteansættelsen eller skatteberegningen, som selvangivelsen skal indeholde. Se SKL § 1, stk. 2.

Feltlåsning

Skatteministeren kan fastsætte regler om, at skattepligtige fysiske personer ikke kan ændre oplysninger om visse indkomster og fradrag, som indberetningspligtige efter skattekontrolloven har indberettet til Skatteforvaltningen. Se SKL § 1 A, stk. 1.

Efter denne bemyndigelse er senest udstedt BEK nr. 685 af 20. juni 2014 om begrænsning i adgangen for visse skattepligtige til at ændre oplysninger om indkomster og fradrag i selvangivelsen og årsopgørelsen, der træder i kraft den 1. juli 2014 og har virkning fra og med indkomståret 2014.

Skattepligtige fysiske personer, der er omfattet af feltlåsning

Hovedregel

Følgende skattepligtige fysiske personer, der for indkomståret har været fuldt skattepligtige uden samtidig at have været begrænset skattepligtige til Danmark, er afskåret fra at anvende skat.dk/TastSelv Borger til at ændre oplysninger om visse indkomster og fradrag, som en indberetningspligtig positivt har indberettet eller positivt ikke har indberettet til Skatteforvaltningen efter skattekontrolloven:

Se BEK nr. 685 af 20. juni 2014 § 2, stk. 1, nr. 1-4.

Fysiske personer, der for indkomståret har været begrænset skattepligtige til Danmark, og som modtager en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse efter BEK nr. 535 af 22. maj 2013 om fysiske personers modtagelse af en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse, er afskåret fra at ændre oplysninger fra indberetningspligtige.

Se BEK nr. 685 af 20. juni 2014 § 2, stk. 2

Undtagelse 1 

 • Skattepligtige fysiske personer vil kunne henføre indberettet lønindkomst til udenlandsk lønindkomst.
 • Skattepligtige fysiske personer vil kunne henføre indberettede renteudgifter til udenlandsk kapitalindkomst.
 • Ægtefæller kan fordele indberettede renteudgifter og renteindtægter mellem sig.
 • Selvstændigt erhvervsdrivende vil kunne ændre placeringen i den skattepligtiges økonomi af oplysninger om
  • Honorarer, indkomst fra privat dagpleje og værdien af nogle personalegoder før fradrag af AM-bidrag mv.
  • Gruppelivsforsikring via fagforeningen, legater og bestemte personalegoder.
  • Udlodninger fra investeringsselskaber og fra obligationsbaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning, hvor der er indeholdt udbytteskat.
  • Renteudgifter af gæld til realkreditinstitutter og reallånefonde samt fradragsberettigede kurstab ved omlægning af kontantlån.
  • Renteudgifter af gæld til pengeinstitutter, pensionskasser, forsikrings- og finansieringsselskaber, kontokortordninger samt af pantebreve i depot.
  • Renteindtægter af indestående i pengeinstitutter m.v. Renteindtægter af obligationer og pantebreve i depot samt udlodninger fra obligationsbaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning, hvor der ikke er indeholdt udbytteskat.
  • Udbytte af danske aktier optaget til handel på et reguleret marked, i dansk depot, udlodning fra aktiebaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning og fra akkumulerende investeringsforeninger, der ikke er investeringsselskaber, indberettet til Skatteforvaltningen.
  • Udbytte af danske aktier, ikke optaget til handel på et reguleret marked, indberettet til Skatteforvaltningen.

Se BEK nr. 685 af 20. juni 2014 § 1, stk. 2, nr. 4, der henviser til § 3, nr. 10, 11, 13 og 15-19.

Undtagelse 2

Skattepligtige fysiske personer, som anvender forskudt indkomstår, er ikke omfattet af reglerne om feltlåsning.

Se BEK nr. 685 af 20. juni 2014 § 1, stk. 3.  

Felter på årsopgørelsen, der er låst fast i forhold til ændringer 

Årsopgørelsens felter er låst fast for følgende indkomster og fradrag:

 1. Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse mv. før fradrag af AM-bidrag.
 2. Hædersgaver.
 3. Pensioner, SU og dagpenge mv.
 4. Tilbagebetalt kontanthjælp, introduktionsydelse mv.
 5. Fagligt kontingent, højst 3.000 kr.
 6. Bidrag til A-kasse, efterlønsordning og fleksydelse.
 7. Gaver til godkendte foreninger.
 8. Donationer til forskning og gaver til kulturinstitutioner.
 9. Lønindkomst, bestyrelseshonorar, fri telefon, fri bil mv. før fradrag af AM-bidrag.
 10. Honorarer, indkomst fra privat dagpleje og værdien af nogle personalegoder før fradrag af AM-bidrag mv.
 11. Gruppelivsforsikring via fagforeningen, legater og bestemte personalegoder.
 12. Bidrag og præmie til privattegnet ratepension og ophørende alderspension (højst 50.000 kr.).
 13. Udlodninger fra investeringsselskaber og fra obligationsbaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning, hvor der er indeholdt udbytteskat.
 14. Renteudgifter af studielån.
 15. Renteudgifter af gæld til realkreditinstitutter og reallånefonde samt fradragsberettigede kurstab ved omlægning af kontantlån.
 16. Renteudgifter af gæld til pengeinstitutter, pensionskasser, forsikrings- og finansieringsselskaber, kontokortordninger samt af pantebreve i depot.
 17. Renteindtægter af indestående i pengeinstitutter mv. Renteindtægter af obligationer og pantebreve i depot samt udlodninger fra obligationsbaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning, hvor der ikke er indeholdt udbytteskat.
 18. Udbytte af danske aktier optaget til handel på et reguleret marked, i dansk depot, udlodning fra aktiebaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning og fra akkumulerende investeringsforeninger, der ikke er investeringsselskaber, indberettet til Skatteforvaltningen.
 19. Udbytte af danske aktier, ikke optaget til handel på et reguleret marked, indberettet til Skatteforvaltningen.
 20. Indskud på arbejdsgiveradministreret alderspension, gruppeliv mv. fratrukket i lønindkomst.
 21. Standardfradrag for børnedagplejere.

Se BEK nr. 685 af 20. juni 2014 § 3, nr. 1-21.

Foreløbig selvangivelse og skatteforbehold

Skatteforvaltningen betragter ikke en foreløbig selvangivelse som behørig. Derfor bliver der bl.a. beregnet skattetillæg ved overskridelse af selvangivelsesfristen efter de almindelige regler i SKL § 5. Om selvangivelse med skatteforbehold. Se SFL § 28 og afsnit A.A.14.3.