åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Hvis størrelsen af den for meget udbetalte godtgørelse ikke kan opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan Skattestyrelsen foretage en skønsmæssig ansættelse af beløbet.

Se ELAL § 14, stk. 2, GASAL § 28, stk. 2, MINAL § 29, stk. 1, CO2AL § 19, stk. 2 og ►OPKL § 5, stk. 2, 2. pkt. for så vidt angår kulafgiftsloven◄ om skønsmæssig ansættelse.

►Når en virksomhed har fået udbetalt for meget i godtgørelse af mineralolie, gas-, kul- eller CO2-afgift med baggrund i, at virksomheden ikke kan fremlægge målerdata for mængden af brændsel mv., der tilføres forskellige anlæg, hvoraf ét eller flere, men ikke alle anlæg, udelukkende producerer til det relevante godtgørelsesberettigede formål, kan skatteforvaltningen foretage en skønsmæssig ansættelse af det skyldige beløb efter MINAL § 29, stk. 1, 2. pkt., GASAL § 28, stk. 2, OPKL § 5, stk. 2, 2. pkt. for så vidt angår kulafgiftsloven eller CO2AL § 19, stk. 2, 2. pkt.

Ovennævnte udtryk "brændsel mv." dækker - udover brændsel - også varme, der er baseret på brændsel.

Skønsmæssig ansættelse omfatter ikke manglende målinger, som skal foretages med henblik på opgørelse af godtgørelsesberettiget forbrug efter MINAL § 11, stk. 5, nr. 4, GASAL § 10, stk. 5, nr. 4, KULAL § 8, stk. 4, nr. 4 og CO2AL § 9 a, stk. 3. Det er dermed ikke muligt at anvende et skøn ved forbrug af fjernvarme eller brændsler, som er anvendt i f.eks. en kedel til fremstilling af varme, der anvendes til både godtgørelses- og godtgørelsesberettigede formål.◄

►Skatteforvaltningens adgang til skønsmæssig ansættelse omfatter desuden godtgørelse vedrørende mineralogiske processer mv., jf. MINAL § 11 d, GASAL§ 10 d og KULAL § 8 d, og landbrugsaktiviteter, jf. MINAL § 11 b, GASAL § 10 b og KULAL § 8 b, samt CO2-kvoteomfattet forbrug, jf. CO2AL § 9 a. Dette indebærer eksempelvis, at hvis en virksomhed med mineralogiske processer mv. har fået udbetalt for meget i godtgørelse af mineralolieafgift med baggrund i, at virksomheden ikke kan fremlægge målerdata for mængden af olie, der tilføres forskellige anlæg, hvoraf ét eller flere, men ikke alle anlæg, udelukkende producerer til mineralogiske processer mv., kan skatteforvaltningen foretage en skønsmæssig ansættelse af det skyldige beløb efter MINAL § 29, stk. 1, 2. pkt.

Hvis en virksomhed ikke har angivet godtgørelse af afgift på brændsel mv., eller har angivet, men endnu ikke fået udbetalt godtgørelse af afgift på brændsel mv., og virksomheden ikke kan fremlægge målerdata for mængden af brændsel mv., der er tilført forskellige anlæg, hvoraf ét eller flere, men ikke alle anlæg, udelukkende producerer til godtgørelsesberettigede formål, kan Skatteforvaltningen foretage en skønsmæssig ansættelse af godtgørelsen af afgift på brændsel mv. efter OPKL § 5, stk. 2, 1. pkt. Dette skal ske ved en skønsmæssig ansættelse af virksomhedens tilsvar.

Skønsmæssig ansættelse efter OPKL § 5, stk. 2, 1. pkt. omfatter ikke manglende målinger, som skal foretages med henblik på opgørelse af godtgørelsesberettiget forbrug efter MINAL § 11, stk. 5, nr. 4, GASAL § 10, stk. 5, nr. 4, KULAL§ 8, stk. 4, nr. 4 og CO2AL § 9 a, stk. 3. Det er dermed ikke muligt at anvende et skøn ved forbrug af fjernvarme eller brændsler, som er anvendt i f.eks. en kedel til fremstilling af varme, der anvendes til både godtgørelses- og godtgørelsesberettigede formål.◄

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser afgørelser på området:

 Afgørelsen Afgørelsen i stikord  Kommentarer 
Landsskatteretskendelser
 ►SKM2023.502.LSR

► Selskaberne i en fællesregistrering havde anvendt olie til godtgørelsesberettigede formål og til fremstilling af rumvarme og varmt vand. Forbrug til fremstilling af rumvarme og varmt vand var ikke godtgørelsesberettiget, jf. mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 4, 1. pkt. Mindst et af de anlæg, hvori der var forbrugt olie, anvendtes udelukkende til godtgørelsesberettigede formål, men der forelå ikke målinger, der kunne dokumentere olieforbruget. Forbruget af varmt vand oversteg grænsen for at fastsætte olieforbruget hertil efter mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 7, 3. pkt. Selskaberne havde gennem fællesregistreringens angivelser taget godtgørelse for hele olieforbruget. SKAT traf afgørelse om, at hele fællesregistreringens godtgørelse af olieafgift skulle tilbagebetales. SKAT foretog fristgennembrud efter skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3.

Landsskatteretten fandt, at betingelserne for fristgennembrud i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, var opfyldt. Videre fandt Landsskatteretten, at der skulle foretages en skønsmæssig ansættelse af det beløb, der skulle tilbagebetales som følge af, at der var taget godtgørelse for olieforbrug på anlæg, der var anvendt til fremstilling af rumvarme og varmt vand. Den for meget modtagne godtgørelse vedrørende olieforbruget kunne ikke opgøres efter regnskaberne vedrørende olieforbruget og skulle fastsættes skønsmæssigt, jf. mineralolieafgiftslovens § 29, stk. 1, 2. pkt. Sagen blev hjemvist til Skattestyrelsen.◄

 

►Kendelsen har givet anledning til udsendelse af et styresignal om

genoptagelse - ændring af praksis - godtgørelse af mineralolie-, gas-, kul- eller CO2-afgift - visse manglende målinger af brændselsforbrug mv.- skatteforvaltningens skønsmæssige ansættelse, SKM2023.566.SKTST.

Se også nedenfor om styresignalet.◄

Styresignalet
SKM2023.566.SKTST

              

►Styresignalet beskriver en praksisændring og muligheden for genoptagelse vedrørende godtgørelse af mineralolie-, gas-, kul- eller CO2-afgift som følge af en afgørelse fra Landsskatteretten - offentliggjort som SKM2023.502.LSR.

SKAT havde ved en afgørelse nægtet en virksomhed procesgodtgørelse af energiafgiften på olie til forskellige anlæg, der blev forsynet med olie fra samme olietank. Virksomheden havde anvendt olien til både godtgørelses- og ikke-godtgørelsesberettigede formål. Virksomheden havde fået udbetalt godtgørelsen. Nægtelsen af hele godtgørelsen var begrundet med, at ikke der var foretaget målinger af olieforbruget (liter) med henblik på korrekt opgørelse af det godtgørelsesberettigede forbrug af olie.

Landsskatteretten hjemviste SKATs afgørelse for så vidt angår omfanget af nedsættelsen af virksomhedens godtgørelse. Skattestyrelsen skal herefter foretage en skønsmæssig ansættelse af det beløb, som virksomheden har modtaget for meget i godtgørelse som følge af, at der ikke er foretaget nedslag for olie, der ikke er godtgørelsesberettiget efter mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 1, nr. 1, stk. 4 og stk. 5, jf. mineralolieafgiftslovens § 29, stk. 1, 2. pkt.

Det er i styresignalet beskrevet, hvordan praksis for mineralolieafgift, gasafgift, kulafgift og CO2-afgift ændres i overensstemmelse hermed.

Der er adgang til genoptagelse. Adgangen til genoptagelse vedrører skatteforvaltningens trufne afgørelser angående ovennævnte afgifter. Adgangen til genoptagelse gælder alene vedrørende brændsel mv., der er tilført forskellige anlæg, hvoraf ét eller flere, men ikke alle anlæg, udelukkende har produceret til det relevante godtgørelsesberettigede formål, men hvor brændselsforbruget mv. ikke er blevet målt, og hvor skatteforvaltningen ved en afgørelse har nægtet/nedsat udbetalt godtgørelse uden, at skatteforvaltningen har foretaget en skønsmæssig ansættelse af det skyldige beløb efter mineralolieafgiftslovens § 29, stk. 1, 2. pkt., gasafgiftslovens § 28, stk. 2, opkrævningslovens § 5, stk. 2, 2. pkt. for så vidt angår kulafgift eller CO2-afgiftslovens § 19, stk. 2, 2. pkt.◄

.