Indhold

Dette afsnit handler om udbetaling af godtgørelse mv. og kontrol samt uberettiget anvendelse af olie og gas.

Afsnittet indeholder:

Bemærk

Ved bekendtgørelse nr. 790 af 13. juni 2023 er der i medfør af momslovens § 38, stk. 4 fastsat regler, som ændrer momsbekendtgørelsens § 17 samt overgangsregler. Se nedenstående omtale af lov nr. 832 af 14. juni 2022. De fastsatte momsregler har betydning for tilbagebetaling af afgift. Momsreglerne er beskrevet i afsnit D.A.11.4.2.1.

Ved lov nr. 832 af 14. juni 2022 er der indsat et nyt stk. 6 i henholdsvis ELAL § 11a, GASAL § 12, KULAL § 9 og MINAL § 12. Ændringen trådte i kraft den 1. januar 2023.

Ændringen indebærer, at regulering af godtgørelse af afgiften som følge af den endeligt opgjorte delvise momsfradragsprocent i henhold til momslovens § 38, stk. 1, skal angives efter regler udstedt i medfør af momslovens § 38, stk. 4, for så vidt angår tidspunktet for angivelse af regulering af afgiftstilsvaret.

Med lov nr. 832 af 14. juni 2022 er bemyndigelsen i momslovens § 38, stk. 4, udvidet til også at omfatte, hvilken foreløbig fradragsprocent, der skal anvendes efter § 38, stk. 1, tidspunktet for opgørelsen af den endelige fradragsprocent og tidspunktet for angivelsen af regulering af afgiftstilsvaret som følge af den endeligt opgjorte fradragsprocent efter § 38, stk. 1. Ændringen trådte i kraft den 1. januar 2023.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslag nr. L 196, fremsat den 4. maj 2022, at det er hensigten, at bemyndigelsen vil skulle udmøntes ved ændringer i momsbekendtgørelsens § 17, således at der fastsættes et specifikt tidspunkt for, hvornår regulering på baggrund af den endeligt opgjorte fradragsprocent vil skulle foretages. Det er endvidere hensigten, at den endelige regulering af momsen vil skulle foretages i den ordinære momsperiode.