Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift opnås i praksis ved

  • et fradrag på virksomhedens momsangivelse, eller
  • ordningen om fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter og CO2-afgift for de virksomheder, der har tilladelse til dette.

Se mere om reglerne i afsnit E.A.4.7 og afsnit E.A.4.6.15.8 begge om fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter.

Afgifterne angives i hele kroner i de pågældende rubrikker på momsangivelsen.

Opgørelsen skal ske for hver momsregistrering. Virksomheder, der er delregistreret efter momsloven, skal dermed opgøre afgifterne særskilt for hver delregistreret enhed.

Der må ikke angives afgifter for én momsregistreret virksomhed/delregistreret enhed på en anden virksomheds/enheds momsangivelse. Undtaget herfra er dog virksomheder, der er omfattet af en fællesregistrering efter momsloven (flere momsregistrerede virksomheder med ét fælles registreringsnummer, der bruges til fælles afregning af moms).

Selve afgiftsperioden efter mineralolieafgiftsloven, kulafgiftsloven, elafgiftsloven, gasafgiftsloven og CO2-afgiftsloven er måneden. Se fx MINAL § 6.

Opgørelse af den afgift, som virksomheden kan opnå godtgørelse for, skal ske for hver afgiftsperiode efter momsloven (momsperiode), dvs. halvårlig, kvartalsvis eller månedsvis. Godtgørelse af afgiftsbeløb for el, varme og brugsvand kan dog omfatte flere perioder under ét.

For virksomheder, hvis samlede momspligtige leverancer overstiger 50 mio. kr. årligt, er afgiftsperioden kalendermåneden. Virksomhedens angivelse skal foretages senest den 25. i måneden efter afgiftsperiodens udløb. For juni måned skal virksomhedens angivelse dog foretages senest 1 måned og 17 dage efter afgiftsperiodens udløb. Se ML § 57, stk. 2.

For virksomheder, hvis samlede momspligtige leverancer overstiger 5 mio. kr. årligt, men udgør højst 50 mio. kr. årligt, er afgiftsperioden kvartalet. Virksomhedens angivelse skal foretages senest den 1. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb. Se ML § 57, stk. 3.

For virksomheder, hvis samlede momspligtige leverancer ikke overstiger 5 mio. kr. årligt, er afgiftsperioderne første og anden halvdel af kalenderåret. Virksomhedens angivelse skal foretages senest den 1. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb. Se ML § 57, stk. 4.

Forbrugsregistrerede virksomheder afregner via angivelsen for deres registrering.

Se også

  • E.A.4.1.6 om opgørelse og afregning af afgift generelt
  • E.A.4.6.15.3 om tidspunktet for afgiftsopgørelse.