åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om bestemmelserne for måling af naturgas til fordeling mellem godtgørelsesberettigede og ikke-godtgørelsesberettigede formål.

Afsnittet indeholder:

  • Godkendte gasmålere
  • Kontrol og krav til gasmålere
  • Driftstimetællere
  • Betingelser for anvendelse af driftstimetællere.

Se også afsnit E.A.4.4.11 om afgiftsgrundlaget for biogas m.v.

Godkendte gasmålere

Godkendte gasmålere kan anvendes som afregnings- og fordelingsmålere over for Skattestyrelsen, hvis målerne opfylder kravene i ovennævnte BEK nr. 774 af 01/06 2022, herunder bilag MI-002 for gasmålere. Dette forudsætter, at gasmålerne anvendes i overensstemmelse med formålet.

Kontrol og krav til gasmålere

Godkendte gasmålere skal opsættes til måling og fordeling af virksomhedens gasforbrug, for at virksomheden kan opnå godtgørelse af afgift af forbrug af gas.

Virksomheder, der anvender naturgas til både proces og rumvarme, skal foretage en fordeling af energien ved måling.

Sikkerhedsstyrelsen har i målerteknisk direktiv fastsat krav om godkendelse, herunder nøjagtighed, udformning og fremstilling. En godkendt måler har en unøjagtighed på mindre end 3 pct. afhængig af gennemstrømningen.

Ikke-godkendte målere, kan anvendes som bimålere, hvis de har en nøjagtighed og upåvirkelighed, der svarer til en godkendt afregningsmåler.

Naturgasselskaberne har oplyst, at der i langt de fleste tilfælde vil kunne anvendes bælggasmålere. Gasselskaberne kan rådgive nærmere om valg/montage af målere.

Gasforsyningsselskabets afregningsmåler anvendes til opgørelse af den samlede mængde energi.

Virksomheder med flere gaskedler, der fremstiller varme enten til procesformål og/eller til rumvarme mv., skal montere bimåler, der hvor rørnettet forsyner proceskedlen/-erne med gas. Hvis det af økonomiske eller tekniske årsager er mest praktisk at måle gasforbruget til rumvarme mv., kan måleren i stedet indbygges i gasforsyningsnettet til rumvarmekedlen/-erne.

Driftstimetællere

Naturgasselskaberne har oplyst, at der ved driftstimetælling på en modulerende (trinløs) gasbrænder er en unøjagtighed på op til 8 pct. inklusiv unøjagtigheden på dyserne. Driftstimetælling kan derfor ikke anvendes i relation til modulerende gasbrændere.

Driftstimetælling er omfattet af den almindelige hovedregel om måling ved fordeling af energiforbrug.

Driftstimetællere kan derimod ikke anvendes som fordelingsgrundlag i forbindelse med modulerende (trinløse) gasbrændere. Driftstimetælling kan heller ikke anvendes i forbindelse med brændere/kedler, der både fremstiller energi til rumvarme/varmt brugsvand og til procesformål.

Naturgasselskaberne har oplyst, at langt det overvejende antal gasbrændere er modulerende. Naturgasselskaberne skønner også, at den omkostningsmæssige fordel ved at anvende driftstimetællere kun er til stede i de tilfælde, hvor der er tale om forholdsvis mange målesteder.

Betingelser for anvendelse af driftstimetællere

Driftstimetælling kan bruges som grundlag for opgørelse af forbrug af naturgas, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Indstillingsniveauer
    De(n) monterede gasbrænder(e) må kun have 1 eller 2 indstillingsniveauer, dvs. at der er tale om 1 eller 2-trinsbrændere. Ved 2-trinsbrændere er det også en forudsætning, at der påmonteres en driftstimetæller for hver af de 2 indstillingsmuligheder. Driftstimetællere skal monteres på en sådan måde, at de ikke uden særlige tekniske indgreb kan udtages eller gøres aktive, uden at brænderen er i drift.
  • Fremlæggelse af producenterklæring
    Virksomheden skal kunne fremlægge en erklæring fra producenten af gasbrænderen eller en autoriseret gasinstallatør om, at der er tale om en brænder(e), der kun har 1 eller 2 indstillingsniveauer (1- eller 2-trinsbrænder). Erklæringen skal også oplyse om størrelsen af forbruget pr. time. For brændere med 2 trin skal forbruget for hvert trin være oplyst. Virksomheden skal kunne fremlægge en ny erklæring, hvis der sker udskiftning af brændere eller andre ændringer, der har indflydelse på størrelsen af forbruget.