Indhold

Dette afsnit handler om regnskabsbestemmelser ved forbrug til blandede formål af farvede olieprodukter som motorbrændstof i køretøjer og benzin anvendt til sejlads, der gælder ved siden af de almindelige bestemmelser for dokumentation og regnskab, der er behandlet i afsnit E.A.4.6.16.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Lovgrundlag
 • Omsætningsfordeling
 • Forbrugsregnskab - opgørelse for hvert køretøj
 • Beholdningsregnskab
 • Opbevaring af motorbrændstof
 • Tidspunkt for afgiftsgodtgørelse.

Regel

Virksomheder, der både anvender farvede olieprodukter som motorbrændstof i køretøjer mv. til formål, der berettiger til godtgørelse efter MINAL § 11, stk. 3, og til formål, der ikke giver adgang til godtgørelse (bortset fra forbrug i registrerede køretøjer), er omfattet af dokumentationskravene for afgiftsgodtgørelse vedrørende landsbrugsaktiviteter.

Virksomhederne skal kunne dokumentere forbruget af farvede olieprodukter, der er anvendt til formål, der berettiger til godtgørelse efter mineralolieafgiftsloven.

Momsregistrerede virksomheder kan hos Skattestyrelsen opnå tilladelse til afgiftsgodtgørelse for benzin, som anvendes i fartøjer ved erhvervsmæssigt fiskeri eller i fartøjer til anden erhvervsmæssig sejlads bortset fra lystfartøjer, hvis det årlige forbrug udgør mindst 200 liter.

Virksomhederne har valgmulighed med hensyn til, om opgørelsen skal ske efter en omsætningsfordeling eller efter et forbrugsregnskab.

Lovgrundlag

Reglerne fremgår af BEK nr. 153 af 10. februar 2023 om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. , som er udstedt i medfør af mineralolieafgiftsloven.

Se også

Se også afsnit E.A.4.6.16 om dokumentation og regnskab.

Omsætningsfordeling

Virksomheder skal kunne dokumentere forbrug af farvede olieprodukter, der er brugt til formål, der berettiger til godtgørelse efter mineralolieafgiftsloven. Dokumentationen skal ske ved at opgøre forbruget forholdsmæssigt på grundlag af en omsætningsfordeling.

Virksomhederne skal opdele forbrug af farvede olieprodukter forholdsmæssigt dels på forbrug, der er anvendt som motorbrændstof og dels på forbrug, der ikke er anvendt som motorbrændstof.

Opdelingen skal ske enten ved at opgøre

 • den del, der ikke kan tilbagebetales, eller
 • den del, der kan tilbagebetales.

Virksomhederne skal måle forbrug af farvede olieprodukter til opvarmning. Olieforbruget til opvarmning indgår ikke i det forbrug, der skal fordeles.

Forbrug af farvede olieprodukter, der anvendes som ikke-godtgørelsesberettiget motorbrændstof, kan opgøres forholdsmæssigt på grundlag af den del af omsætningen, hvortil der ikke kan ydes tilbagebetaling, og den samlede omsætning vedrørende aktiviteter, hvortil der anvendes farvede olieprodukter.

Hvis der anvendes omsætningsfordeling til opgørelse af det godtgørelsesberettigede brændstofforbrug, skal der føres et regnskab over omsætningen, sådan at det er muligt at foretage en fordeling af omsætningen i aktiviteter, der kan gives godtgørelse for, og andre aktiviteter.

Ved samlet fakturering af en arbejdsopgave, der både omfatter aktiviteter, der ydes godtgørelse for, og aktiviteter, der ikke ydes godtgørelse for, skal de enkelte aktiviteter specificeres i fakturaen.

Virksomheder, der bruger omsætningsfordelingen som grundlag for opgørelsen af det fradragsberettigede brændstofforbrug, er fritaget for at føre et forbrugsregnskab for hvert enkelt driftsmiddel og aktivitet.

Forbrugsregnskab - opgørelse for hvert køretøj

Virksomhederne skal kunne dokumentere forbruget af farvede olieprodukter, der er anvendt til formål, der berettiger til godtgørelse efter mineralolieafgiftsloven. Dokumentationen skal ske ved at opgøre forbruget på grundlag af en konkret registrering og en opgørelse af forbruget for hvert enkelt driftsmiddel.

Virksomhederne skal tilrettelægge regnskabet over forbruget af farvede olieprodukter således, at det enten viser den mængde, der i virksomhedens afgiftsperiode efter momsloven kan ske tilbagebetaling for eller viser den del, der ikke kan ske tilbagebetaling for.

Forbrugsregnskabet skal føres for hvert enkelt køretøj/driftsmiddel og skal indeholde oplysninger om

 • køretøjernes/driftsmidlernes aktiviteter
 • kilometertællerens eller driftstimetællerens udvisende ved begyndelsen af hver afgiftsperiode efter momsloven og ved hver påfyldning af motorbrændstof med angivelse af dato og mængde og
 • forbruget af motorbrændstof og arbejdsydelsens art for hver enkelt aktivitet.

Hvis et køretøj anskaffes eller afhændes et køretøj i løbet af en momsperiode, skal anskaffelses- henholdsvis afhændelsesdatoen og køretøjets kilometertællers udvisende på denne dato oplyses i regnskabet.

Beholdningsregnskab

Virksomheder, som har egen beholdning af olieprodukter, skal føre regnskab over tilgang, beholdning, udlevering og forbrug. Regnskabet over forbruget skal være tilrettelagt på en sådan måde, at der kan redegøres for mængden og anvendelse for hver udlevering.

Virksomheder, som både har egen beholdning af svovlfri eller svovlfattig dieselolie eller gas og anden afgiftspligtig olie, skal holde produkterne adskilt.

Opbevaring af motorbrændstof

Produkter til motorbrændstof skal opbevares adskilt fra anden olie og gas. Se § 3, stk. 2, i BEK nr. 153 af 10/02/2023.

Tidspunkt for afgiftsgodtgørelse

Reglerne for, hvornår der kan opnås godtgørelse af afgiften af motorbrændstof, fremgår af § 4 i BEK nr. 152 af 10/02/2023.

For motorbrændstof, der indkøbes udelukkende til brug for arbejde inden for landbrug mv., følger tidspunktet for godtgørelse af energiafgiften momsfradraget, dvs. at godtgørelse kan ske på købstidspunktet. Hvis virksomheden herefter anvender motorbrændstof til fyringsformål, som der ikke ydes godtgørelse for, skal afgiften indbetales/reguleres over momsangivelsen eller - hvis virksomheden har bevilling til fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter - (anmodningsblanket 23.001) i takt med, at motorbrændstoffet anvendes til andre formål.

Øvrige virksomheder kan ikke få godtgørelse af afgiften af motorbrændstof på købstidspunktet. For motorbrændstof, der bruges til formål, som der kan ydes godtgørelse til, fås godtgørelsen i takt med forbruget hertil, dvs. at forbrugstidspunktet er afgørende for tidspunktet for afgiftsgodtgørelsen. Se § 4 i BEK nr. 153 af 10/02/2023.

Se også

Se også afsnit E.A.4.1.7 om hvilke aktiviteter farvede olieprodukter skal bruges til.