Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår landbrugsvirksomheder mv. har mulighed for at få godtgørelse af energiafgift.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Indberetning til EU's statsstøtteregister ved godtgørelse af afgiften for landbrugsdiesel anvendt som motorbrændstof
  • Eksempler på typer af transport inden for landbrugsvirksomhed mv., hvor der ydes godtgørelse.
  • Maskinstationer.

Regel

Der ydes afgiftsgodtgørelse for motorbrændstof med undtagelse af benzin, der anvendes til momspligtige aktiviteter inden for landbrugsvirksomhed mv. Se GASAL § 10, stk. 3, 1. og 2. pkt., og MINAL § 11, stk. 3, 1. og 2. pkt.

Der ydes kun godtgørelse, hvis der er anvendt afgiftsmærket landbrugsdiesel.

Se også

Se også afsnit E.A.4.1.7 om farvning af gas- og dieselolier og petroleum.

Efterlevelse af reglerne for tildeling af statsstøtte (visse afgiftslempelser), herunder indberetning til EU's statsstøtteregister ved godtgørelse af afgiften for landbrugsdiesel anvendt som motorbrændstof

Virksomheders godtgørelse af afgiften på motorbrændstof, der udelukkende anvendes til jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug eller pelsdyravl er en ordning, som kan være omfattet af krav om indberetning til EU's statsstøtteregister.

►Idet ordningen udgør statsstøtte, jf. § 2, stk. 1, nr. 5 i bekendtgørelse nr. 1821 af 28. december 2023 om efterlevelse af reglerne for tildeling af statsstøtte på skatteområdet, er den omfattet af reglerne i EU-Forordningen nr. 651/2014 af 17. juni 2014 (gruppefritagelsesforordningen) senest ændring ved Kommissionens forordning (EU) 2023/1315 af 23. juni 2023 om ændring af forordning (EU) nr. 651/2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 og af forordning (EU) 2022/2473 om forenelighed med det indre marked efter artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde af visse kategorier af statsstøtte til virksomheder, der beskæftiger sig med fremstilling, forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter.  Det betyder, at der er betingelser som til hver en tid skal være opfyldt for at man er berettiget til at modtage statsstøtte, fx gælder der et forbud mod, at kriseramte virksomheder benytter støtteordninger, som er omfattet af retningslinjerne. Se også afsnit E.A.1.9 om efterlevelse af reglerne for tildeling af statsstøtte (visse afgiftslempelser), herunder indberetning til EU's statsstøtteregister.◄

Støttemodtagere er virksomheder, der benytter godtgørelsesordningen.

Satsen for motorbrændstof, der anvendes til jordbrug m.v., ►udgør 1,6 pct. af den fulde energiafgift. Det betyder, at støttebeløbet udgør 98,4 pct. af den fulde energiafgift◄. Berørte virksomheder skal opgøre, hvor meget virksomhederne har modtaget i støtte, før det kan afgøres, hvorvidt de enkelte virksomheder er omfattet af kravet om indberetning. Virksomheder skal indberette til EU's statsstøtteregister, hvis støttebeløbet i den enkelte ordning udgør ►100.000 euro◄ eller derover i et kalenderår. Virksomheder, som er omfattet af kravet om indberetning, skal indberette relevante beløb og andre oplysninger til Skatteforvaltningen.

Der er fastsat regler på området i ►bekendtgørelse nr. 1821 af 28. december 2023.◄

Se også afsnit E.A.1.9 om efterlevelse af reglerne for tildeling af statsstøtte (visse afgiftslempelser), herunder indberetning til EU's statsstøtteregister.

Eksempler på typer af transport inden for landbrugsvirksomhed mv., hvor der ydes godtgørelse

Der ydes eksempelvis afgiftsgodtgørelse af forbrug af motorbrændstof ved

  • drift af fx traktorer, mejetærskere, arbejds- og motorredskaber ved mark- og skovarbejde, uanset om arbejdet udføres af en landbrugsvirksomhed eller af en maskinstation mv. Det bemærkes, at en traktor ikke er et motorkøretøj efter færdselsloven. Det er derfor uden betydning for adgangen til afgiftsgodtgørelse, om traktoren er registreret (forsynet med almindelige hvide nummerplader).
  • transport af afgrøder fra marken til driftsbygningerne, uanset om transporten udføres af en landbrugsvirksomhed eller af en maskinstation mv.
  • landbrugsvirksomheders transport af egne varer, der er produceret i landbruget, bort fra ejendommen ved hjælp af virksomhedens traktorer. Der kan fx være tale om transport af grise, mælk eller roer med traktor til henholdsvis slagteri, mejeri og sukkerfabrik. Hvis andre end landmanden selv udfører transporten, godtgøres afgiften af motorbrændstof ikke.

Det bemærkes, at for forbrug omfattet af de to første punkter er det aktiviteten, der er afgørende for, om en virksomhed er berettiget til afgiftsgodtgørelse eller ej. Der skelnes dermed mellem primæraktiviteter (første to punkter) og transportopgaver (sidste punkt).

Der skal ikke betales energiafgift af det energiforbrug, der går til køling af kabiner i traktorer, mejetærskere m.m.

Landbrugsvirksomheder mv. kan ikke opnå afgiftsgodtgørelse for motorbrændstof, der anvendes i registrerede motorkøretøjer, fx person- og varebiler. Se GASAL § 10, stk. 3, sidste pkt., og MINAL § 11, stk. 3, sidste pkt.

Maskinstationer

Der gælder særlige regler for maskinstationer, der både udfører almindeligt maskinstationsarbejde i form af markarbejde for landbrugsvirksomheder mv. og fx entreprenøropgaver.

Se afsnit E.A.4.6.11.5 om regnskabsbestemmelser ved brug farvede olieprodukter som motorbrændstof.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Skatterådet

SKM2020.280.SR

En virksomhed kunne ikke få energiafgift på dieselolie til skovbrug godtgjort efter MINAL § 11, stk. 3, hvis den forbrugte dieselolie i virksomhedens skovmaskiner ikke var farvet.