Indhold

Dette afsnit indeholder en introduktion til regler og lovgrundlag for godtgørelse energiafgift af motorbrændstof.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Lovgrundlag
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Der ydes som hovedregel ikke godtgørelse af energiafgift af gas- og mineralolieprodukter, der anvendes som motorbrændstof.

Som modifikation til hovedreglen ydes godtgørelse af gas- og mineralolieafgift af

  • benzin til anden teknisk brug end motordrift
  • varer, der anvendes til jernbane- og færgedrift og til erhvervsmæssig sejlads med andre fartøjer end skibe i udenrigsfart og fiskerifartøjer med en bruttotonnage på 5 ton og derover eller en bruttoregistertonnage på 5 ton og derover
  • varer, der anvendes som motorbrændstof ved afprøvning af motorer til skibe i forbindelse med fremstilling af disse motorer
  • andre varer end jetfuel, hvis varerne anvendes til brug i luftfartøjer, der anvendes erhvervsmæssigt.

I alle andre tilfælde godtgøres afgift af benzin ikke.

Der ydes også afgiftsgodtgørelse for motorbrændstof, der udelukkende anvendes til momspligtige aktiviteter inden for jordbrug, gartneri og skovbrug mv., og der ydes godtgørelse af afgift for transport fra den pågældende ejendoms område af egne produkter, der stammer fra denne form for virksomhed. Det er dog en betingelse, at der anvendes landbrugsdiesel, som er afgiftsmærket (farvet diesel).

Som en yderligere undtagelse godtgøres afgiften af gas, der anvendes til motorbrændstof ved afprøvning af gasmotorer i forbindelse med produktion af disse.

Afgift af motorbrændstof, der er anvendt i registrerede motorkøretøjer, godtgøres ikke.

Se også

Se også afsnit E.A.4.6.11.5 om regnskabsbestemmelser og landbrugsaktiviteter og fiskeri og mulighed for tilladelse til godtgørelse af afgift af benzin for fiskeri mv.

Lovgrundlag

Reglerne for godtgørelse af gasafgift fremgår af GASAL § 8, stk. 6, der henviser til stk. 1, nr. 3, og § 10, stk. 2 og 3, og for godtgørelse af mineralolieafgift af MINAL § 9, stk. 6, der henviser til stk. 1, nr. 2 og 3, og § 11, stk. 1-3.

Se også

Se også om fritagelser for afgift af gas- og mineralolieprodukter anvendt som motorbrændstof

Se også afsnit E.A.4.1.8 om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Landsretsdomme

SKM2009.263.VLR

Efter ordlyden af MINAL § 11, stk. 3, 3. pkt., er der ikke hjemmel til at yde godtgørelse af mineralolieafgift, der påfyldes en registreret lastbil, hvis motor driver en gyllepumpe påmonteret en anhænger til lastbilen, selvom gyllepumpen anvendes til en godtgørelsesberettiget landbrugsaktivitet efter MINAL § 11, stk. 3, 1. pkt.

Forarbejderne anvender ikke specifikt en sondring mellem, om motorbrændstoffet anvendes til fremdrift af de registreringspligtige motorkøretøjer, eller om det anvendes til et andet formål. Retstilstanden strider heller ikke imod det bagvedliggende EU-direktiv. Ikke godtgørelse for afgift af olie påfyldt registreret lastbil.

 
Landsskatteretskendelser

SKM2008.520.LSR

En virksomhed, der var registreret som ´havfiskeri´ anvendte farvet fyringsolie til rustbeskyttelse af værktøj. Landsskatteretten lagde til grund, at der var betalt afgift af den anvendte fyringsolie efter fyringsoliesatsen. Landsskatteretten henviste til MINAL § 11, stk. 1, nr. 1, og slog fast, at kun varer forbrugt i virksomheden til netop de formål, som de var indfarvet og afgiftsberigtiget til brug for, kunne opnå afgiftsgodtgørelse. Ingen godtgørelse ved anden anvendelse af farvede olieprodukter.

 

SKM2007.614.LSR

En vognmandsvirksomhed, der udøvede aktiviteter med bl.a. håndtering og transport af kartofler fra landmænd til kartoffelmelsfabrikker var ikke berettiget til godtgørelse af olie- og CO2-afgift for olieforbrug, der vedrørte transport af særskilt materiel beregnet til rensning og læsning af kartofler fra vognmandsvirksomheden ud til den landbrugsejendom, hvor rensningen og læsningen skulle foregå.

 

SKM2005.193.LSR

Landsskatteretten fandt, at indsamling og pakning af kyllinger med særskilt materiel i form af en indfangningsmaskine, skal anses som en primæraktivitet, der er et naturligt led i driften af et husdyrbrug. Den omstændighed, at det ikke er kyllingeproducenten, der står for aktiviteten kan ikke tillægges betydning i godtgørelsesmæssig sammenhæng. Energiforbruget, der er anvendt til at løfte tomme transportkasser af lastbilen og køre disse hen på indfangningsmaskinen, hvor de fyldes med kyllinger, hvorefter de fyldte kasser med kyllinger løftes op fra indfangningsmaskinen og hen på ladet af lastbilen, er læsning, der anses som en del af transportopgaven med aflæsning og pålæsning den lastbil, der skal køre kyllingerne bort fra husdyrbruget og hen til slagteriet.

 

SKM2005.192.LSR

Kendelse om godtgørelse af olie- og CO2-afgift af olie forbrugt som motorbrændstof i særskilt læsse-/rensemateriel i forbindelse med transport af kartofler.

Efter en konkret vurdering fandt Landsskatteretten, at det omhandlede forbrug var medgået til en aktivitet, hvorved der både foregik rensning og læsning. Henset til at læsseskovlen ryster jorden af, kunne det ikke lægges til grund, at rensningen var sekundær i forhold til læsningen, fordi der herved foregår en yderligere nødvendig rensning af kartoflerne. Under disse omstændigheder var klageren i overensstemmelse med SKM2003.45.LSR er berettiget til godtgørelse, jf. MINAL § 11, stk. 3, 1. pkt.

 

SKM2003.427.LSR

En maskinstation kunne ikke anses for berettiget til godtgørelse af energiafgifterne for olieforbruget som motorbrændstof i forbindelse med vedligeholdelse af dræningsarbejder for landmænd. MINAL § 11, stk. 3

 

SKM2003.304.LSR

Kendelse om godtgørelse af olie- og CO2-afgift af olie forbrugt som motorbrændstof af et selskab, der drev virksomhed med losning af fisk og andre serviceaktiviteter for fiskere. Aktiviteten blev ikke anset for fiskerivirksomhed, ligesom transporten af fisk ikke var omfattet af MINAL § 11, stk. 3. Selskabet var derfor ikke berettiget til godtgørelse for olie- og CO2-afgift.

 

SKM2003.244.LSR

En landmand var ikke berettiget til godtgørelse af mineralolieafgift af olie forbrugt som motorbrændstof ved transport af indkøbt halm. Transport af indkøbt halm kunne ikke anses for at være transport af egne varer, uanset om landmanden forud for videresalg bearbejdede halmen. Se MINAL § 11, stk. 2. Ikke godtgørelse af afgift ved transport af indkøbte varer.

 

SKM2003.45.LSR

Sagen drejede sig om en vognmandsvirksomhed var berettiget til godtgørelse af olie- og CO2-afgift af olie forbrugt som motorbrændstof ved anvendelse af særskilt materiel i forbindelse med rensning og læsning af roer forinden transport til sukkerfabrik.

Landsskatteretten fandt, at den udøvende aktivitet er afgørende for, om der foreligger et godtgørelsesberettiget motorbrændstofforbrug.

Der er ikke hjemmel til at foretage en sondring afhængig af, hvem der udfører en given aktivitet.

Landsskatteretten nåede derfor til, at vognmandsvirksomheden var berettiget til godtgørelse efter MINAL § 11, stk. 3, 1. pkt.

 
Skatterådet

SKM2020.280.SR

En virksomhed kunne ikke få energiafgift på dieselolie til skovbrug godtgjort efter MINAL § 11, stk. 3, hvis den forbrugte dieselolie i virksomhedens skovmaskiner ikke var farvet.