Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for reduceret godtgørelse af energiafgifter i forbindelse med nyttiggørelse af overskudsvarme.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Lovgrundlag.

Regel

Hvis varme eller varmt brugsvand fra procesformål udnyttes ved særlige installationer, der er indrettet til indvinding af varme, skal der som hovedregel betales afgift af den nyttiggjorte overskudsvarme, der anvendes til rumvarme eller varmt brugsvand. Det gælder fx varme og varmt brugsvand fra procesformål, der nyttiggøres i rør- og radiatorsystemer til rumopvarmning eller varmt brugsvand.

Der skal betales afgift af varm luft fra procesformål, der direkte eller gennem direkte opvarmning af anden luft nyttiggøres ved særlige installationer til opvarmning af andre rum, end hvor den varme luft er nyttiggjort fra. Der skal derimod ikke betales afgift af nyttiggjort varm luft, der anvendes til opvarmning af det samme rum, som varmen kommer fra. Se afsnit E.A.4.6.10.4 om udnyttelse af varm procesluft.

Hvis nyttiggørelsen har medført et øget forbrug af brændsel i de anlæg, hvor varmen nyttiggøres, ydes der ikke godtgørelse af afgift af det øgede forbrug, medmindre det øgede forbrug skyldes en varmekilde indsat i overskudsanlægget, og at dette energiforbrug nøje kan opgøres.

Der kan ikke kan ydes godtgørelse af energiafgifter, hvis virksomheden ikke har overholdt reglerne om energimålinger vedrørende overskudsvarme.

Der betales også afgift af nyttiggjort overskudsvarme fra varme og varer, der direkte er medgået til produktion af et tilsvarende energiprodukt.

Betaling af afgift vil typisk ske ved en nedsættelse af godtgørelsen af det pågældende energiprodukt.

Virksomheder skal ikke betale afgift af varme fra procesformål, fx produktionsprocessen, motorer eller køleanlæg, der umiddelbart bidrager til opvarmning af det samme rum, som varmen dannes i, når der ikke sker nyttiggørelse af varmen ved hjælp af særlige installationer, der er indrettet til indvinding af varme.

Se også

Se også afsnit E.A.4.6.10.8 om satser ved nedsættelse.

Se endvidere afsnit E.A.4.4.11.2.3, der omtaler nyttiggjort overskudsvarme fra biogas. Der kan betales særligt lav afgift af denne type overskudsvarme.

Se også afsnit E.A.4.6.13.7 Efterregulering af energiafgifter.

Lovgrundlag

Reglerne for afgift af overskudsvarme fremgår af