Historik om let og tung proces og proceslisten i dag

Til CO2-afgiftsloven er bl.a. knyttet bilag 1 "Liste over anvendelse af afgiftspligtige varer, der er omfattet af særlig tilbagebetaling" - den såkaldte procesliste.

Karakteristisk for processer, som er optaget på proceslisten er, at processerne er meget energiintensive, dvs. at der i produktionsprocessen bruges meget energi pr. produceret mængdeenhed af produktet.

Formålet med proceslisten har været afgiftsmæssigt at behandle disse processer anderledes end øvrige processer for at sikre, at de processer, der i produktionen kræver relativt meget energi, ikke blev belastet relativt hårdere afgiftsmæssigt end processer, der bruger mindre energi. Samtidig var det gældende, at det blandt konkurrerende produkter er det produkt, der bruger relativt mest energi, der også skal pålægges mest i afgift.

Proceslisten var også afgørende for sondringen mellem let og tung proces i forbindelse med forbrug af elektricitet, da kun processer omfattet af proceslisten kunne karakteriseres som tung proces.

Efter Lov nr. 1384 af 21/12 2009, der trådte i kraft den 1. januar 2010, har sondringen mellem let og tung proces ved forbrug af afgiftspligtige brændsler som udgangspunkt mistet sin betydning.

Ved lov nr. 903 af 4. juli 2013 er afgift på elektricitet samlet i elafgiftsloven, hvorfor der ikke længere er afgift på elektricitet efter CO2-afgiftsloven. Som følge heraf har bilag 1 stort set mistet sin betydning, men bilaget er bibeholdt at lovtekniske årsager, da anden lovgivning henviser til processerne i bilaget.

Proceslisten er fx fortsat relevant i forhold til godtgørelse for brændsler og varme til mineralogiske processer mv. Enkelte momsregistrerede, ikke-kvoteomfattede virksomheder kan i dag under visse betingelser opnå et bundfradrag ved beregning af CO2-afgift på afgiftspligtige brændsler, hvis virksomheden har processer, der er omfattet af proceslisten. Se CO2AL § 9 c, der henviser til proceslisten.

Se også

  • E.A.4.6.6 om mineralogiske processer mv.
  • E.A.4.6.7 om jordbrug, gartnerier og skovbrug mv. 
  • E.A.4.6.8 om kvoteomfattede virksomheder.
  • E.A.4.6.5 om bundfradrag i betalingen af CO2-afgift.