Indhold

Dette afsnit handler om godtgørelse af CO2-afgift ved kvoteomfattet fjernvarme anvendt til procesformål.

Dette afsnit indeholder:

 • Regel og lovgrundlag
 • Indirekte omfattet af kvotesystemet
 • Blandede leveringer
 • Fakturering
 • Efterlevelse af reglerne for tildeling af statsstøtte (visse afgiftslempelser), herunder indberetning til EU's statsstøtteregister ved godtgørelse af CO2-afgiften for kvoteomfattet fjernvarme
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

Regel og lovgrundlag

Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort afgiften efter CO2-afgiftsloven af varme og kulde, der leveres fra en produktionsenhed med tilladelse til udledning af CO2 til virksomheden, og som anvendes til procesformål, som er godtgørelsesberettiget efter GASAL § 10, KULAL § 8 og MINAL § 11.

Reglerne fremgår af CO2AL § 9 b.

Indirekte omfattet af kvotesystemet

Momsregistrerede virksomheder, der modtager/får leveret procesvarme fra en kvoteomfattet virksomhed (varmeproducent/-leverandør) er indirekte omfattet af kvotesystemet, fordi prisen fra fjernvarmeselskabet inkluderer omkostningen ved kvotereguleringen. Samtidig er der CO2-afgift på de brændsler, der er medgået til varmeproduktion, og som overvæltes i prisen på varmen.

Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort den fulde CO2-afgift af kvoteomfattet fjernvarme, der anvendes til procesformål. Det vil sige, at de kan få godtgjort CO2-afgift på fjernvarme, der er produceret af en produktionsenhed (varmeproducent), som har tilladelse fra Energistyrelsen til udledning af CO2 (kvotereguleret varmeproducent) idet omfang fjernvarmen anvendes til formål, der er godtgørelsesberettiget efter GASAL § 10, KULAL § 8 og MINAL § 11.

Tilsvarende regler finder anvendelse for kulde. Se CO2AL § 9 b, stk. 4.

Blandede leveringer

Der ydes derimod ikke godtgørelse af CO2-afgift af fjernvarme, der er produceret af en ikke-kvoteomfattet varmeproducent.

Dette indebærer, at hvis en leverance af varme både består af kvoteomfattet fjernvarme og ikke-kvoteomfattet fjernvarme til procesformål, kan virksomheden kun få godtgjort den del af CO2-afgiften, som vedrører den kvoteomfattede leverance.

Hvis virksomheden anvender en blanding af kvoteomfattet og ikke-kvoteomfattet fjernvarme til både procesformål (godtgørelsesberettigede formål) og til rumvarme (ikke-godtgørelsesberettigede formål), må den kvoteomfattede del af varmeleverancen ikke på forhånd allokeres til procesformål. Det vil sige, at der skal ske en fordeling af den kvoteomfattede varme efter samme forhold, som det godtgørelsesberettigede forbrug og ikke-godtgørelsesberettigede forbrug udgør af varmeleverancen.

Se også

Se også SKM2006.211.SKAT hvor det præciseres, at det ikke er muligt ved aftale at allokere varme med høj afgiftsbelastning til kunder, der kan opnå godtgørelse af afgiften, og varme med lavere eller ingen afgiftsbelastning til kunder, der ikke kan opnå afgiftsgodtgørelse, når de to former for varme fysisk er blandet sammen.

Fakturering

Andelen af fjernvarmeleverancen, som er produceret af en kvoteomfattet varmeproducent, skal fremgå af fakturaen for varmeleverancen (varmeregningen). Se CO2AL § 9 b, stk. 2.

Varmeregningen skal bl.a. oplyse følgende:

 • Varmeleverancens størrelse
 • Andelen af varmeleverancen, der er produceret af en kvoteomfattet varmeproducent
 • Den indirekte CO2-afgiftsbelastning på den kvoteomfattede varmeleverance
 • Den indirekte CO2-afgiftsbelastning på en evt. ikke-kvoteomfattet andel af varmeleverancen.

Tilsvarende regler finder anvendelse for kulde. Se CO2AL § 9 b, stk. 4.

Intet bundfradrag

Der kan ikke opnås bundfradrag efter CO2AL § 9 c samtidig med godtgørelse af CO2-afgift efter reglerne for kvoteomfattet fjernvarme anvendt til procesformål. Se CO2AL § 9 b, stk. 3.

Efterlevelse af reglerne for tildeling af statsstøtte (visse afgiftslempelser), herunder indberetning til EU's statsstøtteregister ved godtgørelse af CO2-afgiften for kvoteomfattet fjernvarme

Momsregistrerede virksomheders mulighed for tilbagebetaling af CO2-afgiften efter CO2AL § 9 b, af varme leveret fra en kvoteomfattet produktionsenhed, hvor varmen anvendes til proces, er en ordning, som kan være omfattet af krav om indberetning til EU's statsstøtteregister.

►Idet ordningen udgør statsstøtte, jf. § 2, stk. 1, nr. 3 i bekendtgørelse nr. 1821 af 28. december 2023 om efterlevelse af reglerne for tildeling af statsstøtte på skatteområdet, er den omfattet af reglerne i EU-Forordningen nr. 651/2014 af 17. juni 2014 (gruppefritagelsesforordningen) senest ændring ved Kommissionens forordning (EU) 2023/1315 af 23. juni 2023 om ændring af forordning (EU) nr. 651/2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 og af forordning (EU) 2022/2473 om forenelighed med det indre marked efter artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde af visse kategorier af statsstøtte til virksomheder, der beskæftiger sig med fremstilling, forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter. Det betyder, at der er betingelser som til hver en tid skal være opfyldt for at man er berettiget til at modtage statsstøtte, fx gælder der et forbud mod, at kriseramte virksomheder benytter støtteordninger, som er omfattet af retningslinjerne. Se også afsnit E.A.1.9 om efterlevelse af reglerne for tildeling af statsstøtte (visse afgiftslempelser), herunder indberetning til EU's statsstøtteregister.◄

Støttemodtageren er den virksomhed, der får tilbagebetaling eller modregner efter bestemmelsen. Støttebeløbet skal for ovenstående ordning opgøres som den del, der tilbagebetales eller modregnes efter bestemmelsen.

Eksempelvis vil en virksomhed, der får leveret varme til procesformål, hvortil der er anvendt 10.000 GJ stenkul i 2016, som udgangspunkt skulle betale 162.000 kr. i kuldioxidafgift. Da der sker en fuld tilbagebetaling af afgiften, vil støtten i dette tilfælde udgøre 162.000 kr.

Berørte virksomheder skal opgøre, hvor meget virksomhederne har modtaget i støtte, før det kan afgøres, hvorvidt de enkelte virksomheder er omfattet af kravet om indberetning. Virksomheder skal indberette til EU's statsstøtteregister, hvis støttebeløbet i den enkelte ordning udgør ►100.000 euro ◄eller derover i et kalenderår. Virksomheder, som er omfattet af kravet om indberetning, skal indberette relevante beløb og andre oplysninger til Skatteforvaltningen.

Der er fastsat regler på området i bekendtgørelse nr. 1821 af 28. december 2023.

Se også afsnit E.A.1.9 om efterlevelse af reglerne for tildeling af statsstøtte (visse afgiftslempelser), herunder indberetning til EU's statsstøtteregister.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Landsskatteretskendelser

SKM2010.705.ØLR

Et fjernvarmeværk brugte energi til stilstandsvarme og tankopvarmning i spids- og reservelastvarmecentraler.

Energiforbruget blev anvendt til

 • at opvarme vandet i kedlerne, når centralerne ikke var i drift, for hurtigere at kunne starte centralerne op og for at undgå tæring af kedlerne
 • og
 • opvarmning af olietanke, så olien kunne holdes flydende med henblik på hurtig opstart af centralerne.

Landsretten fandt, at energiforbruget, der blev registreret særskilt, ikke kunne anses for anvendt til fremstilling af varme, som leveres fra virksomheden, således at virksomheden havde krav på tilbagebetaling af afgift efter MINAL § 11, stk. 2, og de tilsvarende bestemmelser i elafgiftsloven, kulafgiftsloven og gasafgiftsloven.

 
Skatterådet

SKM2018.440.SR

Skatterådet bekræftede, at spørger ved forbrug af gas og fjernvarme til opretholdelse af en bestemt temperatur og fugtighed i spørgers produktionslokaler til fremstilling af lægemidler, kunne få godtgørelse af gasafgift og kuldioxidafgift af fjernvarmen, jf. gasafgiftslovens § 10, stk. 5, nr. 2, (lignende særligt indrettede rum) og kuldioxidgiftslovens § 9b.

Skatterådet kunne derimod ikke bekræfte, at spørger kunne få godtgørelse af gasafgift og kuldioxidafgift af fjernvarme, hvor gassen og fjernvarmen var anvendt for at opretholde en bestemt temperatur og fugtighed i spørgers pakkeri samt rå- og færdigvarelager, jf. gasafgiftslovens § 10, stk. 4 og kuldioxidafgiftslovens § 9b.

 

SKM2015.480.SR

Et kraftvarmeværk kan fakturere og specificere tillægsafgift og CO2-afgift af affaldsvarme på varmeleverancer til Fjernvarmeselskaber, således at de tilknyttede gartnerier til Fjernvarmeselskaber kan opnå afgiftsgodtgørelse efter KULAL §§ 8, stk. 1, og 8 b, stk. 1 og CO2AL § 9 b.