Indhold

Dette afsnit handler om reduceret godtgørelse af energiafgifter i forbindelse med overskudsvarme. Reduktionen i godtgørelsen betegnes overskudsvarmeafgift.

Afsnittet indeholder:

►Bemærk◄

Ved lov nr. 329 af 28 marts 2023 er der fra 1. april 2023 genindført der hjemmel i mineralolieafgiftsloven til at opkræve afgift af overskudsvarme fra varme og varer, for hvilke MINAL § 9, stk. 11 finder anvendelse.

Skattestyrelsen har udsendt styresignal SKM2023.275.SKTST om tilbagebetaling og skønsmæssig opgørelse af overskudsvarmeafgift for til raffinaderier og mineralolieafgiftsloven.

Styresignalet vedrører perioden 1. januar 2022 til 31. marts 2023. For denne periode var der ikke hjemmel i mineralolieafgiftsloven til at opkræve afgift af overskudsvarme fra varme og varer, for hvilke MINAL § 9, stk. 11 finder anvendelse. For så vidt angår denne periode indeholder styresignalet en korrektion af afsnit E.A.4.6.10 om overskudsvarme i tidligere udgaver af Den juridiske vejledning. Styresignalet vedrører ikke perioden, som dækkes af nærværende version af Den juridiske vejledning 2023-2. Se også E.A.4.6.10.3 om styresignalet.◄

Bemærk 

Ved lov nr. 138 af 25. februar 2020 og lov nr. 2606 af 28. december 2021 er der sket omfattende ændringer i reglerne om overskudsvarmeafgift.

Visse ændringer som følge af ovennævnte lov nr. 138 af 25. februar 2020 er sat i kraft ved BEK nr. 2099 af 22. november 2021.

En række ændringer er på den baggrund trådt i kraft den 1. januar 2022.

Overskudsvarmeafgiften pr. GJ overskudsvarme er væsentligt nedsat. Desuden gælder der kun én afgiftssats pr. GJ for afgiftspligtig overskudsvarme. Der gælder dog særlige regler for overskudsvarme, som er baseret på afgiftspligtig biogas mv. Disse regler om biogas mv. er beskrevet i afsnit E.A.4.4.11.2.3 Godtgørelse af afgiften på biogas mv.

Der er indført regler om afgiftsfritagelse for leverancer af overskudsvarme (kun ekstern overskudsvarme), når leverandøren af overskudsvarmen indgår i en energieffektiviseringsordning i henhold til varmeforsyningsloven.

Der er indført regler om, hvorledes der skal foretages specifikke energimålinger vedrørende overskudsvarme sammen med regler om, at der ikke kan ydes godtgørelse af energiafgifter (procesgodtgørelse), hvis virksomheden ikke har overholdt reglerne om energimålinger.  

Der er sket ophævelse af reglen om, at afgiften af overskudsvarme højst kan udgøre 33 pct. af det samlede vederlag for varmeleverancen (vederlagsreglen).

Der er sket ophævelse af afgiftsfritagelsen for eget forbrug af afgiftspligtig overskudsvarme til opvarmning af rum eller til fremstilling af varmt vand i perioden 1. april til 30. september.

Reglen om at der i stedet for overskudsvarmeafgift kan betales en afgift pr. kvadratmeter opvarmet rum i perioden 1. oktober til 31. marts er ophævet.

Forskellige særlige afgiftssatser vedrørende afgiftspligtig overskudsvarme er ophævet. Ophævelsen omfatter de særlige afgiftssatser for fx raffinaderier, virksomheder med kraft-varme-værker, landbrug m.v. og mineralogiske processer.

For så vidt angår reglerne om overskudsvarmeafgift, som er blevet ophævet, henvises der til beskrivelsen af disse regler i Den juridiske vejledning 2021-2.

Visse dele af lov nr. 138 af 25. februar 2020 og lov nr. 2606 af 28. december 2021 er ikke sat i kraft.

Nye regler om overskudsvarmeafgift, som endnu ikke er trådt i kraft, er ikke beskrevet i denne udgave af Den juridiske vejledning.

Bemærk

Ved lov nr. 2225 af 29. december 2020 er overskudsvarmeafgiften i elafgiftsloven bortfaldet.

Se også

Se også afsnit E.A.4.4.11.2.3 Godtgørelse af afgiften på biogas mv.

Se også afsnit om E.A.4.6.10.1 Regel og grundlag.

Se også afsnit E.A.4.6.13.7 Efterregulering af energiafgifter.