åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om restanceinddrivelsesmyndighedens erstatningspligt for ulovligt iværksatte udlæg.

Afsnittet indeholder:

  • Regelgrundlag
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regelgrundlag

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan blive erstatningspligtig, hvis der er iværksat initiativ til at tvangsfuldbyrde et krav, uden at betingelserne for dette er opfyldt.

Erstatningskravet omfatter erstatning for:

  • den økonomiske skade, som kan bevises eller sandsynliggøres efter sædvanlige erstatningsretlige synspunkter og
  • godtgørelse for tort

samt hvis skyldner har været fremstillet eller tilbageholdt af politiet, godtgørelse for lidelse. Se retsplejelovens § 505, stk. 1 og 2.

Bortfald eller nedsættelse af erstatningsansvaret

Har den, mod hvem forretningen rettes, selv udvist uagtsomhed, kan der blive tale om bortfald eller nedsættelse af ansvaret efter de almindelige regler om egen skyld.

Fremsættelse af erstatningskrav

Et krav på erstatning skal fremsættes over for fogedretten eller de almindelige domstole senest 3 måneder efter det tidspunkt, hvor skyldner blev i stand til at gøre kravet gældende. Se retsplejelovens § 505, stk. 3.

Bemærk

Advokatsalær kan ikke kræves dækket som tab efter retsplejelovens § 505, men skal indgå i fogedrettens vurdering ved fastsættelse af sagsomkostninger efter retsplejelovens § 503.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretten

UfR 1974.255 ØLR

Ved udpantning i og auktion over kasseapparat, som viste sig omfattet af tinglysningslovens § 37, var distriktstoldkammer T alene pligtig at afgive berigelsen til panthaver.

Da T ikke ved udpantningsforretningen eller på anden vis havde gjort sig skyldig i uforsvarlig adfærd, der kan medføre erstatningspligt efter den almindelige erstatningsregel og da T havde afgivet den indvundne berigelse, blev T frifundet for P's krav om erstatning.