Indhold

Dette afsnit beskriver, at der er fradragsret for "pålægsmomsen" efter ML § 7 i overensstemmelse med momslovens almindelige regler.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Fradragstidspunkt.

Regel

Den "pålægsmoms", som beregnes i henhold til ML § 7, kan fradrages efter momslovens almindelige regler.

Ved opførelse mv. af en bygning til virksomhedens brug er der fuld fradragsret for den beregnede "pålægsmoms", når bygningen udelukkende anvendes til brug for virksomhedens momspligtige aktiviteter. Se ML § 37, stk. 1, og afsnit D.A.11.3 om fuld fradragsret ML § 37, stk. 1.

Hvis bygningen derimod anvendes til momsfritagne aktiviteter (jf. ML § 13) eller formål, som er virksomheden uvedkommende, er der ingen fradragsret for "pålægsmomsen". Se ML § 37, stk. 1, og afsnit D.A.11.3 om fuld fradragsret ML § 37, stk. 1.

Der er heller ingen fradragsret for "pålægsmomsen", hvis bygningen anvendes til formål omfattet af ML § 42, stk. 1, fx virksomhedens indehavers brug, sommerhuse for virksomhedens personale og andre virksomheden uvedkommende formål. Se afsnit D.A.11.5 om særlige fradragsregler for naturalaflønning, underholdning, restaurationsydelser, repræsentation, gaver og hotelovernatning ML § 42.

Hvis bygningen både anvendes til fradragsberettigede og ikke-fradragsberettigede formål, er der delvis fradragsret for "pålægsmomsen". Se ML § 39 om blandede lokaler og ML § 38 om blandet anvendte lokaler. Se afsnit D.A.11.4.4 om særlige regler for delvis fradragsret for moms ved fast ejendom ML § 39 og ML § 40, stk. 1.

Eksempel: En tandlæge, som ved egne ansatte opfører en bygning udelukkende til virksomhedens brug, skal beregne "pålægsmoms" i henhold til ML § 7. Tandlægen kan efter reglerne i ML § 37, stk. 1, fradrage købsmomsen af materialer anvendt ved de ansattes byggearbejde, men kan ikke fratrække "pålægsmomsen" som købsmoms, idet virksomhedens leverancer er fritaget i henhold til ML § 13, stk. 1, nr. 1 (sundhedssektoren).

Pligten til at beregne "pålægsmoms" gælder, uanset om den afgiftspligtige person anvender byggeriet i sin momsregistrerede virksomhed eller ej. Hvis den afgiftspligtige person anvender byggeriet i sin momsregistrerede virksomhed, vil der dog være fradragsret for den beregnede moms, i samme omfang som hvis byggeriet anvendes til momspligtig virksomhed.

Hvis ejendommen udelukkende anvendes til momspligtig virksomhed, sådan at der er fuld fradragsret for den beregnede moms, vil beregningen af "pålægsmomsen" kun have betydning for størrelsen af reguleringsforpligtelsen på bygningen, jf. ML § 43, da den beregnede byggemoms udgør en reguleringsforpligtelse. Se ML § 43 og afsnit D.A.11.7.4 om regulering af fradrag for investeringsgoder ML §§ 43 og 44.

Fradragstidspunkt 

Fradragsberettiget "pålægsmoms" kan fradrages som købsmoms i den momsperiode, hvor "pålægsmomsen" indgår i salgsmomsen.