Indhold

Dette afsnit beskriver tidspunktet for momspligtens indtræden for bygge- og anlægsvirksomheder, der leverer byggeri mv. mod vederlag til andre (tredjemand). Se ML § 23.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Leverancens afslutning
  • Arkitektydelser
  • Garantier
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit D.A.7 om momspligtens indtræden.

Regel

Momspligten ved levering af varer og ydelser indtræder på leveringstidspunktet. Se ML § 23, stk. 1. Leveringstidspunktet er som hovedregel det tidspunkt, hvor leveringen fysisk finder sted.

Hvis fakturaen udstedes inden eller snarest efter leverancens afslutning, anses faktureringstidspunktet dog som leveringstidspunkt. Se ML § 23, stk. 2.

Hvis betalingen helt eller delvist finder sted inden leverancens afslutning eller inden fakturaens udstedelse (fx ved forudbetaling, aconto- og ratebetaling), anses betalingstidspunktet som leveringstidspunkt. Se ML § 23, stk. 3. I de tilfælde, hvor en leverance helt eller delvist betales inden levering finder sted, eller inden udstedelse af faktura, skal det modtagne beløb altså medregnes i virksomhedens momsgrundlag i den momsperiode, som betalingen modtages i. Det gælder også, når betalingen sker direkte til byggevirksomhedens pengeinstitut eller til en underleverandør. Ratebeløb, der betales til virksomheden i henhold til kontrakt, fordelingsplan eller anden aftale, skal dermed medregnes i virksomhedens momsgrundlag på betalingstidspunktet.

Hvis en begæring om udbetaling af ratebeløb, acontobeløb eller lignende udformes som en faktura, skal beløbet medregnes i virksomhedens momsgrundlag i den periode, hvori begæringen (fakturaen) udstedes.

Ved flere på hinanden følgende afregninger eller betalinger, anses leveringen for at finde sted ved udløbet af hver af de momsperioder, som disse afregninger eller betalinger vedrører. Se ML § 23, stk. 5.

Læs mere om momspligtens indtræden i afsnit D.A.7.

Leverancens afslutning

Leverancer af varer og momspligtige ydelser i forbindelse med udførelse af arbejder (herunder reparations- og vedligeholdelsesarbejder) på bygninger og anden fast ejendom, hvorom der er indgået entreprisekontrakt, anses for afsluttet, når det arbejde, der skal udføres i henhold til kontrakten, er tilendebragt. Det gælder også, hvor en entreprisekontrakt omfatter udførelse af arbejder på flere bygningsmæssige enheder, fx et bestemt antal parcelhuse, rækkehuse, etagehusblokke eller -afsnit.

Leverancen anses som afsluttet senest på det tidspunkt, hvor byggeriet (den sidste enhed) er klar til indflytning, uanset om enkelte arbejder, herunder efterreparation, der er omfattet af kontrakten, endnu ikke er udført. Momsbetalingen ved leverancens afslutning skal foretages på grundlag af den fulde entreprisesum inkl. prisregulering mv., selv om en del af beløbet (fx en garantirate) først betales på et senere tidspunkt. Se AFG1970, 307DEP og AFG1969, 254DEP.

Arkitektydelser

Arkitektydelser, der udføres som regningsarbejde, omfatter i visse tilfælde opgaver, som først kan afsluttes, efter at byggeriet er klar til indflytning. Det gælder fx ved større byggerier for boligselskaber. Som eksempler på sådanne opgaver kan nævnes arkitekters udarbejdelse af reviderede hovedtegninger, udarbejdelse af byggeregnskab mv. samt endeligt eftersyn af byggeriet. Arkitektvirksomhedens opgørelse af og retserhvervelse på den del af arkitekthonoraret, som vedrører disse opgaver, sker altså efter, at byggeriet er klar til indflytning.

Arkitekters regningsarbejde (slutafregningen) skal i disse tilfælde medregnes i momsgrundlaget senest i den momsperiode, hvori arkitektvirksomheden har udarbejdet byggeregnskabet, og arkitekthonoraret kan opgøres endeligt. Se AFG1978, 564DEP. Acontobetalinger, der modtages under byggeriet, skal efter de almindelige regler medregnes i virksomhedens momsgrundlag på betalingstidspunktet.

I de tilfælde, hvor arkitekthonoraret beregnes på grundlag af slutopstillinger eller lign. fra de enkelte entreprenører og opgørelse af øvrige byggeomkostninger (byggeregnskabet), skal slutraten medregnes i momsgrundlaget senest på det tidspunkt, hvor arkitektvirksomheden har mulighed for at udfærdige den endelige honoraropgørelse. Det gælder fx ved arkitektydelser præsteret for boligselskaber, som selv udarbejder byggeregnskabet.

Arkitektarbejder skal i andre tilfælde medregnes i momsgrundlaget efter de almindelige regler, dvs. senest i den momsperiode, hvori byggeriet er klar til indflytning. Som eksempel kan nævnes tilfælde, hvor beregningen af arkitekthonoraret sker på grundlag af tilbudssummen for byggeriet.

Vedrørende momspligt og fradragsret ved arkitektkonkurrencer, se afsnit D.A.21.3.3 om momspligt ved byggeri for fremmed regning.

Garantier

Garantirater, prioriteringsrater og lignende, der tilbageholdes af en entreprisesum (fx som sikkerhedsstillelse for, at fejl/mangler ved leverancen eller bygningen kan blive afhjulpet), skal indgå i virksomhedens momsgrundlag på det tidspunkt, hvor leverancen anses for afsluttet, også selvom beløbet først modtages længe efter indflytning. Se AFG1969, 254DEP og AFG1970, 307DEP.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer    

Skatteministeriet

AFG1978, 564DEP

Momsbetaling af arkitektydelser (slutafregningen) i forbindelse med byggerier, hvor arkitektydelserne blev udført som regningsarbejde, skulle ske senest i det kvartal, hvori endeligt byggeregnskab mv. var udarbejdet, og arkitekthonoraret således endeligt kunne opgøres.

 

AFG1970, 307DEP

En entreprenørs (håndværkers) leverancer i forbindelse med et byggeri, hvorom der var indgået entreprisekontrakt, ville kunne anses for afsluttede, når det arbejde, der skulle udføres i henhold til den enkelte kontrakt, var tilendebragt. Dette gjaldt også i tilfælde, hvor en entreprisekontrakt omfattede opførelse af eller udførelse af arbejde på flere bygningsmæssige enheder, fx et bestemt antal parcelhuse, rækkehuse, etagehusblokke eller -afsnit. Leverancen skulle dog anses som afsluttet senest på det tidspunkt, hvor byggeriet (den sidste enhed) var klar til indflytning, selv om enkelte arbejder, herunder efterreparation, der var omfattet af kontrakten, endnu ikke var udført. Hvis betaling helt eller delvist fandt sted inden leverancens afslutning eller inden fakturaens udstedelse, skulle der betales moms af beløbet i den momsperiode, hvor betalingen havde fundet sted. Momsbetalingen ved leverancens afslutning skulle foretages på grundlag af den fulde entreprisesum inkl. prisregulering mv., selv om en del af beløbet, fx en garantirate, først blev betalt på et senere tidspunkt.

 

AFG1969, 254DEP

Garantiraten udgjorde normalt 5 pct. af entreprisesummen og blev først betalt til selskabet 1 år efter indflytningen, når bygherren havde konstateret, at huset ikke var behæftet med mangler, eller når eventuelle fejl var rettet.

Momsbetalingen af varer og ydelser skulle ske ved leveringen. Hvis leverancen omfattede opførelse af et typehus, var leveringstidspunktet det tidspunkt, hvor huset blev overtaget af bygherren (var klart til indflytning). Ved levering af et typehus skulle der altså betales moms af den fulde entreprisesum, når huset blev overtaget af bygherren, selv om en del af beløbet - garantiraten - først blev betalt på et senere tidspunkt.