Indhold

Dette afsnit beskriver, at bygge- og anlægsvirksomheder, der leverer byggeri mv. mod vederlag til fremmede (tredjemand), er momspligtige efter ML § 4.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Momspligt ved brug af underleverandører
  • Momspligt ved levering til eget interessentskab
  • Særligt om arkitektkonkurrencer
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Momspligtige personer, jf. ML § 3, er momspligtige af leverancer af varer og ydelser mod vederlag her i landet. Se ML § 4.

For en nærmere beskrivelse af momspligtige personer, se afsnit D.A.21.2.2 om momspligtige personer ML § 3, D.A.21.3.4.3 om momspligt og D.A.3 om momspligtige personer.

For en nærmere beskrivelse af momspligten efter ML § 4 henvises til afsnit D.A.4.1 om leverancer mod vederlag ML § 4, stk. 1 og 2, og D.A.4.2 om andre momspligtige leverancer ML § 4, stk. 3 og 4.

Bygge- og anlægsvirksomheder, der leverer byggeri mv. mod vederlag til andre (tredjemand), er altså momspligtige efter ML § 4.

Momspligt ved brug af underleverandører

En byggevirksomhed vil være momspligtig, selvom den vælger at opfylde sine forpligtelser over for bygherren (køberen) om opførelse mv. ved selv at træffe aftaler med andre byggevirksomheder om, at de skal udføre byggearbejdet.

Byggevirksomheden, der har indgået aftale med bygherren, anses for at levere byggeri mv. til bygherren, uanset at byggevirksomheden ikke selv har udført byggearbejdet. Se MNA1968, 181.

Momspligt ved levering til eget interessentskab

Hvis en byggevirksomhed leverer byggeri til brug ved opførelse af fast ejendom tilhørende et interessentskab, som byggevirksomheden selv er deltager i, vil byggevirksomheden være momspligtig af leverancen efter ML § 4. Interessentskaber anses nemlig i momsmæssig henseende for særskilte momspligtige personer. Se afsnit D.A.3.1.2.2 om, hvilke personer der kan være momspligtige.

Særligt om arkitektkonkurrencer

Når et arkitektfirma modtager præmieindtægter i forbindelse med deltagelse i indbudte (dvs. ikke offentlige) konkurrencer, har firmaet modtaget et vederlag for levering af en tjenesteydelse, som er momspligtigt. Se MNA1980, 709.

I modsætning hertil er åbne (offentlige) konkurrencer momsfrie. Når et arkitektfirma har modtaget præmieindtægter i forbindelse med deltagelse i åbne (offentlige) arkitektkonkurrencer, kan firmaet ikke anses for at have modtaget et vederlag for levering af en ydelse. Konkurrenceudbyderen har nemlig ikke været forpligtet til at udbetale en præmie til firmaet. Der foreligger derfor ikke et retsforhold, der vedrører en gensidig udveksling af ydelser, hvor det vederlag, som arkitektfirmaet modtager, udgør den faktiske modværdi af den ydelse, som leveres til konkurrenceudbyderen. Se SKM2003.527.LSR. Se afsnit D.A.8.1.1.1.3 om eksempler fra praksis på, hvornår et beløb skal anses for vederlag.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2003.527.LSR

Selv om et arkitektfirma har modtaget præmieindtægter i forbindelse med deltagelse i åbne arkitektkonkurrencer, kan firmaet ikke anses for at have modtaget et vederlag for levering af en ydelse. Konkurrenceudbyderen har nemlig ikke været forpligtet til at udbetale en præmie til firmaet. Der foreligger derfor ikke et retsforhold, der vedrører en gensidig udveksling af ydelser, hvor det vederlag, som arkitektfirmaet har modtaget, udgør den faktiske modværdi af den ydelse, som leveres til konkurrenceudbyderen.

 

MNA1980, 709

Danske Arkitekters Landsforbund/Akademisk Arkitektforening rejste spørgsmål om den momsmæssige stilling for en række ydelser i forbindelse med arkitektkonkurrencer.

Der var tale om:

  • præmiebeløb/vederlag til arkitekter for projekter i offentlige (åbne), henholdsvis indbudte konkurrencer
  • salærer til landsforbundets konkurrenceudvalg, for dets bistand ved konkurrencernes gennemførelse.

Momsnævnet fastslog, at offentlige (åbne) konkurrencer indtil videre ikke er momspligtige, mens indbudte konkurrencer samt konkurrenceudvalgets ydelser, dvs. bistand i forbindelse med alle former for konkurrencer, er momspligtige.

 

MNA1968, 181

Et interessentskab bestående af forskellige håndværkere afgav et tilbud til bygherrer på opførelse af ejendomme på bygherrernes egen grund. Byggearbejderne blev ikke udført af selskabets eget personale, men af bygningshåndværkere, der afgav tilbud til byggeselskabet på udførelse af de enkelte entrepriser. Byggeselskaber, der drev en sådan registreringspligtig virksomhed, skulle betale moms af den pris, som bygherrerne betalte for de udførte byggearbejder. Byggeselskabet havde fradragsret for købsmomsen på håndværkernes regninger til byggeselskabet.