Indhold

Dette afsnit beskriver, at alle arbejdsydelser på fast ejendom er momspligtige efter hovedreglen i ML § 4, stk. 1. Byggevirksomheder skal betale moms af byggeri for fremmed regning, jf. ML § 4, men for at undgå konkurrenceforvridning skal der også betales moms ved byggeri for egen regning, jf. ML §§ 6 og 7, nemlig den såkaldte "pålægsmoms".

Afsnittet indeholder:

  • Baggrund
  • Byggeri er momspligtigt.

Baggrund

Momspligtige personer, der for egen regning på egen, lejet eller lejers grund opfører bygninger til salg eller udlejning, skal betale moms, hvis den pågældende eller dennes ansatte udfører arbejde ved projekteringen eller opførelsen. Se ML § 6, stk. 1.

Momspligten omfatter kun det arbejde, som virksomheden selv udfører i forbindelse med byggearbejdet mv. Værdien af det håndværksarbejde, som virksomheden lader udføre af fremmede håndværkere, skal ikke indgå ved opgørelsen af momstilsvaret.

Baggrunden for reglerne om betaling af moms af byggeri for egen regning er, at der efter ML § 13, stk. 1, nr. 9, som hovedregel ikke skal betales moms ved salg af fast ejendom, mens der efter momslovens almindelige regler ved byggeleverancer skal betales moms af de materialer og de arbejdsydelser, der medgår ved byggearbejdet mv. Det betyder, at der som udgangspunkt efter de almindelige regler kun skal betales moms af byggeri mv. for fremmed regning, dvs. hvor byggearbejdet leveres til en anden. For at undgå konkurrenceforvridning har det derfor været nødvendigt at lægge moms på byggeri mv. for egen regning, den såkaldte "pålægsmoms".

Reglerne om "pålægsmoms" fører til det resultat, at momsbelastningen på et givet byggeri alt andet lige er den samme, uanset om en virksomhed opfører bygningen for egen regning eller leverer tilsvarende byggeydelser for fremmed regning.

Byggeri er momspligtigt

Leverancer mod vederlag af byggeri mv. er momspligtige efter ML § 4 (byggeri for fremmed regning). Se afsnit D.A.4.1 og D.A.4.2.

Byggeri mv. for egen regning med henblik på salg eller udlejning er momspligtigt efter ML § 6.

Tilsvarende er byggeri mv. for egen regning til virksomhedens brug momspligtigt efter ML § 7.

Byggeri mv. for egen regning til privat brug for virksomhedens indehaver er ligeledes momspligtig i tilfælde, hvor byggeriet mv. sker med henblik på salg som led i næring eller erhvervsmæssig udlejning, jf. ML § 6, stk. 1, 2. pkt.

Offentlige forsyningsvirksomheder og institutioner, som er omfattet af ML § 3, stk. 2, nr. 2 og 3, er dog ikke omfattet af momspligten efter ML §§ 6 og 7. Se afsnit D.A.21.3.4.3 om momspligt ved byggeri for egen regning.

Udtagning af varer og ydelser i forbindelse med byggeri mv. til formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds leverancer, er momspligtig efter ML § 5, stk. 6. Kun registreringspligtige virksomheder er omfattet af momspligten efter denne bestemmelse. Se afsnit D.A.21.2.3. Momspligten efter ML § 5, stk. 6, er nærmere beskrevet i afsnit D.A.21.4 om udtagning.

En person, som kun er momspligtig efter bestemmelsen i ML § 3, stk. 2, nr. 1, om lejlighedsvis levering af et nyt transportmiddel til et andet EU-land, jf. ML § 11, stk. 4, er kun momspligtig for leverancen af nye transportmidler til andre EU-lande. En sådan person er derfor ikke omfattet af momspligten efter ML § 5, stk. 6, eller ML §§ 6 og 7.

Byggevirksomheder mv. er derudover omfattet af momslovens øvrige bestemmelser om momspligt, herunder udtagning i øvrigt, salg af virksomhedens aktiver, overførsel af varer til eget brug i andre EU-lande, erhvervelse af varer fra andre EU-lande, samt import fra lande uden for EU.