åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om afgiftspligtige mineralolieprodukter og deres anvendelse.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftspligtige varer
 • Anvendelse af mineralolieprodukter
 • Smøreolie
 • Bioolier og metanol mv. til opvarmning
 • Blandinger af mineralolieprodukter og andre varer
 • Spildolie fra skibe
 • Biobrændstoffer
 • Metanol til fremstilling af elektricitet i brændselsceller i motorkøretøjer
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgiftspligtige varer

Bl.a. er følgende varer afgiftspligtige efter mineralolieafgiftsloven:

 

Vare

1.

Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof

2.

Anden gas- og dieselolie

3.

Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)

4.

Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)

5.

Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.)

6.

Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.)

7.

Fuelolie

8.

Fyringstjære

9.

Petroleum, der anvendes som motorbrændstof

10.

Anden petroleum

11.

Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter)

12.

Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

13.

Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

Blyfri benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

14.

Autogas i form af LPG (Liquefied Petroleum Gas)

15.

Anden flaskegas i form af LPG, der anvendes som motorbrændstof

16.

Anden flaskegas i form af LPG og gas, bortset fra LPG, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie i form af raffinaderigas

17.

Karburatorvæske

18.

Smøreolie og lignende under position 27.10, dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99, 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur

19.

Bioolier m.v. under position 1507-1518 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker

20. Metanol under position 2905 11 00 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker

Anvendelse af mineralolieprodukter

Der skal anvendes farvede olieprodukter

 • til opvarmning
 • i motordrevne driftsmidler, der bruges til landbrugsformål mv.
 • i fiskerfartøjer.

Det er olieselskaberne, der farver olien, inden den udleveres til forbrug.

Produkt nr. 2 "Anden gas- og dieselolie" og produkt nr. 10 "Anden petroleum" i ovennævnte skema er farvet. Produktet anvendes til opvarmning (fyringsolie).

Se også

Se også afsnit E.A.4.1.7 om farvning af olieprodukter.

Afgiftspligtige varer under punkt 17 i ovennævnte skema omfatter karburatorvæske af enhver art. Karburatorvæske anvendes oftest som tilsætningsmiddel til benzin eller med henblik på at øge motorbrændstoffets endelige rumfang.

Der skal betales afgift af alle tilsætningsstoffer og additiver, i det omfang de anvendes eller er bestemt til at blive anvendt som tilsætning til motorbrændstof. Det betyder, at produkter, som tilsættes brændstoffet og angives at have rensende egenskaber, er afgiftspligtige. Ligeledes er to-taktsolie, der iblandes benzin, afgiftspligtigt. Afgiftens størrelse er afhængig af afgiften på det motorbrændstof, som produktet bliver tilsat. Se MINAL § 1, stk. 2, 2. pkt.

Se også

Se også E.A.4.1.3.2 Energibeskatningens udfyldningsregel.

Der skal også betales afgift af mere utraditionelle former for motorbrændstof, fx rapsolie, ethanol, og sprit, der bruges til fx speedway motorcykler. Afgiftens størrelse er afhængig af det motorbrændstof, som produktet umiddelbart erstatter.

Naturgas, der anvendes som motorbrændstof, er omfattet af afgiftspligten efter lov om afgift af naturgas og bygas. Se afsnit E.A.4.4 om naturgas og bygas.

Varen "Anden flaskegas (LPG)" under punkt 16 i skemaet ovenfor omfatter bl.a. campinggas.

Afgiftspligtige varer må ikke uden Skattestyrelsens tilladelse blandes, sælges eller anvendes til andet formål, end det varen er afgiftsberigtiget som. Se MINAL § 1, stk. 6. Et eksempel er fyringsolie, der ikke må anvendes som motorbrændstof, da varen ikke er afgiftsberigtiget som et motorbrændstof. Blanding af produkter anses som en fremstillingsproces, hvortil der kræves autorisation.

Dog kan blyfri og blyholdig benzin blandes sammen uden tilladelse, og uden at der bliver pålagt yderligere afgift. Se MINAL § 1, stk. 4, 2. pkt.

Smøreolie

Afgiftspligten omfatter smøreolie og gearolie samt en række industrielle smøreolier mv., fx hydraulikolie, transmissionsolie, boreolie, skæreolie, maskinolie, kompressorolie, transformerolie, visse rustbeskyttelsesmidler, fedter og lignende. Betegnelsen hydraulikolie omfatter alle typer olier, herunder bremsevæske til trykcylindre, støddæmpere og hydrauliske bremser. Smøreolierne er afgiftspligtige, når de tariferes i de nævnte positioner i EU's Kombinerede Nomenklatur.

Det er ikke en betingelse for afgiftspligten, at varen rent faktisk bliver anvendt som en smøreolie, hydraulikolie mv.

Smøreolie og lignende under position 27.10, 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur (KN) er omfattet af afgiftspligten. Hvide olier, paraffinum liquid tariferet i position 27.10.19.85 og såkaldte offsetprocesolier tariferet i position 27.10.19.99 er ikke omfattet af afgiftspligten. Ved offsetprocesolier forstås olier med en viskositet, der ved 40 grader Celsius er ca. 22,5 mm2/s (cSt) og ved 100 grader Celsius er ca. 3,8 mm2/s (cSt). Olien har et anilinpunkt mellem 68 og 78 grader Celsius. Olien har CAS nr.: 64742-52-5. Olier, der hører under position 27.10.19.99, men som ikke opfylder disse kriterier, er ikke fritaget for afgiften. Se også afsnit E.A.1.8.2.9 om Karburatorvæske og visse smøreolieprodukter efter mineralolieafgiftsloven.

Bioolier og metanol mv. til opvarmning

Energibeskatningsdirektivets artikel 2 indeholder en afgrænsning af, hvilke energiprodukter, der er omfattet af direktivet. Det følger af energibeskatningsdirektivets artikel 2, nr. 1, litra a, at varer under KN-kode 1507-1518 er omfattet af direktivet, når de er bestemt til anvendelse som brændsel til opvarmning eller motorbrændstof. KN-kode 1507-1518 omfatter bl.a. bioolier og fedtstoffer. Bioolierne m.v. er således et energiprodukt, som er omfattet af energibeskatningsdirektivet. Det er derfor udgangspunktet, at bioolierne skal pålægges almindelig energiafgift.

Som eksempler på disse bioolier m.v. kan nævnes rapsolie og fiskeolie.

Der er tale om produkter, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg eller anvendes som brændsel til opvarmning, eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker.

Metanol er rubriceret under position 2905 11 00 i EU's Kombinerede Nomenklatur. Energibeskatningsdirektivets artikel 2, nr. 1, litra d, omfatter metanol af ikke syntetisk oprindelse under denne position, når varen er bestemt til anvendelse som brændsel til opvarmning eller motorbrændstof.

Metanol af ikke syntetisk oprindelse er således et energiprodukt, som er omfattet af energibeskatningsdirektivet. Det er derfor udgangspunktet, at det skal pålægges almindelig energiafgift.

Afgiftspligten sondrer ikke mellem metanol af ikke syntetisk eller syntetisk oprindelse. Metanol er pålagt fuld energiafgift uanset oprindelse. Dette vil således både omfatte bio-metanol produceret ved forgasning af biomasse eller affald og metanol (fossilt) fremstilles på baggrund af eksempelvis naturgas.

Bioolier mv. og metanol, som anvendes til anden motordrift er omfattet af udfyldningsbestemmelsen i MINAL § 1, stk. 2, 2. pkt. Se afsnit E.A.4.1.3.2.

Henvisningen til positioner i EU's Kombinerede Nomenklatur vedrører Kommissionens forordning (EU) nr. 1001/2013 af 4. oktober 2013 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif.

Blandinger af mineralolieprodukter og andre varer

Der skal betales afgift af

 • blandinger, der består af afgiftspligtige varer
 • blandinger, der består af både afgiftspligtige varer og ikke-afgiftspligtige varer.

Der betales afgift af hele blandingen efter satsen for den vare, der har den højeste afgiftssats efter mineralolieafgiftsloven. Dette gælder, hvis blandingen kan bruges til fremstilling af varme eller som motorbrændstof. Se MINAL § 1, stk. 4, jf. dog MINAL § 1, stk. 8 for så vidt angår biobrændstof.

Et eksempel er en blanding af rapsolie og dieselolie, der tilsættes rapsolien som denatureringsmiddel. Hele blandingen bliver afgiftspligtig.

Der betales dog ikke yderligere afgift af blyfri benzin, der efter afgiftsberigtigelsen blandes med afgiftsberigtiget blyholdig benzin.

Spildolie fra skibe

For spildolie iblandet vand, som indsamles fra skibe, og som bruges eller er bestemt til at blive brugt til fremstilling af varme, skal der ved betaling af energiafgift tages hensyn til vandindhold i olien. Energiafgiften udgør følgende procentdel af afgiftssatsen for fuelolie (nr. 7 i skemaet ovenfor):

 • 35 pct. ved et vandindhold på 65 pct. og derover
 • 70 pct. ved et vandindhold på mindst 30 pct. og under 65 pct.
 • 95 pct. ved et vandindhold på mindst 5 pct. og under 30 pct.
 • 100 pct. ved et vandindhold på under 5 pct.

Biobrændstoffer til motordrift

I afgiftsmæssig sammenhæng forstås ved biobrændstoffer, at der er tale om flydende eller gasformige brændstoffer, som er fremstillet på grundlag af biomasse, og som anvendes som motorbrændstof. Ved biomasse forstås den bionedbrydelige del af produkter, affald og rester fra landbrug (herunder vegetabilske og animalske stoffer), skovbrug og tilknyttede industrier samt den bionedbrydelige del af affald fra industri og husholdninger.

Aktuelt er bioethanol, der produceres på sukker- og stivelsesholdige afgrøder som sukkerrør, sukkerroer, majs, hvede m.m., og biodiesel, der produceres på olieholdige frø som rapsfrø, solsikkefrø m.m., langt de mest udbredte biobrændstoffer. I det meste af den bestående bilpark, kan der iblandes små mængder biobrændstof fx op til 5 pct. (kaldet E5 benzin) eller 9,8 pct. (kaldet E10 benzin) bioethanol i benzin og 7 pct. biodiesel i diesel.

Der betales mineralolieafgift af biobrændstoffer, der bliver anvendt som motorbrændstof, herunder fx også som brændstof i stationære motorer i kraftvarmeværker. Biobrændstoffet er fritaget for CO2-afgift. Brug af forgasningsgas mv., som er produceret på basis af biomassse, og biogas, når disse anvendes til elektricitets- eller varmefremstilling på stationære motorer er omfattet af afgiftspligten efter GASAL § 1, stk. 1, 2. pkt., se afsnit E.A.4.4.4.

Ved lov nr. 528 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love blev afgiften på biobenzin og biodiesel omlagt. Ved lov nr. 1384 af 21. december 2009 er der sket en yderligere ændring. Omlægningen indebærer samlet set en nedsættelse af afgiften på biobenzin og biodiesel.

Omlægningen består af følgende 3 elementer:

1. CO2-afgiften sættes op og energiafgiften sættes ned for fossile brændstoffer (benzin og dieselolie).

2. Energiafgiften på biobrændstof omlægges fra en afgift pr. liter brændstof til en afgift, der beregnes på grundlag af energiindholdet i biobrændstoffet. Den reelle energiafgift bliver dermed den samme for biobrændstof som for fossile brændstoffer.

3. Der indføres en fast afgiftssats for en typisk blanding af brændstof bestående af enten bioethanol og blyfri benzin eller af biodiesel og svovlfri diesel.

Virksomheder, der er autoriserede som oplagshavere efter MINAL § 3, stk. 2 eller 3, og som sælger biobrændstoffer, der bliver brugt som motorbrændstof eller som tilsætnings- og fyldstof i motorbrændstof, kan vælge at betale afgift efter energiindholdet i biobrændstoffet. Eksempler på sådanne virksomheder er virksomheder, der

 • fremstiller biobrændstof til motorbrug
 • blander biobrændstof og et fossilt brændstof til motorbrug, eller
 • sælger biobrændstof eller blandinger af biobrændstoffer og fossile brændstoffer.

Det er et krav, at energiindholdet opgøres eller dokumenteres på anden vis, og at virksomheden kan dokumentere opgørelsen af energiindholdet over for Skattestyrelsen.

Hvis der ikke kan redegøres eller dokumenteres for energiindholdet, fastsættes energiindholdet for benzinækvivalenter til 32,9 MJ pr. liter og energiindholdet for dieselækvivalenter til 35,9 MJ pr. liter. Det svarer til det energiindhold, som er fastsat i bl.a. mineralolieafgiftsloven for benzin og dieselolie. Det betyder, at der skal betales afgift af hele produktet efter literafgiften for fossile brændstoffer.

En type blanding for benzin består af 95,2 vol. pct. fossil benzin og 4,8 vol. pct. bioethanol (kaldet E5 benzin). Der kan være en variation på +/- 0,2 vol. pct. En anden type blanding benzin består af 90,2 vol. pct. fossil benzin og 9,8 vol. pct. bioethanol (kaldet E10 benzin). Begge typer af blanding har pr. 1. januar 2020 sin egen standardsats efter mineralolieafgiftsloven.

For dieselolie er den typiske blanding 93,2 vol. pct. fossilt diesel og 6,8 vol. pct. biodiesel. Også her vil der kunne være en variation på +/- 0,2 vol. pct.

Virksomhederne må anvende afgiftssatserne for færdige blandinger, hvis den færdige blanding ligger inden for disse tolerancer. Tolerancegrænserne fremgår af bemærkningerne til lovforslag L 63 til lov nr. 1384 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love af 21. december 2009.

Afgiften beregnes forholdsmæssigt for biobrændstoffer, hvor afgiften beregnes efter energiindhold, når de blandes med andre afgiftspligtige brændstoffer i andre forhold end den ovenfor nævnte faste blanding.

Eksempel

Et eksempel på en beregning af afgiften for en blanding af bioethanol og blyfri benzin, kan se sådan ud:

Forudsætninger:

10.000 liter motorbrændstof består af en blanding af 9.500 liter benzin og 500 liter bioethanol. Bioethanolen har et energiindhold på 21,4 MJ/l.

Samlet energiindhold for bioethanolen i blandingen: 500 liter * 21,4 MJ/l = 10,7 GJ

Energiafgift af bioethanol i blandingen (afgift i 2012): 10,7 GJ *  121,4 kr./GJ = 1.299 kr.

Energiafgift af benzin i blandingen (afgift i 2012): 9.500 liter *  3,989 kr./liter = 37.896 kr.

CO2-afgift af benzin i blandingen (afgift i 2012): 9.500 liter *  0,386 kr./liter = 3.667 kr.

Metanol til fremstilling af elektricitet i brændselsceller i motorkøretøjer

Der er tale om metanol under position 2905 11 00 i EU's Kombinerede Nomenklatur, der anvendes til fremstilling af elektricitet i brændselsceller i motorkøretøjer. Afgiftssatsen indekseres årligt. Se E.A.4.1.5. Der skal ikke betales afgift af vand, som er blandet i metanolen, når mængden af vand kan dokumenteres.

Lempelsen gælder for metanol, som afsættes af virksomheder, der er registreret efter MINAL § 3, stk. 2 eller 3 (autoriserede oplagshavere for salg af mineralolieafgiftspligtige produkter).

Se MINAL § 1, stk. 9 og 10.

Lempelsen for metanol til fremstilling af elektricitet i brændselsceller i motorkøretøjer er indført ved lov 687 af 9. juni 2017, og trådte i kraft 1. juli 2017.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
EU-domme

C-49/17

Vedrørende rækkevidden af afgiftsfritagelsen i artikel 21, stk. 3, 1. pkt., i energibeskatningsdirektivet. Dommen fastslår, at denne afgiftsfritagelse ikke omfatter forbrug af energiprodukter på et område, der tilhører en virksomhed, der har produceret dem, med henblik på fremstilling af andre energiprodukter i en situation, hvor de energiprodukter, der fremstilles som den pågældende virksomheds hovedaktivitet, anvendes til andet end motorbrændstof og brændsel til opvarmning.

 

C-503/10

Definitionen af bioethanol omfatter et produkt fremstillet på grundlag af biomasse, som har et ethanolindhold på over 98,5 pct. Betaling af spiritusafgift, hvis produktet ikke denatureres, selv om produktet er uegnet til konsum.

 Se E.A.3.1.3

Landsretsdomme

SKM2014.44.VLR

Sagerne vedrørte tilbagebetaling af smøre-og hydraulikolieafgift, som staten havde opkrævet i strid med EU-retten. Sagernes hovedspørgsmål var, hvorvidt virksomheder, der ikke som leverandør havde indbetalt afgiften til staten, men befandt sig i en omsætningskædes 2. og 3. led, havde et direkte tilbagebetalingskrav eller et erstatningskrav mod Skatteministeriet, i tilfælde hvor virksomhederne endeligt havde båret den økonomiske byrde ved afgiften.

Landsretten slog fast, at de danske regler om tilbagebetaling, som er fastsat i retspraksis, i lyset af EU-rettens krav om, at en tilbagesøgningsret skal være effektiv og ikke må være uforholdsmæssig vanskelig, skal anvendes således, at virksomheder i 2. eller 3. led direkte kan rejse krav om tilbagebetaling over for Skatteministeriet inden for de rammer, som ved lov måtte blive fastlagt for den nærmere procedure herfor. Tilbagebetaling af afgift.

 
Byretsdomme

SKM2022.435.BR

Retten tiltrådte, at de omhandlede smøreolieprodukter efter lovens ordlyd og forarbejder var afgiftspligtige i medfør af mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 18, selv om produkterne ikke indeholdt mineralolie.

 

SKM2009.132.BR

En benzinstation solgte fyringsolie til brug som motorbrændstof. Benzinstationen skulle betale afgift, da fyringsolien blev anvendt til et andet formål end det, det var afgiftsberigtiget til. Se MINAL § 1, stk. 6. Betaling af afgift.

 
Landsskatteretskendelser

SKM2017.432.LSR

Landsskatteretten afviste en klage over, at SKAT ikke havde imødekommet selskabets anmodning om tilbagebetaling af smøreolieafgift, idet forholdet ikke ansås for omfattet af Landsskatterettens kompetence.

 

SKM2007.615.LSR

Landmand, der producerede og forbrugte rapsolie, blev anset for at være afgiftspligtig og registreringspligtig som oplagshaver. Se MINAL § 1, stk. 4, 2. pkt. og § 3 Betaling af afgift.

 
Skatterådet

SKM2023.191.SR

LBG (Liquefied Biogas) fremstilledes ved kraftig nedkøling af biogas. Nedkølingen bevirkede, at biogassen skiftede tilstand fra gasformig til flydende tilstand, dvs. til LBG.

Skatterådet kune ikke bekræfte, at LBG til varmefremstilling eller som motorbrændstof var afgiftspligtig som biogas efter gasafgiftsloven. LBG er en art LPG (Liquefied Petroleum Gas), og LBG til varmefremstilling eller som motorbrændstof var derfor afgiftspligtig efter reglerne for LPG i mineralolieafgiftsloven.

 

SKM2016.37.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at propan fremstillet på basis af biomasse skal anses for at være biogas efter gasafgiftsloven.

Skatterådet fandt, at propan til varmefremstilling var omfattet af afgiftspligten efter mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 16, for anden flaskegas i form af LPG.

 

SKM2015.294.SR

Skatterådet bekræfter, at et biologisk produkt til varmefremstilling ikke er omfattet af afgiftspligten efter mineralolieafgiftsloven, da produktet ikke er omfattet af afgiftspligten efter mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1 eller udfyldningsreglen i § 1, stk. 2.

 

SKM2015.161.SR

Skatterådet bekræftede, at en række produkter, som består af et bredt sortiment af lightere og forskellige refillere, er afgiftspligtige efter mineralolieafgiftsloven, NOx-afgiftsloven og CO2-afgiftsloven, men ikke efter svovlafgiftsloven.

 

SKM2013.71.SR

Skatterådet har bekræftet, at afgiften pr. liter metanol efter en sats på 129,2 kr./GJ (2015-niveau) udgør 203,9 øre. Bemærk: Satsen er ændret til 128,1 kr./GJ (2015-niveau) ved lov nr. 1385 af 28. december 2011.

Skatterådet forudsatte, at der var tale om et biobrændstof, at produktet havde et energiindhold på 19,9 GJ/ton og en densitet på 793 kg/m3.

 

SKM2006.728.SR

Biobrændsler bliver afgiftspligtige, når de blandes sammen med afgiftspligtige olieprodukter inden indfyring i en kedel. Se MINAL § 1, stk. 4. Betaling af afgift.