Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for forældres fradragsret for bidrag til børn født uden for ægteskab.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Indberetningspligt
 • Bidragsresolution eller bindende aftale
 • Hvilket beløb kan fradrages?
 • Forfaldent og betalt
 • Gensidige bidrag
 • Bidrag ved fødslen
 • Bidrag til børn, der opholder sig på døgninstitutioner
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

 • C.A.9.1 om definition af børn
 • C.A.9.2 om diverse indtægtsarter og beskatningen af underholdsbidrag hos barnet
 • C.A.9.3 om gaver fra forældrene
 • C.A.9.4 om forældres løn til deres børn
 • C.A.8.5 om indkomstopgørelsen og fradrag ved underholdsbidrag i forbindelse med separation og skilsmisse
 • C.A.8.6 om underholdsbidrag i anledning af faktisk samlivsophævelse.

Regel

Underholdsbidrag til børn født uden for ægteskab kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst som et ligningsmæssigt fradrag, hvis

 • der påhviler den skattepligtige forsørger- eller bidragspligt over for det offentlige for det pågældende barn, og
 • barnet ikke opholder sig hos bidragyderen.

Se LL § 11.

I de tilfælde, hvor barnet har delt bopæl efter forældreansvarslovens regler, vil barnet efter reglerne om registrering af bopæl i CPR-loven fortsat kun have én bopælsregistrering i CPR. Den delte bopæl har derfor ikke betydning for vurderingen af fradragsretten for underholdsbidrag til børn født uden for ægteskab.

Kun bidrag for tiden indtil barnets fyldte 18. år kan fradrages. Det betyder, at der kun kan tages fradrag frem til den dag, barnet fylder 18 år, det vil sige, at der alene gives et forholdsmæssigt fradrag i den måned, hvor barnet fylder 18 år.

Eksempel

Fylder et barn 18 år den 5. april, kan den bidragspligtige forælder alene få et fradrag for bidrag, der vedrører de 5 første dage.

Betaler den bidragspligtige hele normalbidraget eller hele det aftalte bidrag for hele måneden, vil den bidragspligtige få fradrag for 5/30 af det betalte bidrag i april.

Indberetningspligt 

En person, som yder børnebidrag efter LL § 11, stk. 1, har en indberetningspligt overfor Skattestyrelsen. Se LL § 11, stk. 2, jf. SIL § 41, stk. 2 eller 3. Det nærmere indhold af indberetningspligten fremgår af A.B.1.2.8.4 Identitetsoplysninger vedrørende modtager af renter, underholdsbidrag og børnebidrag.

Udbetaling Danmark skal til Skattestyrelsen årligt indberette børnebidrag, som Udbetaling Danmark på vegne af bidragsmodtageren har opkrævet efter lov om opkrævning af underholdsbidrag. Se SIL § 34, stk. 1. Det nærmere indhold af indberetningspligten fremgår af A.B.1.2.7.2 Udbetaling Danmarks indberetningspligt om underholdsbidrag.

Bidragsresolution eller bindende aftale

Fradragsretten omfatter alene bidrag, som den skattepligtige er forpligtet til at betale i henhold til bidragsresolution eller bindende aftale.

Hvis parterne alene har indgået en aftale om bidrag, er det en forudsætning, at aftalen mellem parterne er tilstrækkelig klar med hensyn til fastsættelse af bidragets størrelse og løbetid. Se afsnit C.A.8.5.2 om fradrag for bidrag til tidligere ægtefælle og kravene til aftalen.

I en konkret sag blev der nægtet fradrag for en særlig underholdsydelse til et barn uden for ægteskab. Den blev givet i form af en nedsættelse i lejen vedrørende en ejendom, der af faderen var udlejet til barnets moder. Da nedsættelsen, som skulle vare så længe barnet var under uddannelse, var indrømmet ved en påtegning på lejekontrakten, fremtrådte den som en begunstigelse af moderen og var således ikke fradragsberettiget som underholdsydelse til barnet. Se LSRM 1977.86.

Hvilket beløb kan fradrages?

Fradragsretten er generelt betinget af, at indberetningspligten efter SIL § 41, stk. 2 eller 3, er overholdt, jf. LL § 11, stk. 2.

Der er kun fradrag i det omfang, bidraget overstiger et beløb svarende til det tillæg, der fastsættes efter § 4, stk. 5 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Det vil sige, at der i 2022 er fradrag for beløb, der overstiger 167 kr. pr. måned (2021: 165 kr. pr. måned).

Bidragene medregnes til barnets skattepligtige og personlige indkomst i det omfang, de overstiger det af Social- og Indenrigsministeriet fastsatte normalbidrag. Se afsnit C.A.9.2 om diverse indtægtsarter og skattepligt for børn.

Forfaldent og betalt

Efter praksis skal bidrag i anledning af separation og skilsmisse være forfaldne og betalt for at kunne fradrages. Samme praksis antages også at gælde for bidrag til børn født uden for ægteskab. Se afsnit C.A.8.5.2.2 om fradrag for bidrag til børn og kravene om at bidraget skal være forfaldent og betalt.

Bidrag vedrørende tidligere år, som betales i et senere indkomstår, kan fradrages i det indkomstår, hvor det er betalt.

I en konkret sag havde en ægtefælle, der hensad i uskiftet bo, bl.a. betalt en restance vedrørende et tidligere indkomstår. Restancen kunne fradrages i det indkomstår, hvor den blev betalt. Se LSRM 1963.168.

Gensidige bidrag

Når der efter bidragsbekendtgørelse eller - aftale mellem parterne foreligger en forpligtelse for begge parter til at betale underholdsbidrag til de(t) barn/børn, der bor hos den anden part, er der fradrag for et sådant bidrag, selv om betalingen helt eller delvis sker ved modregning i det beløb, den anden skal betale.

Om modregning af krydsende bidrag. Se afsnit C.A.8.5.2.2 om fradrag for bidrag til børn i forbindelse med separation og skilsmisse.

En konkret sag handlede om underholdsbidrag til to børn født uden for ægteskab, der havde ophold henholdsvis hos faderen og moderen. Forældrene havde aftalt at yde bidrag til det barn, der var hos den anden med et beløb, der svarede til det til enhver tid gældende skattemæssige personfradrag. Efter Landsskatterettens opfattelse var der ikke grundlag for at nægte fradrag for sædvanligt underholdsbidrag, selv om bidragene helt eller delvis udredes ved gensidig modregning. På den anden side kunne gensidige aftaler om underholdsbidrag i et tilfælde som det foreliggende ikke tillægges bindende virkning for indkomstopgørelsen. Under hensyn hertil og til de foreliggende oplysninger om bidragsmyndighedernes sædvanlige praksis ved fastsættelse af normalbidrag fandt Landsskatteretten, at fradragene med rette var begrænset til normalbidragene. Se LSRM 1980.179.

Bidrag ved fødslen

Bidrag, der efter pålæg efter § 19 i lov om børns forsørgelse betales af en far til et barn uden for ægteskab til dækning af udgifter ved fødslen og til moderens underhold omkring fødslen, kan ikke fratrækkes, da sådanne ydelser betragtes som bidrag til moderen og ikke til barnet.

I en konkret sag blev en skatteyder nægtet fradragsret for et beløb, som han havde måttet udrede efter en kautionsforpligtelse for en søns underholdsbidrag til sønnens barn født uden for ægteskab. Se LSRM 1965.69. Se også LSRM 1966.66.

Bidrag til børn, der opholder sig på døgninstitutioner

Beløb, som forældre skal betale efter § 159, jf. § 52 i lov om social service for deres børns ophold på døgninstitutioner for børn og unge, kan ikke fradrages.

En konkret sag handlede om et barn, som af det offentlige var blevet anbragt i privat døgnpleje. Forældrebetalingen kunne ikke fradrages. Se LSRM 1979.50.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

LSRM 1980.179

Underholdsbidrag til to børn født uden for ægteskab, der havde ophold henholdsvis hos faderen og moderen. Forældrene havde aftalt at yde bidrag til det barn, der var hos den anden forældre med et beløb svarende til det til enhver tid gældende skattemæssige personfradrag. Efter Landsskatterettens opfattelse var der ikke grundlag for at nægte fradrag for sædvanligt underholdsbidrag, selv om bidragene helt eller delvis blev udredet ved gensidig modregning. På den anden side kunne gensidige aftaler om underholdsbidrag i et tilfælde som det foreliggende ikke tillægges bindende virkning for indkomstopgørelsen. Under hensyn hertil og til de foreliggende oplysninger om bidragsmyndighedernes sædvanlige praksis ved fastsættelse af normalbidrag fandt Landsskatteretten, at fradragene med rette var begrænset til normalbidragene. Begrænset fradrag.

 

LSRM 1979.50

Et barn var af det offentlige blevet anbragt i privat døgnpleje. Forældrebetalingen kunne ikke fradrages. Ikke fradrag.

 

LSRM 1977.86

Der blev nægtet fradrag for en særlig underholdsydelse til et barn uden for ægteskab. Den blev givet i form af en nedsættelse i lejen vedrørende en ejendom, der af faderen var udlejet til barnets moder. Da nedsættelsen, som skulle vare så længe barnet var under uddannelse, var indrømmet ved en påtegning på lejekontrakten, fremtrådte den som en begunstigelse af moderen og var således ikke fradragsberettiget som underholdsydelse til barnet. Ikke fradrag.

 

LSRM 1965.69

En skatteyder blev nægtet fradragsret for et beløb, som han havde måttet udrede ifølge en kautionsforpligtelse for en søns underholdsbidrag til sønnens barn født uden for ægteskab. Ikke fradrag.

Se også LSRM 1966.66.

LSRM 1963.168

En ægtefælle, der hensad i uskiftet bo, havde bl.a. betalt en restance vedrørende et tidligere indkomstår. Restancen kunne fradrages i det indkomstår, hvor den blev betalt. Fradrag.