åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Der er fradragsret for underholdsbidrag til børn og tidligere ægtefælle i anledning af separation, skilsmisse eller faktisk samlivsophævelse eller til børn født uden for ægteskab.

Fradrag for underholdsbidrag i forbindelse med separation og skilsmisse

Hvis en ægtefælle i anledning af separation eller skilsmisse betaler bidrag til underhold af den anden ægtefælle, er der fradrag for bidraget i bidragsyderens skattepligtige indkomst, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Se LL § 10, stk. 1.

Der er desuden fradrag for udgiften i den skattepligtige indkomst, hvis en fraskilt/frasepareret ægtefælle betaler underholdsbidrag til de børn, der ikke bor hos vedkommende. Se LL § 10, stk. 1, og afsnit C.A.8.5.2 om fradrag for underholdsbidrag i forbindelse med separation og skilsmisse.

Fradrag for underholdsbidrag i anledning af faktisk samlivsophævelse

Hvis en ægtefælle i anledning af faktisk samlivsophævelse betaler underholdsbidrag til den anden ægtefælle og/eller til børn, der ikke opholder sig hos bidragsyderen, har bidragsyderen fradrag for udgiften i den skattepligtige indkomst, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Se LL § 10, stk. 3 sammenholdt med stk. 1, og afsnit C.A.8.6.2 om fradrag for underholdsbidrag ved faktisk samlivsophævelse.

Forældres fradrag for bidrag til børn født uden for ægteskab

Betaler en forælder underholdsbidrag til børn født uden for ægteskab kan udgiften hertil fradrages i den skattepligtige indkomst, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Se LL § 11, og afsnit C.A.9.5 om forældres fradrag for bidrag til børn født uden for ægteskab.

Se også

Se også afsnit:

  • C.A.8.5 om indkomstopgørelsen og fradrag ved underholdsbidrag i forbindelse med separation og skilsmisse
  • C.A.8.6 om underholdsbidrag i anledning af faktisk samlivsophævelse.
  • C.A.9.1 om definition af børn
  • C.A.9.2 om diverse indtægtsarter og beskatningen af underholdsbidrag hos barnet
  • C.A.9.5 om forældres fradrag for bidrag til børn født uden for ægteskab.