åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Godtgørelser, der udbetales af en arbejdsgiver, for lønmodtagerens rejse- og befordringsudgifter medregnes ikke ved indkomstopgørelsen, hvis godtgørelsen ikke overstiger satser, der fastsættes af Skatterådet. Se LL § 9, stk. 4.

En arbejdsgiver kan til dækning af småfornødenheder udbetale et skattefrit beløb på indtil 25 pct. af Skatterådets satser for skattefri rejsegodtgørelse, når arbejdsgiveren afholder lønmodtagerens udgifter ved rejsen efter regning. Se LL § 9 A, stk. 4 og afsnit C.A.7 om rejseudgifter.