åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om en række indtægter af vidt forskellig karakter, som der efter LL § 7 er skattefrihed for.

Afsnittet indeholder:

 • LL § 7, nr. 1 - Indsamlede gaver
 • LL § 7, nr. 2-5 og nr. 7 - Hædersgaver og understøttelser med oprindelse i 2. verdenskrig, søfarende, fiskere m.fl.
 • LL § 7, nr. 6 - Legater til militære invalider mv.
 • LL § 7, nr. 8 - Invaliditetsbeløb mv.
 • LL § 7, nr. 9 - Ydelser iht. lov om social service, integrationsloven mv.
 • LL § 7, nr. 10 - Hvide Sande Fondet
 • LL § 7, nr. 11 - Visse kommunale ydelser til børn anbragt uden for hjemmet
 • LL § 7, nr. 12 - Visse udenlandske erstatninger for legemsskade mv.
 • LL § 7, nr. 13 - Beboerindskud fra almene boliger
 • LL § 7, nr. 14 - Børnetilskud mv.
 • LL § 7, nr. 15 - Beløb oppebåret for tjeneste uden for riget mv.
 • LL § 7, nr. 16 - Ydelser til værnepligtige mv.
 • LL § 7, nr. 17 - Erstatninger til neurosedynskadede børn
 • LL § 7, nr. 18 - Statslig godtgørelse til hiv-smittede mv.
 • LL § 7, nr. 19 - Hæderspriser
 • LL § 7, nr. 20 - Erstatninger for arbejdsskade mv.
 • LL § 7, nr. 21 - Præmie efter lov om arbejdsløshedsforsikring
 • LL § 7, nr. 22 - Støtte til socialt eller sygdomsbekæmpende/sygdomsforebyggende arbejde
 • LL § 7, nr. 23 - Elevstøtte til højskoleophold til pensionister mv.
 • LL § 7, nr. 24 - Værdi af eget arbejde
 • LL § 7, nr. 25  - Indsatte
 • LL § 7, nr. 26 - Findeløn mv.
 • LL § 7, nr. 27 - Flytte- og etableringsudgifter efter lov om almene boliger.
 • LL § 7, nr. 28 - Kompensation og beløb som udbetales af Metroselskabet i anledning af gener og ulemper fra anlægget af Cityringen.
 • LL § 7, nr. 29 - Godtgørelse fra den danske stat til andenhånds-eksponerede asbestofre.
 • LL § 7, nr. 30 - Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus
 • LL § 7, nr. 31 - Godtgørelse til thalidomidofre
 • LL § 7, nr. 32 - Udbetalinger omfattet af lov om socialt frikort
 • LL § 7, nr. 33 - Førtidspensionsydelser, der er tilkendt på Færøerne eller i Grønland
 • LL § 7, nr. 34 - Gavekort til personer med et stofmisbrug
 • LL § 7, nr. 35 - Ydelser fra en hjælpepakke som følge af Covid-19.
 • LL § 7, nr. 36 - Vederlagsfri gældsrådgivning
 • LL § 7, nr. 37 - Kompensation for støj i forbindelse med jernbaneprojekter
 • LL § 7, nr. 38 - Kompensation og beløb ydet for gener og ulemper i forbindelse med genhusning efter reglerne i lov om ombygning af Aarhus H.
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

LL § 7, nr. 1 - Indsamlede gaver

Indsamlede gaver er skattefri, når visse betingelser er opfyldt. Se afsnit C.A.6.3.2 om, hvilke betingelser der skal være opfyldt, samt afgørelser på området.

LL § 7, nr. 2 - Hædersgaver til søfarende og fiskere mfl.

Efter denne bestemmelse er der skattefrihed for visse hædersgaver til danske søfarende og fiskere og deres efterladte.

LL § 7, nr. 3-5 og nr. 7 - Hædersgaver og understøttelser med oprindelse i 2. verdenskrig

Efter disse bestemmelser er der skattefrihed for hædersgaver og understøttelser med oprindelse i 2. verdenskrig.

I en ikke-offentliggjort sag havde en skatteyder fra Norge fået tillagt en løbende månedlig ydelse efter de norske krigspensionslove, fordi han under 2. Verdenskrig havde pådraget sig en lidelse. Ydelserne kunne ikke sidestilles med de skattefrie ydelser efter lov nr. 475 af 1. okt. 1945 om erstatning til besættelsestidens ofre i den tidligere bestemmelse i LL § 7, litra h (nu nr. 7), fordi skattefriheden efter den nævnte bestemmelse i ligningsloven ikke omfatter løbende ydelser.

LL § 7, nr. 6 - Legater til militære invalider mv.

Der er skattefrihed for legater, der udbetales fra en fond, stiftelse, forening mv. til militært personel eller civile, der er udsendt eller har været udsendt på tjeneste af den danske stat på militær mission i udlandet, og som under eller som følge af opholdet får fysiske eller psykiske skader. Der er også skattefrihed for legater, der ydes til de pågældendes pårørende, hvis den udsendte er kommet fysisk eller psykisk til skade eller er omkommet i forbindelse med opholdet.

LL § 7, nr. 6, er indsat ved lov nr. 1279 af 16. december 2009 og har virkning fra og med indkomståret 2009. Efter bemærkningerne til loven kan der bl.a. være tale om legater med støtte til:

 • Psykologhjælp, samtaler og psykiatrisk behandling
 • Tekniske hjælpemidler, fx høreapparat, handicapbil, kørestol eller boligindretning
 • Personlig hjælp i dagligdagen, fx personlig støtteperson
 • Uddannelse, efteruddannelse eller hjælp til jobskifte.

Der stilles ikke krav om, at legatmodtageren er i aktiv tjeneste ved modtagelsen af legatet.

For så vidt angår støtte til pårørende kan der fx være tale om et legat, der ydes som støtte til forældre, hvis barn har mistet sine ben under udsendelsen, og hvor forældrene ombygger deres hus for, at barnet kan besøge sit barndomshjem i kørestol.

LL § 7, nr. 8 - Invaliditetsbeløb mv.

Der er skattefrihed for en række invaliditetsbeløb og invaliditetsydelser, mv.

LL § 7, nr. 9 - Ydelser iht. lov om social service, integrationsloven, repatrieringsloven og hjemrejseloven mv.

Der er skattefrihed for en række ydelser efter love på det sociale område, herunder► ydelser efter barnets lov § 45, stk. 5◄ samt efter § 100 i lov om social service, ►og ydelser efter § 59, stk. 1, 2. pkt., og § 89, stk. 5, i barnets lov. Ændringen er indsat ved lov nr. 753 af 13. juni 2023 og har virkning fra 1. januar 2024.◄ Skattefriheden gælder også ydelser efter lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) og for en række ydelser efter lov om repatrieringsloven og hjemrejseloven. Ydelser efter lov om repatrieringsloven og hjemrejseloven er tilføjet ved lov nr. 452 af 20. april 2022, og har virkning fra 1. juni 2021.

LL § 7, nr. 10 - Hvide Sande Fondet

Understøttelser, der udbetales efter fundatsen for Hvide Sande Fondet, medregnes ikke til den skattepligtige indkomst.

LL § 7, nr. 11 - Visse kommunale ydelser til børn anbragt uden for hjemmet

Der er under visse betingelser skattefrihed for beløb, der ydes af kommunen som lommepenge eller til beklædning til børn og unge under 18 år, som er anbragt uden for hjemmet. ►Se kapitel 5 i barnets lov. Ændringen er indsat ved lov nr. 753 af 13. juni 2023  og har virkning fra 1. januar 2024.◄ Skattefriheden omfatter efter bestemmelsen ikke beløb, der udbetales som honorering af personligt arbejde på opholdsstedet mv.

LL § 7, nr. 12 - Visse udenlandske erstatninger for legemsskade mv.

Der er skattefrihed for beløb udbetalt én gang for alle efter lov nr. 179 af 7. juni 1958 om fordeling af visse erstatninger, der modtages fra udlandet, hvis erstatningerne udredes for legemsskade eller krænkelse af den personlige frihed.

LL § 7, nr. 13 - Beboerindskud fra almene boliger

Der er skattefrihed for beløb, der stammer fra udbetaling af beboerindskud (boligandele eller boligindskud) samt indekstillæg hertil, for så vidt indskuddet vedrører lejligheder, der omfattes af de fastsatte regler om almen boligvirksomhed i lov om almene boliger mv.

LL § 7, nr. 14 - Børnetilskud mv.

Der er skattefrihed for børnetilskud og ydelser udbetalt i henhold til reglerne herom i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Det samme gælder for forskudsvis udbetaling af børnebidrag og af særlige bidrag.

LL § 7, nr. 15 - Beløb oppebåret for tjeneste uden for riget mv.

Der er skattefrihed for udetillæg, hjemflytningstillæg og bosættelsespenge, som oppebæres af personer, der er udsendt til tjeneste uden for riget af den danske stat. Det samme gælder for andre lignende ydelser, der tjener til dækning af merudgifter som følge af tjenesten i udlandet. Det fremgår videre af bestemmelsen, at beløb, der af Europa-Kommissionen er udbetalt til personer, der er udstationeret af den danske stat til midlertidig tjeneste ved Europa-Kommissionen, til dækning af merudgifter i forbindelse med udstationeringen, også er skattefri. Skattefriheden gælder også for personer, der er udsendt som Sekunderet National Ekspert til EU-kommissionen (SNE) og for personer udsendt som "cost-free" Sekunderet National Ekspert (SNE) til EU-kommissionen, men hvor det i stedet er Danmark, der udbetaler udetillæg. Se også afsnit C.F.1.5.

Ved lov nr. 1554 af 13. december 2016 er krav om dansk statsborgerskab for modtagelse af skattefrie udetillæg mv. ophævet.

Udetillægslignende tillæg til de af Rigspolitiet udsendte polititjenestemænd, fastsat på tilsvarende vis som i Forsvaret, vil i skatteretlig henseende kunne accepteres som en skattefritaget omkostningskompensation i overensstemmelse med denne bestemmelse. Se SKM2013.719.SR.

Ulempetillæg, risikoområdetillæg og særligt indsatstillæg, der ydes til IHB-udsendte, er ikke omfattet af bestemmelsen i LL § 7, nr. 15. Se SKM2011.200.SR.

LL § 7, nr. 16 - Ydelser til værnepligtige mv.

Der er skattefrihed for naturalydelser og kostpenge, der ydes værnepligtige i forsvaret og civilforsvaret i den periode, der er fastsat som den første samlede tjenestetid, samt frivilligt personel i den periode, der er fastsat som uddannelsestid. Det samme gælder naturalydelser og kostpenge, der ydes ved aftjening af civil værnepligt.

LL § 7, nr. 17 - Erstatninger til neurosedynskadede børn

Der er skattefrihed for erstatninger, der udredes efter forligsaftale af 5. november 1969 mellem det svenske aktieselskab Astra og repræsentanter for neurosedynskadede børn.

LL § 7, nr. 18 - Statslig godtgørelse til hiv-smittede mv.

Der er skattefrihed for statslig godtgørelse til hiv-smittede personer eller disses efterladte, når godtgørelsen ydes i sammenhæng med, at de pågældende er blevet behandlet ved danske sygehuse eller er smittet af personer, der er blevet behandlet ved danske sygehuse.

Der er også skattefrihed for støtte, der udbetales af Blødererstatningsfonden til blødere, der efter behandling med blodprodukter ved danske sygehuse er blevet konstateret hiv-smittede, eller til disses efterladte.

Endelig giver bestemmelsen under visse betingelser skattefrihed for statslig godtgørelse til visse nyrepatienter, når godtgørelsen ydes i sammenhæng med, at patienterne har fået konstateret en nærmere bestemt følgesygdom efter MR-skanning i det danske sundhedsvæsen.

LL § 7, nr. 19 - Hæderspriser

Der er skattefrihed for hæderspriser, der udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester, og som udbetales efter Nobelstiftelsens Grundstadgar eller ydes af mellemstatslige organisationer og institutioner, hvori Danmark deltager eller er medlem.

Det samme gælder hæderspriser, som ydes af offentlige midler, legater samt kulturelle fonde og lignende her i landet eller i udlandet samt af erhvervsvirksomheder her i landet eller i udlandet, når hædersprisen udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagerens kunstneriske fortjenester.

Det fremgår af bestemmelsen, at det er en betingelse for skattefriheden, at hædersprisen er ydet som et uansøgt engangsbeløb.

Landsskatteretten fandt i en konkret sag, at en hæderspris der var ydet til to danske arkitekter fra en dansk fond var skattefri efter LL § 7, nr. 19, 2. pkt. En af arkitekterne måtte anses som værende en fremtrædende arkitekt, der har modtaget adskillige priser for bygningsværker frembragt i samarbejde med den anden arkitekt. I den relation måtte arkitekten kunne betragtes som kunstner. Se SKM2006.759.LSR.

Se også SKM2016.305.SR, hvor Skatterådet fandt, at der må foretages en konkret vurdering af hver enkelt uddeling fra den konkrete fond, for at kunne vurdere, hvorvidt denne udelukkende kan anses som værende en anerkendelse af den pågældende arkitekts kunstneriske fortjenester og dermed skattefri i medfør af LL § 7, nr. 19.

Se også SKM2019.203.LSR, hvor Landsskatteretten fandt, at en hæderspris, der blev uddelt af et universitet i et EU-land, ikke kunne anses for omfattet af LL § 7, nr. 19. Landsskatteretten lagde vægt på, at bestemmelsen efter sin ordlyd alene omfatter Nobelprisen og hæderspriser, der ydes af mellemstatslige organisationer eller institutioner, som Danmark deltager i eller er medlem af, samt priser, der ydes som en anerkendelse af kunstnerisk virksomhed. Prisen kunne dermed ikke anses skattefri i medfør af LL § 7, nr. 19. Landsskatteretten stadfæstede således bindende svar fra Skatterådet, SKM2017.192.SR.

Se endvidere SKM2022.156.SR, som vedrørte to foreninger, som ønskede at tilbyde en skattefri hæderspris, jf. ligningslovens § 7, nr. 19. Prismodtageren blev udpeget blandt forfattere, som var aktuelle. Prisen blev uddelt hvert år og bestod af xxx-tusind kr. samt en statuette. Prisen blev dog sponsoreret selskab og dermed af en selvstændig virksomhed som omhandlet i bestemmelsen og det var også selskabet, der udbetalte beløbet direkte til prismodtageren. Prisen blev derfor anset for ydet af G1 A/S og det forhold, at prisen var forankret hos foreninger kunne ikke føre til et andet resultat.

Skatterådet kunne derfor bekræfte, at den af foreningerne indstiftede Pris kunne behandles som en skattefri hæderspris, jf. ligningslovens § 7, nr. 19.

Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at en frivillig oplæsningsturné for prismodtageren ikke medførte, at prisen ikke fik status som hæderspris.

Som modsætning hertil fandt Skatterådet i SKM2022.208.SR, at en forening ikke kunne uddele skattefrie hæderspriser, da denne forening ikke kunne anses for en selvstændig virksomhed. Foreningen kunne dog heller ikke uddele skattefrie priser som en forening, da det efter administrativ praksis er et krav, at sådanne foreninger har et almennyttigt formål, hvilket ikke gjorde sig gældende for den omhandlede forening. Endvidere kunne legatet ikke i sig selv anses at opfylde betingelserne for skattefrihed, da legatet i princippet kunne ydes til samme person hvert andet år og dermed kunne legatet ikke anses som en hæderspris for et virke gennem en årrække, som også er gældende praksis for tildeling af skattefrie hæderspriser.  

Prisen må ikke have karakter af en betaling for en ydelse, som modtageren har præsteret, fx en prisopgave eller lignende.

Priser, som har karakter af studieunderstøttelse, falder uden for fritagelsesbestemmelsen. Se også afsnit C.A.6.3.3.

LL § 7, nr. 20 - Erstatninger for arbejdsskade mv.

Der er skattefrihed for engangsbeløb, der udbetales til den erstatningsberettigede efter en række bestemmelser i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, samt i lov om arbejdsskadesikring.

Det samme gælder kapitalbeløb, der udbetales til den erstatningsberettigede efter en række bestemmelser i lov om arbejdsskadesikring, herunder erstatning efter lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion.

Se også afsnit C.A.3.7 om erstatninger.

LL § 7, nr. 21 - Præmie efter lov om arbejdsløshedsforsikring

Det fremgår af bestemmelsen, at præmier efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 74 m ikke medregnes til den skattepligtige indkomst.

LL § 7, nr. 22 - Støtte til socialt eller sygdomsbekæmpende/sygdomsforebyggende arbejde

Dette afsnit beskriver reglerne for den skattemæssige behandling af ydelser til en person fra en fond, stiftelse, forening mv., som er godkendt af Skattestyrelsen, og hvis formål er at støtte socialt eller sygdomsbekæmpende/sygdomsforebyggende arbejde.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Fonde, stiftelser, foreninger mv., der kan søge om godkendelse hos Skattestyrelsen
 • Betingelserne for godkendelse af fonde, stiftelser, foreninger mv.
 • Ansøgningsskema
 • Hvornår søger man
 • Klage
 • Liste over godkendte foreninger

Regel

Der er skattefrihed for ydelser til en person fra en fond, stiftelse, forening mv., som er godkendt af Skattestyrelsen, og hvis formål er at støtte socialt eller sygdomsbekæmpende/sygedomsforebyggende arbejde.

Det fremgår dog af bestemmelsen, at ydelser fra en fond mv., der overstiger 10.000 kr. inden for et kalenderår, medregnes til den skattepligtige indkomst med den del af værdien, der overstiger 10.000 kr. Der sker sammenlægning af årets ydelser fra fonden, stiftelsen, foreningen mv. Modtages der ydelser fra forskellige organisationer, sker der derimod ikke sammenlægning. For ydelser, der modtages fra og med 1. juli 2021, ændres grundbeløbet fra 10.000 kr. til et grundbeløb på 13.000 kr. (2010 niveau). Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20. ►For 2024 udgør grundbeløbet herefter 16.400 kr.◄ (for 2023 udgør beløbet 15.900 kr.) Se § 8 i lov nr. 1179 af 8. juni 2021.

Se også SKM2018.82.SR, hvor Skatterådet fandt, at en sygdomsbekæmpende forening kunne give en sygdomsramt familie et ophold i et sommerhus/bolig, uden at det medførte beskatning for den sygdomsramte familie. Skattefriheden gælder dog kun for ophold inden for den nævnte beløbsgrænse. Beløb, der overstiger dette, er skattepligtigt.

Fonde, stiftelser, foreninger mv., der kan søge om godkendelse hos Skattestyrelsen.

Fonde, stiftelser, foreninger mv., hvis formål er at støtte enkeltpersoner socialt, støtte enkeltpersoners sygdomsbekæmpelse eller sygdomsforebyggelse. Enkeltpersoner kan ikke søge om godkendelse.

Betingelser for godkendelse af fonde, stiftelser, foreninger mv.

Godkendelse er betinget af, at fonden, stiftelsen eller foreningen mv.

 • er hjemmehørende her i landet
 • anvender sine midler til almenvelgørende/almennyttige formål til fordel for en større personkreds (altså ikke begrænset til bestemte familier, ansatte i en bestemt virksomhed, medlemmer af en bestemt forening mv.)
 • har til formål at støtte enkeltpersoner socialt, støtte enkeltpersoners sygdomsbekæmpelse eller sygdomsforebyggelse. Hvis fonden også støtter andre formål end de nævnte, skal mindst 10 pct. af fondens årlige ydelser tildeles personer, der har behov for hjælp i en social vanskelig situation, støtte til sygdomsbekæmpelse eller sygdomsforebyggelse. Der skal i fondens regnskab foretages en opdeling i ydelser omfattet af LL § 7, nr. 22, og andre ydelser. Hvis en fond således også uddeler midler til andre formål, end de formål, der kan godkendes efter LL § 7, nr. 22, kan fonden opnå en delvis godkendelse.

Der er ikke lovhjemmel til at godkende fonde, stiftelser, foreninger mv., der tilgodeser

 • andre formål ud over at støtte socialt, sygdomsbekæmpende eller sygdomsforebyggende arbejder, som fx skole- og erhvervsuddannelser af enhver art, forskning, studierejser mv. og hjælp til personer, der arbejder med sygdomsbekæmpelse eller sygdomsforebyggelse, jf. dog ovennævnte 10 pct. regel,
 • en snæver personkreds, som fx personer med tilknytning til en bestemt familie, en bestemt virksomhed eller lignende samt medlemskab af en bestemt forening eller tilsvarende.

Ansøgningsskema

Log på med NemID og udfyld den digitale blanket 03.080 (virk.dk).

Det er stadig muligt at ansøge via blanket nr. 03.080 som kan hentes på SKATs hjemmeside www.skat.dk, blanketter, 03, SKAT; indberetninger, blanket nr. 03.080 og sendes til:

Skattestyrelsen

Nykøbingvej 76

Bygning 45

4990 Sakskøbing

Hvornår søger man

Ansøgning om godkendelse efter LL § 7, nr. 22, skal indsendes til Skattestyrelsen, senest 1. oktober i det kalenderår, der ønskes godkendelse for.

Klage

Skattestyrelsens afgørelse kan påklages til

Skatteankestyrelsen

Ved Vesterport 6, 6. sal

1612 København V

Liste over godkendte foreninger:

Dette afsnit indeholder en ►liste over godkendte fonde, stiftelser og foreninger mv., der for året 2023 er godkendt efter LL § 7, nr. 22◄, til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende/sygdomsforebyggende formål. 

LL § 7, nr. 23 - Elevstøtte til højskoleophold til pensionister mv.

Der er skattefrihed for elevstøtte ydet efter lov om folkehøjskoler og lov om efterskoler og frie fagskoler til personer, som, når støtten modtages, opfylder aldersbetingelsen efter lov om social pension for at modtage folkepension, som modtager førtidspension eller seniorpension eller tidlig pension, eller som modtager visse invaliditetsydelser med bistands- eller plejetillæg i henhold til lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.

LL § 7, nr. 24 - Værdi af eget arbejde

Det fremgår af bestemmelsens ordlyd, at værdien af eget arbejde samt en i den forbindelse ikke realiseret avance ved udtagning af varer og tjenesteydelser fra ejerens virksomhed, ikke medregnes til den skattepligtige indkomst, når arbejdet udføres på egne formuegoder til privat brug for den pågældende.

Forældre og børn, der yder vederlagsfri arbejdsindsats ved rengøring, reparationer mv. på privatskoler, er ikke skattepligtige af værdien af det præsterede arbejde, heller ikke hvor arbejdet i øvrigt ligger inden for den pågældendes erhverv. Skattefriheden bortfalder dog, hvis forældrene fx af hensyn til skolens opnåelse af statstilskud udskriver regninger med angivelse af arbejdets værdi.

Se også

Se også afsnit C.C.2.1.5.1 om eget arbejde og mestersalær.

LL § 7, nr. 25 - Indsatte

Naturalydelser og kontantbeløb, der ydes til indsatte i kriminalforsorgens institutioner efter lov om fuldbyrdelse af straf mv., medregnes ikke til den skattepligtige indkomst.

LL § 7, nr. 26 - Findeløn mv.

Der er skattefrihed for findeløn og godtgørelser, som udbetales efter hittegodsloven eller bestemmelser om danefæ eller danekræ i museumsloven, samt dusører og belønninger for indsats for at redde mennesker eller medvirken til at opklare eller forhindre en forbrydelse, når sådanne indsatser ikke hører til den pågældendes erhverv.

LL § 7, nr. 27 - Flytte- og etableringsudgifter efter lov om almene boliger

Tilskud til dækning af flytte- og etableringsudgifter efter § 63 c i lov om almene boliger mv., medregnes ikke til den skattepligtige indkomst.

LL § 7, nr. 28 - Kompensation og beløb, som udbetales af Metroselskabet i anledning af gener og ulemper fra anlægget af Cityringen.

Kompensation og beløb ydet i forbindelse med genhusning efter regler fastsat i medfør af § 14 b, stk. 1 og 2, i lov om en Cityring, lov nr. 748 af 25. juni 2014 samt erstatning og beløb ydet i forbindelse med genhusning, som i øvrigt udbetales af Metroselskabet I/S i anledning og gener og ulemper fra anlægget af Cityringen.

LL § 7, nr. 29 - Godtgørelse fra den danske stat til andenhånds-eksponerede asbestofre.

Godtgørelse fra den danske stat til andenhånds-eksponerede asbestofre, der er diagnosticeret med malignt pleura mesothelion (lungehindekræft), når diagnosen er bekræftet ved patologisk undersøgelse af vævsprøve, og til deres arveberettigede efterladte, hvis de andenhånds-eksponerede asbestofre er afgået ved døden under Styrelsen for Patientsikkerheds behandling af sagen. Loven har virkning fra og med indkomståret 2016.

Ved lov nr. 1376 af 4. december 2017 er bestemmelsen ændret til følgende ordlyd:

"... Godtgørelse fra den danske stat til asbestofre og til deres arveberettigede efterladte, hvis asbestofrene er afgået ved døden under en offentlig myndigheds behandling af deres sag om godtgørelse..."

Den nye formulering har virkning fra og med den 6. oktober 2017.

LL § 7, nr. 30 - Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus.

Ved lov nr. 685 af 8. juni 2017 er der indført skattefrihed for præmiebonus, som udbetales via Team Danmark til medaljetagere ved De Olympiske og Paralympiske lege. Derudover er der indført skattefrihed for præmiebonus, der udbetales af andre til medaljetagere ved de paralympiske lege, idet omfang en sådan præmiebonus sammen med den præmiebonus, der er udbetalt af Team Danmark, ikke overstiger den præmiebonus, som Team Danmark udbetaler til medaljetagere ved de olympiske lege. Bonusbeløbene skal være fastsat forud for de pågældende lege og udgøre samme beløb for alle medaljetagere i henholdsvis de individuelle discipliner og holddisciplinerne.

Loven har virkning fra og med indkomståret 2016.

LL § 7, nr. 31 - Godtgørelse til Thalidomidofre.

Ved lov nr. 1433 af 5. december 2018 er der indført skattefrihed for godtgørelse fra den danske stat til nulevende thalidomidofre, der er diagnosticeret med skade forårsaget af lægemidlet thalidomid.

Thalidomid er et lægemiddel, der kom på markedet i Europa i slutningen af 1950-erne. Det blev markedsført til brug for søvnbesvær og morgenkvalme og blev ofte anvendt af gravide. Efter få år blev lægemidlet taget af markedet, da det viste sig at medføre svære fosterskader i form af misdannelser hos de nyfødte, især af arme og ben.

Loven trådte i kraft den 1. januar 2019.

LL § 7, nr. 32 - Udbetalinger omfattet af lov om forsøg med socialt frikort.

Ved lov nr. 689 af 8. juni 2018 er der i en forsøgsperiode givet borgere med særlige sociale problemer ret til at modtage et socialt frikort, hvis betingelserne herfor er opfyldt, jf. § 2 i bestemmelsen. De nærmere betingelser fremgår af loven. Loven har virkning fra 2. januar 2019, jf. ikrafttrædelsesbekendtgørelse fra Børne- og Socialministeriet nr. 1594 af 19. december 2018. Ved lov nr. 2217 af 29. december 2020 fra Social- og Indenrigsministeriet er ordningen forlænget til også at omfatte årene 2021 og 2022.

Ved et socialt frikort er der mulighed for, at borgeren kan tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder mv., uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser. En borger, der har fået udstedt et socialt frikort i 2019, kan tjene op til 20.000 kr. skattefrit i hvert af årene 2019 til 2022.

Ved lov nr. 1596 af 28. december 2022 er ordningen blevet forlænget til og med 30. juni 2023. Forlængelsen træder i kraft pr. 1. januar 2023.

Ved lov nr. 751 af 13. juni 2023 er ordningen blevet forlænget til og med 2024. Forlængelsen træder i kraft 1. juli 2023.  Borgeren kan tjene op til 40.000 kr. (2023-niveau) skattefrit i årene 2023 og 2024. Beløbet reguleres pr. 1. januar 2024 med satsreguleringsprocenten og de beløb, der fremkommer efter regulering afrundes til nærmeste kronebeløb.

LL § 7, nr. 33 - Førtidspensionsydelser, der er tilkendt på Færøerne eller i Grønland.

Ved lov nr. 1420 af 17. december 2019 er der indsat en bestemmelse om, at de dele af en førtidspension, der er tilkendt på Færøerne eller i Grønland og udbetales som et skattefrit beløb efter færøsk eller grønlandsk ret, og som fortsat udbetales efter den berettigede persons tilflytning til Danmark, også vil være skattefrie i Danmark. Skattefriheden gælder dog alene førtidspensionsydelser, der forfalder til udbetaling i de første 12 måneder efter tilflytningen til Danmark.

Loven trådte i kraft den 1. januar 2020 og har virkning for de førtidspensionsydelser, der udbetales for perioder, der vedrører januar 2020 eller senere.

LL § 7, nr. 34 - Gavekort til personer med et stofmisbrug.

Ved lov nr. 1421 af 17. december 2019 er der indsat en bestemmelse om skattefrihed for gavekort til personer med et stofmisbrug, jf. § 101, stk. 9 og i lov om social service. Loven trådte i kraft 1. januar 2020. ►Skattefriheden gælder også gavekort, der ydes af kommunalbestyrelsen efter § 34 i barnets lov, som led i behandlingen af børn og unge under 18 år med et stofmisbrug. Se LL § 7, nr. 34, som ændret ved § 39, nr. 3, i lov nr. 753 af 13. juni 2023. Loven har virkning fra 1. januar 2024. ◄

LL § 7, nr. 35 - Ydelser fra en hjælpepakke som følge af Covid-19

Ved lov nr. 533 af 27. marts 2021, er der indført skattefrihed for beløb, der er modtaget i henhold til en hjælpepakke som følge af covid-19, og som er tilbagebetalt senest 3 år efter modtagelsen. Bestemmelsen har virkning for beløb, der er modtaget den 11. marts 2020 eller senere.

Beløb, der modtages i henhold til en hjælpepakke som følge af covid-19, er som udgangspunkt skattepligtig indkomst for modtageren. Skattepligten indtræder på det tidspunkt, hvor modtageren erhverver endelig ret til beløbet. Det gælder eksempelvis beløb, som det offentlige udbetaler til virksomheder som lønkompensation eller som kompensation for faste udgifter som følge af coronakrisen.

Tilbagebetaling af modtaget støtte kan ske frivilligt eller som følge af, at modtageren er forpligtet til at tilbagebetale støtten, f.eks. fordi betingelserne for at modtage støtten ikke er opfyldt.

Da det ikke findes rimeligt at fastholde beskatningen, når støtten således er blevet tilbagebetalt, er det derfor vedtaget, at beløb, der modtages i henhold til en hjælpepakke som følge af covid-19, skattefritages, når beløbet er tilbagebetalt senest 3 år efter modtagelsen.

Skattefritagelsen af tilbagebetalt covid-19-støtte skal omfatte alle beløb, der siden indførelsen af de første restriktioner den 11. marts 2020 er modtaget i henhold til en hjælpepakke som følge af covid-19. Det vil bl.a. omfatte kompensationer for mistede indtægter eller afholdte udgifter og anden offentlig støtte, eksempelvis støtte udbetalt i henhold til hjælpepakker med hjemmel i lov om erhvervsfremme. Som eksempler kan nævnes lønkompensation, kompensation for faste omkostninger, kompensation efter ordningen for selvstændige eller efter ordningen for freelancere, kompensation ved aflysning af større arrangementer m.v. Forslaget omfatter også beløb, der udbetales i henhold til hjælpepakker med hjemmel i anden lovgivning som følge af covid-19, eksempelvis kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler, den folkeoplysende voksenundervisning, daghøjskoler og Folkeuniversitetet m.v.

Skattefritagelsen omfatter alle modtagere af støttebeløb i henhold til hjælpepakkerne, dvs. privatpersoner og virksomheder i enhver form, institutioner og fonde og foreninger.

Det foreslås, at det skal være en betingelse for skattefrihed, at beløbet tilbagebetales senest 3 år efter den faktiske modtagelse. Hvis kun en del af støtten tilbagebetales, vil kun denne del være skattefri..

Se nærmere i afsnit C.C.2.5.3.2.1 samt i loven.

LL § 7, nr. 36 - Vederlagsfri gældsrådgivning

Ved lov nr. 1164 af 8. juni 2021, er der indført skattefrihed for vederlagsfri gældsrådgivning omfattet af § 63 b i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder. Loven træder i kraft den 1. juli 2021.

Finansiel Stabilitet skal kunne oprette en enhed, der foranlediger rådgivning af tidligere minkavlere.

Efter gældende ret vil værdien af en sådan vederlagsfri gældsrådgivning som udgangspunkt udgøre en skattepligtig indtægt for modtageren i henhold til SL § 4. Modtageren skal således medregne værdien ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst.

Med ændringen i LL § 7, nr. 36, bliver vederlagsfri gældsrådgivning omfattet af § 63 b i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder skattefri for modtagerne.

Forslaget vil sikre, at al vederlagsfri gældsrådgivning i henhold til § 63 b i lov om omstrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder vil kunne opnås skattefrit for modtagerne af gældsrådgivningen. De tidligere minkavlere, der vælger at tage imod tilbuddet om vederlagsfri gældsrådgivning, vil derfor kunne gøre dette uden skattemæssige konsekvenser, ligesom der heller ikke vil være en indberetningspligt for Finansiel Stabilitet eller den enkelte tidligere minkavler.

Se nærmere i afsnit C.C., Erhvervsbeskatning og i loven.

LL § 7, nr. 37 - Kompensation for støjgener i forbindelse med jernbaneprojekter.

Ved lov nr. 2397 af 14. december 2021, er der indført skattefrihed for kompensation efter § 37 b i jernbaneloven og § 14 b i lov om elektrificering af jernbanen. Loven har virkning fra 1. januar 2022.

LL § 7, nr. 38 - Kompensation og beløb ydet for gener og ulemper i forbindelse med genhusning efter regler i lov om ombygning af Aarhus H.

Ved lov nr. 565 af 10. maj 2022, er der indført skattefrihed for kompensation og beløb ydet for gener og ulemper eller i forbindelse med genhusning efter regler fastsat i medfør af § 7, stk. 1 og 2, i lov om ombygning af Aarhus H. Loven træder i kraft 1. juli 2022.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2019.203.LSR

Landsskatteretten fandt, at en hæderspris, der blev uddelt af et universitet i et EU-land, ikke kunne anses for omfattet af LL § 7, nr. 19. Landsskatteretten lagde vægt på, at bestemmelsen efter sin ordlyd alene omfatter Nobelprisen og hæderspriser, der ydes af mellemstatslige organisationer eller institutioner, hvor Danmark deltager i eller er medlem af, samt priser, der ydes som en anerkendelse af kunstnerisk virksomheden. Prisen kunne dermed ikke anses skattefri i medfør af LL § 7, nr. 19.

Stadfæstelse af SKM2017.192.SR

SKM2006.759.LSR

En hæderspris ydet til to danske arkitekter fra en dansk fond blev anset for skattefri efter LL § 7, nr. 19, om hæderslegater til kunstnere.

Skatterådet

SKM2022.208.SR

Skatterådet fandt, at en forening ikke kunne uddele skattefrie hæderspriser, da foreningen ikke kunne anses for en selvstændig virksomhed. Foreningen kunne dog heller ikke uddele skattefrie priser som en forening, da det efter administrativ praksis er et krav, at sådanne foreninger har et almennyttigt formål, hvilket ikke gjorde sig gældende for den omhandlede forening. Endvidere kunne legatet ikke i sig selv anses at opfylde betingelserne for skattefrihed, da legatet i princippet kunne ydes til samme person hvert andet år og dermed kunne legatet ikke anes som en hæderspris for et virke gennem en årrække, som også er gældende praksis for tildeling af skattefrie hæderspriser.

 

SKM2022.156.SR

To foreninger ønskede at tilbyde en skattefri hæderspris, jf. ligningslovens § 7, nr. 19. Prismodtageren blev udpeget blandt forfattere, som var aktuelle. Prisen blev uddelt hvert år og bestod af xxx-tusind kr. samt en statuette. Prisen blev sponsoreret og udbetalt af selskabet G1 A/S. Beløbet blev udbetalt direkte til prismodtageren. Prisen blev dermed anset for ydet af G1 A/S og det forhold, at prisen var forankret hos foreninger kunne ikke føre til et andet resultat.

Skatterådet kunne derfor bekræfte, at den af foreningerne indstiftede Pris kunne behandles som en skattefri hæderspris, jf. ligningslovens § 7, nr. 19.

Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at en frivillig oplæsningsturné for prismodtageren ikke medførte, at prisen ikke fik status som hæderspris.

 

SKM2018.513.SR

Spørger, som modtog penge fra en trust i USA, som blev stiftet af hendes mors veninde, ønskede bekræftet, at hun hverken skulle betale skat eller afgift af de penge, hun modtog fra trusten, idet pengene skulle anses for arv.

Stifteren var død, og spørger og hendes søster og mor var indsat som benificienter. Trustee var uafhængig og kunne vælge fx kun at give penge til en begunstiget eller at akkumulere pengene. Hvis der stadig var trustmidler, når de tre benificienter var døde, skulle midlerne tilgå de to søstres livsarvinger.

Skatterådet fandt, at trusten skulle anses for en fondslignende trust, og de modtagne beløb skulle beskattes som personlig indkomst. Da trusten havde fradrag for uddelingerne fandt LL § 7 V, stk. 2, 2. pkt., ikke anvendelse, og hele det modtagne beløb skulle derfor beskattes.

SKM2018.82.SR

Skatterådet bekræftede at en sommerhus- eller boligejer kunne få fradrag efter LL § 8 A, når ejeren donerede en uges ophold i sommerhuset/boligen til en sygdomsbekæmpende forening. Det fradragsberettigede beløb skulle fastsættes til markedsværdien ved udlejning til 3. mand.

Doneres der en uges ophold i ejerens sommerhus eller helårsbolig, beskattes værdien af opholdet hos ejeren, fx efter LL §§ 15 O-P.

Den sygdomsbekæmpende forening kunne give en sygdomsramt familie et ophold i et sommerhus/bolig, uden at det medførte beskatning for den sygdomsramte familie, jf. LL § 7, nr. 22.

SKM2016.305.SR

Skatterådet kan bekræfte, at fondens uddeling af "X-Arkitekturpris" er en fradragsberettiget almennyttig uddeling efter FBL § 4, stk. 1. Der må dog foretages en konkret vurdering af hver enkelt uddeling for at kunne vurdere, hvorvidt denne udelukkende kan anses som værende en anerkendelse af den pågældendes arkitekts kunstneriske fortjenester og dermed skattefri i medfør af LL § 7, nr. 19.

SKM2013.719.SR

Skatterådet bekræftede, at en fremtidig tildeling af et udetillægslignende tillæg - fastsat på tilsvarende vis som i Forsvaret - til de af Rigspolitiet udsendte polititjenestemænd i skatteretlig henseende vil kunne accepteres som en skattefritaget omkostningskompensation i overensstemmelse med LL § 7, stk. 15.

SKM2011.200.SR

Ulempetillæg, risikoområdetillæg og særlige indsatstillæg, som ydes til medarbejdere, der af Udenrigsministeriet udsendes til internationale opgaver af humanitær karakter, var ikke skattefri efter LL § 7, nr. 15.