Indhold

Dette afsnit handler om fradrag, der kan foretages i kapitalindkomsten.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Udgiftstyper, der giver fradrag i kapitalindkomsten.

Regel

Kapitalindkomsten opgøres efter reglerne i PSL § 4. Det fremgår af bestemmelsen, hvilke indtægter og udgifter, der medregnes ved opgørelsen af kapitalindkomsten. Det er nettobeløbet, der fremkommer ved opgørelsen af kapitalindkomsten, der skal beskattes. Se PSL § 4, stk. 1.

Der er særligt tale om indtægter og udgifter, der relaterer sig til den skattepligtiges formue, herunder kapitaludgifter og kapitaltab.

En række specifikke indtægter og fradrag skal under visse betingelser ikke henføres til kapitalindkomsten, men til den personlige indkomst i stedet for. Se PSL § 4, stk. 2-5. Det er fx indtægter og udgifter ved køb og salg af fordringer, såfremt der er tale om næring.

Mulighed for fradrag i kapitalindkomsten fremgår primært af PSL § 4. Der kan i den øvrige del af skattelovgivningen være hjemmel til fradrag i kapitalindkomsten for bestemte udgifter.

Udgiftstyper, der giver fradrag i kapitalindkomsten

I PSL § 4 er nævnt de udgifter og tab, der kan fradrages i kapitalindkomsten. Det drejer sig om:

 • Renteudgifter samt fradrag efter LL § 6 og § 6 A. Se PSL § 4, stk. 1, nr. 1
 • Kurstab efter kursgevinstloven. Se PSL § 4, stk. 1, nr. 2
 • Nettokapitalafkast efter virksomhedsskatteloven. Se PSL § 4, stk. 1, nr. 3 og 3a
 • Visse former for aktieudbytte. Se PSL § 4, stk. 1, nr. 4
 • Visse aktietab. Se PSL § 4, stk. 1, nr. 5 og nr. 5a
 • Underskud fra boliger mv. ved udleje. Se PSL § 4, stk. 1, nr. 6
 • Visse provisioner og præmier mv. Se PSL § 4, stk. 1, nr. 7
 • Rentekorrektion for erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen. Se PSL § 4, stk. 1, nr. 8
 • Nedslag for visse pensionister efter lov for nedslag i skatteansættelsen for renteindtægter mv. Se PSL § 4, stk. 1, nr. 9
 • Passiv deltagelse i visse interessentskaber og kommanditselskaber. Se PSL § 4, stk. 1, nr. 10
 • Visse indbetalinger til realkreditinstitutter. Se PSL § 4, stk. 1, nr. 11
 • Visse former for passiv udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe. Se PSL § 4, stk. 1, nr. 12
 • Vederlag til realkreditinstitutter omfattet af LL § 5 C. Se PSL § 4, stk. 1, nr. 13
 • Afkast efter PBL § 53 A, stk. 3. Se PSL § 4, stk. 1, nr. 14
 • Fortjeneste opgjort efter ejendomsavancebeskatningslovens regler. Se PSL § 4, stk. 1, nr. 15
 • Skattepligtige eller fradragsberettigede beløb efter LL § 12 B. Se PSL § 4, stk. 1, nr. 16
 • Skattepligtige eller fradragsberettigede beløb efter AL § 40 C. Se PSL § 4, stk. 1, nr. 17
 • Udbytte efter LL § 16 C, stk. 13. Se PSL § 4, stk. 1, nr. 18
 • Driftsomkostninger vedrørende kapitalindkomst. Se PSL § 4, stk. 2.

Se også

Se også

 • afsnit C.A.11.2 om fradrag i kapitalindkomsten for renteudgifter mv.
 • afsnit C.A.11.3 om kurstabsfradrag ved omlægning af kontantlån - LL § 6.