Resumé

Dette afsnit handler om:  

  • Selvangivelses- og oplysningspligter (A.B.1)
  • Registreringspligt (A.B.2)
  • Bogføring og regnskab (A.B.3)
  • Angivelse og betaling af skatter og afgifter (A.B.4)
  • Skønsmæssige ansættelser (A.B.5)
  • Administrative krav ved omdannelse og ophør af virksomhed (A.B.6).

 

Tema(er)
Selvangivelsespligt og oplysningspligt Registreringspligt Bogføring og regnskab Angivelse og betaling af skatter og afgifter Skønsmæssige ansættelser Administrative krav ved omdannelse og ophør af virksomhed
Hvad er nyt?

I denne del af vejledningen, A.B Angivelse og afregning, afsnit A.B.1 - A.B.6, er der sket følgende omstruktureringer i forhold til Den juridiske vejledning 2015-1:

Faglige nyheder

Vejledningen er ajourført med seneste vedtagne lovgivning og praksis.

Ved lov nr. 55 af 27. januar 2015 er bogføringsloven ændret, således at reglerne for opbevaring af elektronisk regnskabsmateriale i udlandet er lempet. Samtidig er myndighedernes adgang til elektronisk opbevaret regnskabsmateriale præciseret. Se afsnit A.B.3.1.3, A.C.2.1.1.2 og A.C.2.2.1.

Ved lov nr. 578 af 4. maj 2015 er der indført omvendt betalingspligt for moms på indenlandske leverancer af gas og elektricitet mv. Se afsnit A.B.3.3.1.5

Ved lov nr. 1376 af 26. december 2014 er der i momsloven indsat en ny bestemmelse som momslovens § 78 a, hvorefter der til kontrol med momsafregningen skal ske indberetning efter skattekontrolloven af skyldig eller tilgodehavende moms ifølge regnskabet for det regnskabsår, der ligger til grund for selvangivelsen. Se afsnit A.B.3.2.1.2 og A.B.3.2.1.3.

Ved lov nr. 1376 af 16. december 2014 blev beløbsgrænsen i ligningslovens § 8 Y ændret. Se afsnit A.B.4.1.3.

Der er indarbejdet et større antal afgørelser mv. i vejledningen. Se evt. oversigt over indarbejdede afgørelser.

Oversigt over indarbejdede afgørelser

SKM-nr.

 Afsnit

SKM2015.62.BR

A.B.3.3.1.4 og A.B.5.4.2

SKM2015.350.BR

A.B.3.3.1.4, A.3.3.1.5 og A.B.5.4.2

SKM2015.59.SANST

A.B.3.3.1.6

SKM2015.32.VLR

A.B.5.3

SKM2015.401.BR

A.B.5.3.2

SKM2015.423.VLR

A.B.5.3.3

SKM2015.381.BR

A.B.5.3.3

SKM2015.349.BR

A.B.5.3.3

SKM2015.109.BR

A.B.5.3.3

SKM2015.125.VLR

A.B.5.3.5

SKM2015.215.BR

A.B.5.3.5

SKM2015.183.BR

A.B.5.3.5

SKM2015.38.BR

A.B.5.3.5 og A.B.5.4.2

SKM2015.511.VLR A.B.5.4.2
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.B Angivelse og afregning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.