Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Afsnit A.B Angivelse og afregning beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område. Afsnittene A.B.2.6 Registrering for Told og A.B.7 Told gælder dog kun for Toldstyrelsen.

Skattestyrelsen er derfor ansvarlig for afsnit A.B, bortset fra

Toldstyrelsen er ansvarlig for

Se også

Se også

 • Det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning
 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit A.B Angivelse og afregning handler om:

 • Indberetningspligt (A.B.1)
 • Registreringspligt (A.B.2)
 • Bogføring og regnskab (A.B.3)
 • Angivelse og betaling af skatter og afgifter (A.B.4)
 • Efterbetaling, skønsmæssige ansættelse og revisorpålæg efter OPKL (A.B.5)
 • Administrative krav ved omdannelse og ophør af virksomhed (A.B.6)
 • Told (A.B.7)
Tema(er)
Selvangivelsespligt og oplysningspligt Registreringspligt Bogføring og regnskab Angivelse og betaling af skatter og afgifter Skønsmæssige ansættelser Administrative krav ved omdannelse og ophør af virksomhed
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Til denne udgave:

►Rådets direktiv (EU) 2021/514 af 22. marts 2021, også kaldet DAC7, er implementeret ved lov nr. 902 af 21. juni 2022 og bekendtgørelse nr. 1253 af 6. september 2022. Den Juridiske vejledning afsnit A.B.1.2.8.6  Indberetningspligt for digitale platformsoperatører er fra og med version 2023-1 omstruktureret, og i den forbindelse er der indsat en række nye underafsnit til A.B.1.2.8.6  om indberetningspligt m.v. for de virksomheder, der driver digitale platforme. SIL § 43 som nyaffattet indeholder hjemlen til, at skatteministeren kan fastsætte nærmere regler til gennemførelse af DAC7. Bestemmelsen træder i kraft den 1. januar 2023.

I medfør af bemyndigelsen i SIL § 43 har skatteministeren fastsat regler for indberetningsordningen i BEK nr. 1253 af 06/09/2022 om platformoperatørers indberetningspligt vedrørende sælgere og udlejere. ◄

Til version 2019-1

Som følge af skattekontrolloven og skatteindberetningsloven er der foretaget ændringer i en række andre love. Den juridiske vejledning er som følge heraf fra og med version 2019-1 ændret på en række punkter.

Skatteindberetningsloven viderefører indberetningsreglerne i den tidligere skattekontrollovs afsnit II. Loven indeholder kun enkelte nye indberetningspligter som led i en modernisering og med henblik på at skabe større ensartethed. Enkelte indberetningspligter videreføres ikke.

Skatteindberetningslovens struktur er systematiseret efter pligtsubjektet - altså hvem der er indberetningspligtig. De første 7 kapitler indeholder lovens indberetningsbestemmelser fordelt efter pligtsubjekt:

 • Kapitel 1 - Arbejds- og hvervgivere m.v.
 • Kapitel 2 - Finansielle virksomheder m.v.
 • Kapitel 3 - Fonde og foreninger m.v.
 • Kapitel 4 - Selskaber m.v.
 • Kapitel 5 - Fagforeninger og A-kasser
 • Kapitel 6 - Offentlige myndigheder
 • Kapitel 7 - Andre indberetninger

Kapitel 8 indeholder fælles bestemmelser om bl.a. territorial afgrænsning af indberetningspligten, registrering af indberetningspligtige, visse fælles undtagelser, indhentelse af identifikationsoplysninger til brug for indberetningen, indberetningsfrister, opbevaring af grundlaget for indberetningen og tvangsbøder. Kapitel 9 indeholder lovens straffebestemmelser. Kapitel 10 indeholder bestemmelserne om ikrafttrædelse og territorial gyldighed.

Skatteindberetningsloven er indarbejdet i Den juridiske vejledning i afsnit A.B.1. De enkelte bestemmelser i skatteindberetningsloven er omtalt med udgangspunkt i forarbejderne til loven, samt med udgangspunkt i foreliggende praksis, hvor der er tale om en videreførelse af gældende ret. Der er i forbindelse med omtalen af den enkelte bestemmelse angivet, dels i et oversigtsskema, dels i teksten, hvorvidt der er tale om videreførelse af gældende ret, eller om der er sket en ændring.

Overgangsbestemmelserne i loven er omtalt i afsnit A.B.1.1.

Vejledningen er opdateret med følgende love, bekendtgørelser mv.:

 • LOV nr. 902 af 22. juni 2022 Lov om ændring af skatteindberetningsloven og forskellige andre love (Gennemførelse af direktiv om ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet om indberetning og udveksling af oplysninger fra digitale platforme mv.)
 • BEK nr. 1240 af 02/09/2022 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 3 og 4, § 2 og § 3, nr. 4-6, i lov om ændring af lov om et indkomstregister, skatteindberetningsloven og skattekontrolloven (Registersamkøring med henblik på systemudvikling og myndighedsudøvelse samt udvidet adgang til eSkatData-ordningen m.v.)
 • BEK nr. 1253 af 06/09/2022 Bekendtgørelse om platformoperatørers indberetningspligt vedrørende sælgere og udlejere
 • LBK nr. 42 af 13/01/2023 Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) 

Øvrige ændringer

SKM-nr.

Afsnit

SKM2022.266.LSR

A.B.4.1.4.1.1 og

A.B.4.1.4.2

SKM2022.322.SKTST

A.B.4.1.4.1.1

SKM2022.413.LSR A.B.4.5.3
SKM2022.469.ØLR A.B.5.1.4.5
SKM2022.486.BR A.B.5.2
SKM2022.563.BR A.B.5.2
SKM2022.601.LSR A.B.5.2
SKM2022.611.VLR A.B.4.1.1.1.1
FOB 2019-17 A.B.4.5.3

Vejledningen er IKKE opdateret med følgende love:

Folketinget har vedtaget flere lovforslag, der skal afbøde de negative økonomiske konsekvenser som følge af coronavirus. Af relevans for dette afsnit er der vedtaget følgende hjælpepakker:

 • Lov nr. 211 af 17-03-2020, Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister og forlængelse af afgiftsperioder for moms m.v. 
 • Lov nr. 572 af 05-05-2020, Lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19
 • Lov nr. 871 af 14-06-2020, Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Yderligere udskydelse af betalingsfrister for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, udskydelse af angivelses- og betalingsfrister for moms, forlængelse af afgiftsperioder for moms samt midlertidige lempelser af regler om fuld skattepligt, regler om lempeligere beskatning af udenlandsk lønindkomst og regler om forskerskatteordningen som følge af covid-19 m.v.).

Lovene indeholder til sammen initiativer, der medfører:

 • En midlertidig udskydelse af virksomheders angivelse- og betalingsfrister for visse perioder i 2020 vedr. A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, moms og lønsumsafgift samt mulighed for efter anmodning at få fremrykket udbetaling af skattekreditter 
 • En midlertidig forhøjelse af loftet for det beløb, som virksomhederne kan have stående på skattekontoen, uden at der sker udbetaling. Virksomheder kan således i perioden til og med den 30. november 2020 højest have 10 mio. kr. stående på skattekontoen, uden at der sker udbetaling til virksomhederne.

Da der alene er tale om en midlertidig lovgivning, er reglerne ikke nærmere omtalt i Den Juridiske Vejledning. Der henvises i stedet til informationerne på skat.dk/corona. 

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.B Angivelse og afregning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.