Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Afsnit A.B Angivelse og afregning beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område. Afsnittene A.B.2.6 Registrering for Told og A.B.7 Told gælder dog kun for Toldstyrelsen.

Skattestyrelsen er derfor ansvarlig for afsnit A.B, bortset fra

Toldstyrelsen er ansvarlig for

Se også

Se også

 • Det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning
 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit A.B Angivelse og afregning handler om:

 • Indberetningspligt (A.B.1)
 • Registreringspligt (A.B.2)
 • Bogføring og regnskab (A.B.3)
 • Angivelse og betaling af skatter og afgifter (A.B.4)
 • Efterbetaling, skønsmæssige ansættelse og revisorpålæg efter OPKL (A.B.5)
 • Administrative krav ved omdannelse og ophør af virksomhed (A.B.6)
 • Told (A.B.7)
Tema(er)
Selvangivelsespligt og oplysningspligt Registreringspligt Bogføring og regnskab Angivelse og betaling af skatter og afgifter Skønsmæssige ansættelser Administrative krav ved omdannelse og ophør af virksomhed
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Vejledningen er opdateret med følgende love m.v.:

Oversigt over indarbejdede afgørelser:

SKM-nr.

Afsnit

SKM2023.437.LSR A.B.4.1.3
SKM2023.354.BR A.B.5.2
SKM2023.359.BR A.B.5.2
SKM2023.504.LSR A.B.5.2
SKM2023.630.BR A.B.5.2
SKM2023.633.ØLR A.B.5.2
SKM2023.634.BR A.B.5.2
SKM2023.636.BR A.B.5.2
SKM2021.361.VLR A.B.3.3.1.2
SKM2022.624.VLR A.B.4.4.3
SKM2023.620.LSR A.B.1.3.4.1

Øvrige præciseringer og rettelser

Nye afsnit

 • Afsnittet A.B.4.5.7 Indbetaling af ejendomsskatter til skattekontoen er tilføjet som følge af ejendomsskatteloven, lov nr. 678 af 3. juni 2023
 • Afsnittet A.B.1.3.5.4 Særlige regler om databeskyttelse er tilføjet som følge af Lov om ændring af skatteindberetningsloven og forskellige andre love, lov nr. 902 af 21. juni 2022
 • I afsnittet A.B.1.3.4. Indberetning til eIndkomst er punktet "Pligt til ajourføring af oplysninger i indkomstregistret" blevet opdelt i to afsnit med overskrifterne 1) Myndigheder med terminaladgang, og 2) Skatteforvaltningen som dataansvarlig. Skatteforvaltningens rolle som dataansvarlig er blevet uddybet.
 • Afsnittet A.B.1.4. med underpunkter om andre indberetningspligter efter anden lovgivning er indsat, jf. Lov om ændring af momsloven......, lov nr. 755 af 13/6 2023
 • I afsnit A.B.1.2.2-A.B.1.2.5 med underpunkter er der foretaget justeringer i form af ændrede overskrifter, opbygning og sprog m.v., herunder fjernelse af gentagelser og redegørelse, b.la. i skemaer, for tidligere gældende lovgivning. Ændringerne er i vidt omfang ikke markeret som nyt. Afsnit A.B.1.2.5.2 er dog nyt og indsat som følge af ikrafttrædelsen af skatteindberetningslovens § 28 a.

Ikke indarbejdet lovgivning

Folketinget har vedtaget flere lovforslag, der skal afbøde de negative økonomiske konsekvenser som følge af coronavirus. Af relevans for dette afsnit er der vedtaget følgende hjælpepakker:

 • Lov nr. 211 af 17-03-2020, Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister og forlængelse af afgiftsperioder for moms m.v. 
 • Lov nr. 572 af 05-05-2020, Lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19
 • Lov nr. 871 af 14-06-2020, Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Yderligere udskydelse af betalingsfrister for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, udskydelse af angivelses- og betalingsfrister for moms, forlængelse af afgiftsperioder for moms samt midlertidige lempelser af regler om fuld skattepligt, regler om lempeligere beskatning af udenlandsk lønindkomst og regler om forskerskatteordningen som følge af covid-19 m.v.).

Lovene indeholder tilsammen initiativer, der medfører:

 • En midlertidig udskydelse af virksomheders angivelse- og betalingsfrister for visse perioder i 2020 vedr. A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, moms og lønsumsafgift samt mulighed for efter anmodning at få fremrykket udbetaling af skattekreditter 
 • En midlertidig forhøjelse af loftet for det beløb, som virksomhederne kan have stående på skattekontoen, uden at der sker udbetaling. Virksomheder kan således i perioden til og med den 30. november 2020 højest have 10 mio. kr. stående på skattekontoen, uden at der sker udbetaling til virksomhederne.

Da der alene er tale om en midlertidig lovgivning, er reglerne ikke nærmere omtalt i Den Juridiske Vejledning. Der henvises i stedet til informationerne på skat.dk/corona.

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.B Angivelse og afregning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.