Indhold

Dette afsnit handler om beskatningsretten til royalties.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over kildelandets beskatning af royalties i danske DBO'er
  • Tilbagebetaling af dansk royaltyskat
  • Tilbagebetaling af udenlandsk royaltyskat
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Kun det land, hvor den retmæssige ejer af royalties har skattemæssigt hjemsted (bopælslandet), kan beskatte disse royalties. Se modeloverenskomstens artikel 12, stk. 1.

Nogle af Danmarks DBO'er indeholder en alternativ formulering af artikel 12. Den ser typisk sådan ud:

  • Det land, hvor den retmæssige ejer af royalties har skattemæssigt hjemsted (bopælslandet), kan beskatte royaltybetalinger (artikel 12, stk. 1).
  • Det land, hvor royalties er opstået (kildelandet), kan også beskatte royaltybetalingen. Skatten kan dog ikke overstige et antal pct. af royaltybetalingens bruttobeløb, hvis den retmæssige ejer er hjemmehørende i det andet land (artikel 12, stk. 2). Se oversigt over kildelandets beskatningsret nedenfor.

Disse DBO-bestemmelser er opbygget på samme måde som modeloverenskomstens bestemmelse om renter i artikel 11. Skattesatsen er typisk 5 pct., 10 pct. eller 15 pct. for royalties.

DBO-bestemmelser, der er opbygget sådan, bygger på FN's modeloverenskomst.

Erhvervsvirksomhed med fast driftssted i kildelandet

Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis modtageren er hjemmehørende i et land, men udøver erhvervsvirksomhed med fast driftssted i det land, hvor royaltybetalingen stammer fra, og når den rettighed eller ejendom, som ligger til grund for royaltybetalingen, har direkte forbindelse til det faste driftssted. Se modeloverenskomstens artikel 12, stk. 3.

Indbyrdes forbundne parter

Hvis der er en særlig forbindelse mellem udbetaler og modtager finder bestemmelsen alene anvendelse på det beløb, der ville være blevet aftalt mellem parterne såfremt de havde været uafhængige parter. Det overskydende beløb beskattes i overensstemmelse med den nationale lovgivning. Se modeloverenskomstens artikel 12, stk. 4, og SKM2011.606.SR.

Se også

  • C.F.8.1.1 om hvad det vil sige at have beskatningsretten til en indkomst, kilde- og bopælsland
  • C.F.8.1.1 om FN's modeloverenskomst under afsnittet Modeloverenskomster
  • C.F.8.2.2.11.3.2 (artikel 11) om fordeling af beskatningsretten til renter mellem kilde- og bopælsland.

Oversigt over kildelandets beskatning af royalties i danske DBO'er

Nedenfor findes en oversigt over procentsatser for kildelandets beskatning af royalties i de danske DBO'er.

Nogle DBO'er indeholder en række undtagelser eller afvigelser, som fremgår af skemaet. Se afsnit C.F.9.2 om indholdet af de danske DBO'er og internationale aftaler.

Land

Kildeland

(Angivet i pct.)

Undtagelser

Se DBO for præcise formulering

(Angivet i pct.)

Argentina

15

3: nyheder

5: ophavsret

10: patent, varemærke, mønster, model

►Armenien◄

►5◄

►10: anvendelsen af, eller retten til at anvende enhver ophavsret til et litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde, herunder spillefilm og film eller bånd beregnet på udsendelse i radio eller fjernsyn.◄

►Aserbajdsjan◄

►10◄

►5: anvendelsen af patent, mønster eller model, tegning, hemmelig formel eller proces, eller oplysninger om industrielle, kommercielle eller videnskabelige erfaringer◄

Australien

10

Bangladesh

10

Belarus (SNG)

0

Belgien

0

Brasilien

15

25: benyttelse og retten til at benytte varemærker

Bulgarien

0

Canada

10

Afvigelse. Se DBO artikel 12

Chile

15

5: anvendelsen af eller retten til at anvende ethvert industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr

Cypern

0

Egypten

20

Estland

0

Filippinerne

15

Finland (Norden)

Færøerne (Norden)

0

Georgien

0

Ghana

8

Grækenland

5

Grønland

10

Indien

20

Indonesien

15

Irland

0

Island (Norden)

0

Israel

0

Italien

5

0: ophavsret til litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde

Jamaica

10

Japan

0

Jugoslavien

10

Kenya

20

Kina

10

10 af 70% af royaltybeløbet ved udleje af industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr

Korea

15

10: industriel investering

Kroatien

10

►Kuwait◄

►10◄

 

Letland

10

5: anvendelsen af industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr

Litauen

10

5: anvendelsen af industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr

Luxembourg

0

Makedonien

10

Malaysia

10

Malta

0

Marokko

10

Mexico

10

Montenegro (Jugoslavien)

10

Nederlandene

0

New Zealand

10

Nordirland

0

Norge (Norden)

0

Pakistan

12

Polen

5

Portugal

10

Rumænien

10

Rusland

0

Schweiz

0

Serbien

10

Singapore

10

Slovakiet (Tjekkoslovakiet)

0

5: anvendelsen eller retten til at anvende ethvert patent, varemærke, mønster eller enhver model, tegning, hemmelig formel eller fremstillingsmetode, eller ethvert industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr, eller for oplysninger om industrielle, kommercielle eller videnskabelige erfaringer

Slovenien

5

Sri Lanka

10

Storbritannien

0

Sverige (Norden)

0

Sydafrika

0

Taipei/Taiwan

10

Tanzania

20

Thailand

15

5: retten til at anvende en ophavsret til litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde

Tjekkiet 

0

10: anvendelsen eller retten til at anvende ethvert patent, varemærke, mønster eller model, tegning, hemmelig formel eller fremstillingsmetode, computer software eller ethvert industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr, eller for oplysninger om industriel, kommerciel eller videnskabelig erfaring

Trinidad & Tobago

15

0: for frembringelse eller gengivelse af ethvert litterært, dramatisk, kompositorisk eller kunstnerisk arbejde

Tunesien

15

Tyrkiet

10

Tyskland

0

Uganda

10

Ukraine

10

0: ophavsret til litterært, kunstnerisk og videnskabeligt arbejde, ethvert varemærke, patent, mønster, enhver model eller tegning

Ungarn

0

USA

0

Venezuela

10

5: honorar for teknisk bistand

Vietnam

15

5: patent, mønster eller model, tegning, hemmelig formel eller fremstillingsmetode eller for oplysninger om industrielle eller videnskabelige erfaringer eller for anvendelse af eller retten til at anvende industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr, der medfører overførsel af know-how

Zambia

15

Østrig

0

Tilbagebetaling af dansk royaltyskat

Reglerne i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv. om opkrævning af indeholdt A-skat finder tilsvarende anvendelse ved opkrævning af indeholdt royaltyskat. Se KSL § 66 A.

Tilbagebetaling af udenlandsk royaltyskat

Hvis et kildeland indeholder skat af royalty med en højere sats end det er aftalt i DBO'en, kan den for meget betalte skat søges tilbage.

Anmodningen skal indgives til skattemyndighederne i det pågældende land. Oplysninger om tilbagesøgning, herunder hvilke blanketter, som eventuelt skal anvendes, må søges ved henvendelse til myndighederne i det pågældende land eller eventuelt det pågældende lands ambassade i Danmark. Enkelte lande har udarbejdet en særlig blanket og har meddelt hvor tilbagesøgningsanmodninger skal sendes til. Se afsnit C.F.9.2 om de danske DBO'er og internationale aftaler.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2021.649.SR

►Spørgers kunder i Indien tilbageholdt "Foreign Withholding Tax" i forbindelse med spørgers levering af ydelser til disse.

Spørger skulle betale 22 % i skat efter interne danske regler. Indien ville kræve 10,4 % i skat, hvilket svarede til beskatningsprocenten i intern indisk ret.

Det fremgår af dobbeltbeskatningsoverenskomsten, at indisk skat i relation til lempelse skal anses for betalt med 20 % af honoraret for teknisk bistand - uanset at der opkræves en skat på honorarer for teknisk bistand, der er mindre end 20 %. Protokollen til dobbeltbeskatningsoverenskomsten angiver imidlertid, at lempelsen er maksimeret til den til enhver tid gældende normale interne sats for beskatning af honorarer for teknisk bistand i Indien. Da den gældende indiske skattesats var 10,4 %, kunne der kun gives lempelse for de 10,4 %, der faktisk blev betalt i skat i Indien. Skattestyrelsen kunne således ikke bekræfte, at spørger kunne få creditlempelse på op til 22 %, for skat betalt i Indien. Creditlempelsen kunne højest udgøre de 10,4 %, der skulle betales i skat i Indien.◄

 

SKM2019.223.SR

Spørger havde indgået serviceaftaler og franchise-aftaler om drift og branding af et antal virksomheder i Tyrkiet. Ejerne var ikke koncernforbundet med Spørger. Som vederlag for Spørgers ydelser i henhold til disse kontrakter betalte medkontrahenterne honorarer til Spørger.

Skatterådet bemærkede, at de nævnte honorarer så vidt muligt skal brydes op i enkeltelementer og hver del henføres til de relevante artikler af dobbeltbeskatningsoverenskomsten.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at franchise fees som et hele kan omfattes af artikel 12 i den dansk-tyrkiske dobbeltbeskatningsoverenskomst om royalties. Skatterådet kunne dog bekræfte, at de honorarer, som i anmodningen er beskrevet som royalty, og som udgør en del af de samlede franchise fees, var omfattet af artikel 12 i den dansk-tyrkiske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

 

SKM2011.606.SR

Skatterådet fandt, at royaltybetalingerne fra A A/S til F AG som udgangspunkt vil være omfattet af artikel 12, stk. 1, og dermed tilkommer beskatningsretten som udgangspunkt Schweiz. Skatterådet bemærkede dog, at hvis den særlige forbindelse, der vil opstå mellem A A/S og F AG, manifesterer sig i en aftale om et for højt royaltybeløb, følger det af stk. 4, at artikel 12 kun finder anvendelse på den del af royaltybetalingerne, som ville være blevet aftalt mellem uafhængige parter. Det overskydende beløb skal herefter behandles alt efter, hvorledes det kvalificeres.