Indhold

Dette afsnit handler om beskatningsretten til royalties.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over kildelandets beskatning af royalties i danske DBO'er
  • Tilbagebetaling af dansk royaltyskat
  • Tilbagebetaling af udenlandsk royaltyskat
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Kun det land, hvor den retmæssige ejer af royalties har skattemæssigt hjemsted (bopælslandet), kan beskatte disse royalties. Se modeloverenskomstens artikel 12, stk. 1.

Nogle af Danmarks DBO'er indeholder en alternativ formulering af artikel 12. Den ser typisk sådan ud:

  • Det land, hvor den retmæssige ejer af royalties har skattemæssigt hjemsted (bopælslandet), kan beskatte royaltybetalinger (artikel 12, stk. 1).
  • Det land, hvor royalties er opstået (kildelandet), kan også beskatte royaltybetalingen. Skatten kan dog ikke overstige et antal pct. af royaltybetalingens bruttobeløb, hvis den retmæssige ejer er hjemmehørende i det andet land (artikel 12, stk. 2). Se oversigt over kildelandets beskatningsret nedenfor.

Disse DBO-bestemmelser er opbygget på samme måde som modeloverenskomstens bestemmelse om renter i artikel 11. Skattesatsen er typisk 5 pct., 10 pct. eller 15 pct. for royalties.

DBO-bestemmelser, der er opbygget sådan, bygger på FN's modeloverenskomst.

Erhvervsvirksomhed med fast driftssted i kildelandet

Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis modtageren er hjemmehørende i et land, men udøver erhvervsvirksomhed med fast driftssted i det land, hvor royaltybetalingen stammer fra, og når den rettighed eller ejendom, som ligger til grund for royaltybetalingen, har direkte forbindelse til det faste driftssted. Se modeloverenskomstens artikel 12, stk. 3.

Indbyrdes forbundne parter

Hvis der er en særlig forbindelse mellem udbetaler og modtager, finder bestemmelsen alene anvendelse på det beløb, der ville være blevet aftalt mellem parterne, såfremt de havde været uafhængige parter. Det overskydende beløb beskattes i overensstemmelse med den nationale lovgivning. Se modeloverenskomstens artikel 12, stk. 4, og SKM2011.606.SR.

Se også

  • C.F.8.1.1 om hvad det vil sige at have beskatningsretten til en indkomst, kilde- og bopælsland
  • C.F.8.1.1 om FN's modeloverenskomst under afsnittet Modeloverenskomster
  • C.F.8.2.2.11.3.2 (artikel 11) om fordeling af beskatningsretten til renter mellem kilde- og bopælsland.

Oversigt over kildelandets beskatning af royalties i danske DBO'er

Nedenfor findes en oversigt over procentsatser for kildelandets beskatning af royalties i de danske DBO'er.

Nogle DBO'er indeholder en række undtagelser eller afvigelser, som fremgår af skemaet. Se afsnit C.F.9.2 om indholdet af de danske DBO'er og internationale aftaler.

Land

Kildeland

(Angivet i pct.)

Undtagelser

Se DBO for præcise formulering

(Angivet i pct.)

Bemærk

►Algeriet◄

►10◄

Se C.F.9.2.1.1.2

Argentina

15

3

5

10

Se C.F.9.2.1.5.2 

Armenien

5

10

Se C.F.9.2.1.6.2 

Aserbajdsjan

10

5

Se C.F.9.2.1.8.2 

Australien

10

Se C.F.9.2.1.9.2 

Bangladesh

10

Se C.F.9.2.2.3.2 

Belarus (SNG)

0

Se C.F.9.2.2.5 

Belgien

0

Se C.F.9.2.2.6.2 

Brasilien

15

25

Se C.F.9.2.2.12.2 

Bulgarien

0

Se C.F.9.2.2.14.2 

Canada

10

 

Chile

10

2

Cypern

0

Egypten

20

Estland

0

Filippinerne

15

Finland (Norden)

►Frankrig◄

►0◄

Færøerne (Norden)

0

Georgien

0

Ghana

8

Grækenland

5

Grønland

10

Indien

20

Indonesien

15

Irland

0

Se C.F.9.2.9.4.2 

Island (Norden)

0

Se C.F.9.2.14.8.2

Israel

0

Italien

5

0

Jamaica

10

Japan

0

Jugoslavien

10

Kenya

20

Kina

10

10 af 70%

Korea

(Sydkorea)

15

10

Kroatien

10

Kuwait

10

 

Letland

10

5

Litauen

0

Luxembourg

0

Makedonien

10

Se C.F.9.2.13.2.2

Malaysia

10

 Se C.F.9.2.13.3.2

Malta

0

Se C.F.9.2.13.5.2

Marokko

10

Se C.F.9.2.13.6.2

Mexico

10

 Se C.F.9.2.13.10.2

Montenegro (Jugoslavien)

10

 Se C.F.9.2.13.14

Nederlandene

0

Se C.F.9.2.14.3.2

New Zealand

10

 Se C.F.9.2.14.5.2

Nordirland

(Storbritannien)

0

 Se C.F.9.2.14.9

Norge (Norden)

0

 Se C.F.9.2.14.11

Pakistan

12

 Se C.F.9.2.15.1.2 

Polen

5

 Se C.F.9.2.15.6.2

Portugal

10

 Se C.F.9.2.15.7.2

Rumænien

10

 Se C.F.9.2.17.1.2

Schweiz

0

 Se C.F.9.2.18.4.2

Serbien

10

 Se C.F.9.2.18.6.2

Singapore

10

 Se C.F.9.2.18.8.2

Slovakiet (Tjekkoslovakiet)

0

5

 Se C.F.9.2.19.6.2

Slovenien

5

 Se C.F.9.2.18.11.2  

Sri Lanka

10

 Se C.F.9.2.18.14.2 

Storbritannien

0

 Se C.F.9.2.18.17.2

Sverige (Norden)

0

 Se C.F.9.2.14.8.2

Sydafrika

0

 Se C.F.9.2.18.20.2

Taipei/Taiwan

10

 Se C.F.9.2.19.2.2

Tanzania

20

 Se C.F.9.2.19.3.2

Thailand

15

5

 Se C.F.9.2.19.4.2

Tjekkiet 

0

10

 Se C.F.9.2.19.5.2

Tunesien

15

 Se C.F.9.2.19.9.2

Tyrkiet

10

 Se C.F.9.2.19.12.2

Tyskland

0

 Se C.F.9.2.19.13.2

Uganda

10

 Se C.F.9.2.20.1.2

Ukraine

5    

 Se C.F.9.2.20.2.2

Ungarn

0

 Se C.F.9.2.20.3.2

USA

0

 Se C.F.9.2.20.5.2

Venezuela

10

5

 Se C.F.9.2.21.2.2

Vietnam

15

5

 Se C.F.9.2.21.3.2

Zambia

15

 Se C.F.9.2.22.1.2

Østrig

0

 Se C.F.9.2.23.1.2

Tilbagebetaling af dansk royaltyskat

Reglerne i lov om opkrævning af skatter og afgifter mv. om opkrævning af indeholdt A-skat finder tilsvarende anvendelse ved opkrævning af indeholdt royaltyskat. Se KSL § 66 A.

Tilbagebetaling af udenlandsk royaltyskat

Hvis et kildeland indeholder skat af royalty med en højere sats end det er aftalt i DBO'en, kan den for meget betalte skat søges tilbage.

Anmodningen skal indgives til skattemyndighederne i det pågældende land. Oplysninger om tilbagesøgning, herunder hvilke blanketter, som eventuelt skal anvendes, må søges ved henvendelse til myndighederne i det pågældende land eller eventuelt det pågældende lands ambassade i Danmark. Enkelte lande har udarbejdet en særlig blanket og har meddelt hvor tilbagesøgningsanmodninger skal sendes til. Se afsnit C.F.9.2 om de danske DBO'er og internationale aftaler.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2021.649.SR

Spørgers kunder i Indien tilbageholdt "Foreign Withholding Tax" i forbindelse med spørgers levering af ydelser til disse.

Spørger skulle betale 22 % i skat efter interne danske regler. Indien ville kræve 10,4 % i skat, hvilket svarede til beskatningsprocenten i intern indisk ret.

Det fremgår af dobbeltbeskatningsoverenskomsten, at indisk skat i relation til lempelse skal anses for betalt med 20 % af honoraret for teknisk bistand - uanset at der opkræves en skat på honorarer for teknisk bistand, der er mindre end 20 %. Protokollen til dobbeltbeskatningsoverenskomsten angiver imidlertid, at lempelsen er maksimeret til den til enhver tid gældende normale interne sats for beskatning af honorarer for teknisk bistand i Indien. Da den gældende indiske skattesats var 10,4 %, kunne der kun gives lempelse for de 10,4 %, der faktisk blev betalt i skat i Indien. Skattestyrelsen kunne således ikke bekræfte, at spørger kunne få creditlempelse på op til 22 %, for skat betalt i Indien. Creditlempelsen kunne højest udgøre de 10,4 %, der skulle betales i skat i Indien.

 

SKM2019.223.SR

Spørger havde indgået serviceaftaler og franchise-aftaler om drift og branding af et antal virksomheder i Tyrkiet. Ejerne var ikke koncernforbundet med Spørger. Som vederlag for Spørgers ydelser i henhold til disse kontrakter betalte medkontrahenterne honorarer til Spørger.

Skatterådet bemærkede, at de nævnte honorarer så vidt muligt skal brydes op i enkeltelementer og hver del henføres til de relevante artikler af dobbeltbeskatningsoverenskomsten.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at franchise fees som et hele kan omfattes af artikel 12 i den dansk-tyrkiske dobbeltbeskatningsoverenskomst om royalties. Skatterådet kunne dog bekræfte, at de honorarer, som i anmodningen er beskrevet som royalty, og som udgør en del af de samlede franchise fees, var omfattet af artikel 12 i den dansk-tyrkiske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

 

SKM2011.606.SR

Skatterådet fandt, at royaltybetalingerne fra A A/S til F AG som udgangspunkt vil være omfattet af artikel 12, stk. 1, og dermed tilkommer beskatningsretten som udgangspunkt Schweiz. Skatterådet bemærkede dog, at hvis den særlige forbindelse, der vil opstå mellem A A/S og F AG, manifesterer sig i en aftale om et for højt royaltybeløb, følger det af stk. 4, at artikel 12 kun finder anvendelse på den del af royaltybetalingerne, som ville være blevet aftalt mellem uafhængige parter. Det overskydende beløb skal herefter behandles alt efter, hvorledes det kvalificeres.