Indhold

Afsnittet beskriver reglerne for opgørelse af afgiften på varmeleverancer, som virksomheder, der er forbrugsregistrerede for varme, skal angive og betale.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om opgørelse af netto-afgift på varme
  • Opgørelse af netto-energiafgift på varme
  • Opgørelse af netto-CO2-afgift på varme
  • Eksempel på opgørelse af netto-afgifter på varme.

Generelt om opgørelse af netto-afgift på varme

Det er varmeleverandøren, der er ansvarlig for måling af forbruget i afregningsmålerne.

Det er disse målinger og dermed de modtagne leverancer af varme, som den forbrugsregistrerede virksomhed skal lægge til grund ved opgørelse af nettoafgiften.

Ordningen om forbrugsregistrering forudsætter, at varmeleverandøren i rette tid efter hver enkelt afgiftsperiode sender en faktura/opgørelse til den forbrugsregistrerede virksomhed, bl.a. med oplysning om den mængde af varme, der er leveret til den forbrugsregistrerede virksomhed.

Skatteforvaltningen har ikke hjemmel til at fravige den 15. i måneden som frist for angivelse og betaling af nettoafgift.

Der kan dog være tilfælde, hvor almindelig konduite kan komme på tale. Dette gælder fx, hvor der opstår enkeltstående hændelser, som den forbrugsregistrerede virksomhed er uden skyld i, fx edb-nedbrud eller sygdom hos leverandøren, så leverandøren ikke kan nå at sende de nødvendige oplysninger før den forbrugsregistrerede virksomhed skal angive og betale nettoafgiften.

Hvis der fx ikke eksisterer en faktura eller opgørelse fra en mellemhandler af varme senest på det tidspunkt, hvor den forbrugsregistrerede virksomhed skal angive og betale afgift, kan virksomheden efter omstændighederne basere opgørelsen på mundtlige oplysninger fra leverandøren. Eventuelt kan den forbrugsregistrerede virksomhed selv foretage aflæsning af måleren.

Den forbrugsregistrerede virksomhed skal i disse tilfælde anvende det højeste afgiftsindhold (afgiftsbelastning på varme), som er oplyst af mellemhandleren indenfor det seneste år.

Da der i ovennævnte tilfælde er tale om en a conto angivelse og a conto betaling af afgift, skal der efterfølgende ske en korrektion/opgørelse af afgiftstilsvaret baseret på de faktiske modtagne leverancer, der blandt andet skal baseres på det faktiske afgiftsindhold for den pågældende måned.

Korrektionen/opgørelsen skal fremgå af virksomhedens afgiftsregnskab og skal indgå ved opgørelsen af afgiftstilsvaret (netto-afgiften) for næste afgiftsperiode.

Det er tidspunktet for forbruget af varmen, og dermed tidspunktet for leverancen, der afgør, hvornår en forbrugsregistreret virksomhed skal angive og betale afgift.

Tidspunktet for modtagelse af fakturaen kan dermed ikke lægges til grund.

Afgifterne skal angives på afgiftsangivelsen vedrørende "Afgift af varme ved forbrugsregistrering".

Opgørelse af netto-energiafgift på varme

Ved opgørelse af netto-afgiften på varme kan virksomheden fradrage forbruget af varme, der er anvendt til godtgørelsesberettigede formål (procesformål). Se GASAL § 10 og §§ 10 a - d.

Netto-afgiften er herefter afgiften af det ikke-godtgørelsesberettigede forbrug af varme, der er anvendt til opvarmning af administrationslokaler, lagerlokaler med videre og til privat forbrug.

Forbrugsvirksomheder skal dog betale en procesafgift, som den godtgørelsesberettigede afgift skal nedsættes med. Nedsættelsen udgør for perioden 1. januar til 31. marts 2023 4,5 kr./GJ svarende i 2022 til 7,14 pct. og i 2023 til og med den 31. marts til 7,05 pct. af energiafgiften. For perioden 1. april til 31. december 2023 nedsættes energiafgiften med 8,7 kr./GJ, hvilket, hvilket svarer til 13,63 pct. Se GASAL § 10 a.

Landbrugsvirksomheder med videre skal også betale en procesafgift. For landbrugsvirksomheder udgør nedsættelsen 1,6 pct. af afgiften. Se blandt andet GASAL § 10 b.

Væksthusgartnerier skal betale EU's minimumsafgift af varer, der anvendes til opvarmning af væksthuse. Se blandt andet GASAL § 10 c.

Der skal ikke betales procesafgift af varme, der anvendes til procesformål omfattet af GASAL § 10 d (mineralogiske processer med videre).

Se også

Se også afsnit E.A.4.6 om godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift til momsregistrerede virksomheder.

Opgørelse af netto-CO2-afgift på varme

Virksomheder, der er forbrugsregistrerede for varme, og som modtager varme, der er produceret af en CO2-kvoteomfattet varmeproducent, skal ikke betale CO2-afgift af den del af varmeleverancen, der er forbrugt til godtgørelsesberettigede formål (procesformål).

Netto-CO2-afgiften er herefter CO2-afgiften af forbrug af varme, der er anvendt til opvarmning af administrationslokaler, lagerlokaler med videre og til privat forbrug.

Hvis varmen derimod er produceret af en varmeproducent, der ikke er kvoteomfattet, skal den forbrugsregistrerede virksomhed betale CO2-afgift af hele varmeleverancen.

Dette indebærer, at hvis en leverance af varme både består af kvoteomfattet varme og ikke-kvoteomfattet varme, og varmen er anvendt til både procesformål og som rumvarme og varmt vand, så skal der ske en forholdsmæssig fordeling af forbruget mellem kvoteomfattet og ikke-kvoteomfattet varme. Der skal i dette tilfælde betales CO2-afgift af al den ikke-kvoteomfattede varme, og af den andel af den kvoteomfattede varme, som forholdsmæssigt er forbrugt som rumvarme og varmt vand.

Andelen af kvoteomfattet varme og ikke-kvoteomfattet varme skal fremgå af varmeregningen.

Se også

Se også afsnit E.A.4.6 om godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift til momsregistrerede virksomheder.

Eksempel på opgørelse af netto-afgifter på varme

Eksemplet viser en opgørelse af energiafgift og CO2-afgift for en virksomhed, der anvender varme til procesformål og til rumvarmeformål.

Virksomheden er forbrugsregistreret, og får varmen leveret uden energi- og CO2-afgift fra en mellemhandler, der er registreret for handel med varme.

Afgiftsperiode: En måned i 2012.

Virksomheden har processer, der er omfattet af proceslisten.

Varmen er produceret af en kvoteomfattet varmeproducent.

Forudsætninger:

Modtaget varmeleverance (oplyst af mellemhandleren)

 

520 GJ

Forbrug af varme til godtgørelsesberettigede formål (procesformål)

 

500 GJ

Forbrug af varme til rumvarmeformål (ikke-godtgørelsesberettigede formål)

(520 - 500) GJ =

20 GJ

Energiafgiftsbelastning på varmeleverancen (oplyst af mellemhandleren)

 

50,68 kr./GJ

CO2-afgiftsbelastning på varmeleverancen (oplyst af mellemhandleren)

 

7,84 kr./GJ

Opgørelse af netto-energiafgift for en måned:

Energiafgift af varme til procesformål

500 GJ * 50,68 kr./GJ =

25.340 kr.

Nedsat godtgørelse af afgift på varme forbrugt til procesformål (procesafgift)

13,1 % af 25.340 kr. =

3.320 kr.

Forbrug af varme til ikke-godtgørelsesberettigede formål (rumvarme)

20 GJ * 50,68 kr./GJ =

1.014 kr.

Energiafgift af varmeforbrug, der skal angives og betales (nettoafgift)

 (3.320 + 1.014) kr. =

 4.334 kr.

Opgørelse af netto-CO2-afgift af varme for en måned:

CO2-afgift af varme til rumvarmeformål, der skal angives og betales

20 GJ * 7,84 kr./GJ =

157 kr.