Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for opgørelse af afgift på varme, der leveres fra centrale kraftvarmeværker til virksomheder, som er registrerede for mellemhandel af varme eller til virksomheder, der er forbrugsregistrerede for varme.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om levering og fakturering af varme
  • Opgørelse af gas til afgiftsfri leverancer af varme
  • Opgørelse af afgiftsindholdet i varmen.

Generelt om levering og fakturering af varme

Centrale kraftvarmeværker kan levere varme uden afgift til virksomheder, der er registrerede for mellemhandel af varme, og til virksomheder, der er forbrugsregistrerede for varme.

Centrale kraftvarmeværker skal i rette tid efter hver enkelt afgiftsperiode sende fakturaer/opgørelser til forbrugsregistrerede virksomheder og registrerede mellemhandlere af varme.

Fakturaen/opgørelsen skal blandt andet indeholde oplysninger om varmeleverancens størrelse og afgiftsindholdet (energi- og CO2-afgiftsbelastningen) i varmeleverancen.

Afgiftsindholdet kan være oplyst som

  • det samlede energiafgiftsbeløb og CO2-afgiftsbeløb, der er indeholdt i varmeleverancen, eller
  • energiafgiften og CO2-afgift pr. leveret varmeenhed - suppleret med oplysning om den leverede mængde, eller
  • den faktiske brændselsmængde, der er indeholdt i varmeleverancen - suppleret med oplysning om afgiftssatserne for det anvendte brændsel.

Hvis der er brugt flere slags afgiftspligtige brændsler, skal afgiftsbelastningen være oplyst for hvert brændsel.

Andelen af varmeleverancen, som er produceret af en kvoteomfattet varmeproducent, skal også fremgå af fakturaen/opgørelsen. Hvis varmen både består af CO2-kvoteomfattet varme og ikke-kvoteomfattet varme, skal CO2-afgiften på den kvoteomfattede og ikke-kvoteomfattede varme fremgå særskilt af fakturaen/opgørelsen.

Opgørelse af gas til afgiftsfri leverancer af varme

Centrale kraftvarmeværker kan ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde fradrage afgiftspligtige brændsler, som er anvendt til produktion af varme, der er leveret til registrerede mellemhandlere af varme og til forbrugsregistrerede virksomheder.

Mængden af afgiftspligtige brændsler, der er anvendt til fremstilling af varme, som er leveret til forbrugsregistrerede virksomheder og mellemhandlere af varme, beregnes forholdsmæssigt.

Forenklet eksempel på opgørelse og fordeling af naturgasforbruget i kraftvarmeværket:

Forbrug af gas til produktion af varme opgjort efter kraftvarmereglerne i GASAL § 8, stk. 2

2.100.000 m3

Varmeproduktion i alt  

100.000 GJ

Varme, leveret til en registreret mellemhandler af varme

40.000 GJ

Andre leverancer mv. af varme

(100.000 - 40.000) GJ =

60.000 GJ

Forbrug af gas anvendt til produktion af varme, der er leveret til registreret mellemhandler

40.000 GJ/100.000 GJ * 2.100.000 m3 =

840.000 m3

Det er i eksemplet forudsat, at hele varmeleverancen på 100.000 GJ er målt på værkets område. Hvis mønstret for leverancer af varme er mere komplekst, og der sker målinger af varmeleverancer, hvor målingen ligger uden for værkets område, skal der tages højde for dette i opgørelsen, herunder reguleres for nettab.

Eksemplet viser, at værket har anvendt 840.000 m3 gas til produktion af varme, som værket kan levere uden afgift.

Værket kan dermed fradrage 840.000 m3 gas ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde gas for afgiftsperioden.

Opgørelse af afgiftsindholdet i varmen

Det centrale kraftvarmeværk skal for hver afgiftsperiode opgøre afgiftsindholdet (energi- og CO2-afgiftsbelastningen) i varmeleverancerne.

Eksemplet viser en forenklet beregning af afgiftsindholdet (energi- og CO2-afgiftsbelastningen) pr. leveret enhed varme. Det bemærkes, at der ved beregningen af afgiftsbelastningen skal anvendes den varmeenergienhed/mængdeenhed, som bruges ved salg af varme, fx MJ, GJ, kWh, MWh eller m3. I beregningseksemplet nedenfor er GJ anvendt som varmeenergienhed. Der regnes med en varmeleverance på 100.000 GJ.

Energiafgift i alt af gasforbrug til varmefremstilling

2.100.000 m3 * 2,353 kr./Nm3 (sats i 2012) =

4.941.300 kr.

CO2-afgift i alt af gasforbrug til varmefremstilling

2.100.000 m3 * 0,364 kr./Nm3 (sats i 2012) =

764.400 kr.

Energiafgiftsbelastning pr. leveret
GJ varme

4.941.300 kr. /100.000 GJ =

49,41 kr./GJ

CO2-afgiftsbelastning pr. leveret
GJ varme

 764.400 kr./100.000 GJ =

7,64 kr./GJ

Leveret varme til registreret
mellemhandler

40.000 GJ

Energiafgiftsbelastning (indhold
af gasafgift i varmeleverancen)

40.000 GJ * 49,41 kr./GJ =

1.976.400 kr.

CO2-afgiftsbelastning (indhold
af CO2-afgift i varmeleverancen)

40.000 GJ * 7,64 kr./GJ =

305.600 kr.

Hvis der er brugt flere slags afgiftspligtige brændsler, skal afgiftsbelastningen være oplyst for hvert brændsel.