Indhold

Dette afsnit beskriver betingelser og regler for mellemhandlere af varme og for decentrale og industrielle kraftvarmeværker, der leverer varme til virksomheder, der er forbrugsregistrerede for varme.

Afsnittet indeholder:

 • Mellemhandlere af varme
 • Decentrale og industrielle kraftvarmeværker
 • Sikkerhedsstillelse
 • Anmeldelse til registrering
 • Restancer
 • Registreringsbevis
 • Ændrede forhold
 • Registrering kan inddrages.

Se også

Se også blanket 23.032, der anvendes til anmeldelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Mellemhandlere af varme

Mellemhandlere af varme, der aftager varme direkte fra et centralt kraftvarmeværk, kan på visse betingelser bliver registrerede for mellemhandel af varme, som leveres til virksomheder, der er forbrugsregistrerede for varme.

Det er en betingelse for at blive registreret for mellemhandel af varme, at mindst 50 pct. af varmen leveres til virksomheder, der er forbrugsregistrerede for varme.

Se GASAL § 3, stk. 5, ELAL § 4, stk. 5, KULAL § 2, stk. 5 og MINAL § 3, stk. 5.

Virksomheder, der registreres for mellemhandel af varme, kan få leveret varmen uden afgift fra et registreret centralt kraftvarmeværk. Se GASAL § 3, stk. 1, KULAL § 2, stk. 3 og MINAL § 3, stk. 3.

Virksomheder, der registreres for mellemhandel af varme, kan levere varme uden afgift til virksomheder, der er forbrugsregistrerede for varme.

Decentrale og industrielle kraftvarmeværker

Decentrale og industrielle kraftvarmeværker, kan på visse betingelser blive registrerede efter gasafgiftsloven for varme, som leveres til virksomheder, der er forbrugsregistrerede for varme.

Det er en betingelse for at blive registreret efter gasafgiftsloven, at mindst 50 pct. af varmen leveres til virksomheder, der er forbrugsregistrerede for varme.

Decentrale og industrielle kraftvarmeværker, der registreres efter gasafgiftsloven for levering af varme til virksomheder, der er forbrugsregistrerede for varme, har ret til at få leveret gas uden afgift fra en gasnetvirksomhed, der er registreret efter GASAL § 3, stk. 1.

Decentrale og industrielle kraftvarmeværker, der registreres efter gasafgiftsloven for levering af varme, kan levere varme uden afgift til virksomheder, der er forbrugsregistrerede for varme.

Decentrale og industrielle gasfyrede kraftvarmeværkers registrering efter gasafgiftsloven for levering af varme til forbrugsvirksomheder, der er registrerede for varme, omfatter også varme fra et selvstændigt varmeproduktionsanlæg, hvori der anvendes andet afgiftspligtigt brændsel end gas (fx kul).

Decentrale og industrielle kraftvarmeværker kan dermed også levere varme fra sådanne varmeproduktionsanlæg uden afgift til virksomheder, der er forbrugsregistrerede for varme.

Det er en betingelse, at varmeproduktionsanlægget ligger indenfor samme lokalitet som kraftvarmeværket. Ved samme lokalitet forstås værkets geografiske beliggenhed/adresse. Det er herved forudsat, at varmen fra kraftvarmeværket og varmeproduktionsanlægget leveres via samme forsyningsnet.

Det forudsættes derudover, at værket er registreret efter kulafgiftsloven eller mineralolieafgiftsloven.

Der gælder i øvrigt de samme regler, som gælder for gasbaseret varme fra kraftvarmeværket.

Se GASAL § 3, stk. 5.

Sikkerhedsstillelse

Mellemhandlere af varme og decentrale og industrielle kraftvarmeværker skal stille sikkerhed overfor Skattestyrelsen for afgiften af den varme, som transporteres til andre forbrugere end virksomheder, der er forbrugsregistrede for varme.

Sikkerhedens størrelse fastsættes efter reglerne i opkrævningsloven.

Se GASAL § 3, stk. 6, ELAL § 4, stk. 6, KULAL § 2, stk. 6, og MINAL § 3, stk. 6.

Anmeldelse til registrering

Registrering sker ved anmeldelse til Erhvervsstyrelsen. Ved anmeldelse til registrering skal blanket 23.032 anvendes. Blanketten kan hentes på https://www.virk.dk/

Virksomheden skal afgive en erklæring om, at den opfylder eller at den forventer, inden for de kommende 12 måneder, at opfylde betingelsen om, at mindst 50 pct. af varmen leveres til virksomheder, der er forbrugsregistrerede for varme.

Skattestyrelsen kan kræve dokumentation for, at virksomheden opfylder betingelserne.

Restancer

Virksomheden må ikke være i restance med skatter og afgifter på tidspunktet for anmeldelse til registrering.

Se GASAL § 3, stk. 9, ELAL § 4, stk. 9, KULAL § 2, stk. 9, og MINAL § 3, stk. 9.

Registreringsbevis

Skattestyrelsen udsteder bevis for registreringen til de registrerede mellemhandlere af varme og registrerede decentrale og industrielle kraftvarmeværker. Registrering for punktafgifter vil fremgå af registreringsbeviset under punktet Afgift. Beviset dannes digitalt og kan rekvireres af virksomheden på https://www.skat.dk/ via TastSelv.

Ændrede forhold

Virksomheden skal underrette Skattestyrelsen, hvis betingelserne for at være registreret ikke længere er opfyldt.

Se GASAL § 3, stk. 8, ELAL § 4, stk. 8, KULAL § 2, stk. 8, og MINAL § 3, stk. 8.

Registrering kan inddrages

Skattestyrelsen kan inddrage registreringen, hvis virksomheden

 • ikke har afgivet rettidig angivelse
 • har afgivet urigtig angivelse
 • ikke rettidigt har indbetalt skatter eller afgifter
 • ikke har været i restance med skatter og afgifter.

Skattestyrelsen kan også inddrage registreringen, hvis det konstateres, at virksomheden ikke længere opfylder betingelserne for registrering.

Hvis en registrering for handel med varme inddrages, underretter Skattestyrelsen varmeleverandøren om det.

En virksomhed, der har fået inddraget registreringen, kan tidligst anmode om fornyet registrering efter 12 måneder.

Se GASAL § 3, stk. 10, ELAL § 4, stk. 10, KULAL § 2, stk. 10, og MINAL § 3, stk. 10.