Indhold

Dette afsnit beskriver øvrige betingelser og regler for at være forbrugsregistreret for gas, elektricitet eller varme.

Afsnittet indeholder:

 • Samme lokalitet
 • Anmeldelse til forbrugsregistrering
 • Restancer 
 • Ændrede forhold
 • Registreringsbevis mv.
 • Registrering kan inddrages
 • Ret til levering af gas, elektricitet eller varme uden afgift.

Se også

 • Se afsnit E.A.4.4.6.2 om betingelser for forbrugsregistrering for gas og varme
 • Blanket 23.032, der anvendes til anmeldelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Bemærk

Der gælder samme fælles betingelser og regler for at være forbrugsregistreret for gas efter gasafgiftsloven og for elektricitet efter elafgiftsloven.

Der gælder også de samme fælles betingelser og regler efter elafgiftsloven, gasafgiftsloven, kulafgiftsloven og mineralolieafgiftsloven for at være forbrugsregistreret for varme.

Samme lokalitet

Ved samme lokalitet forstås virksomhedens geografiske forretningssted. Hvis en virksomhed har flere forretningssteder (flere geografiske lokaliteter), er det forbruget ved de enkelte lokaliteter, der er afgørende for, om lokaliteten kan blive omfattet af en forbrugsregistrering.

Forbrugets størrelse og godtgørelsens størrelse for at blive forbrugsregistreret for enten gas, elektricitet eller varme skal dermed opgøres inden for samme lokalitet.

Det betyder blandt andet, at en virksomhed, der indenfor samme lokalitet har to eller flere afregningsmålere, fx for gas, kan få alle afregningsmålerne for gas omfattet af samme forbrugsregistrering. Det er dermed det samlede forbrug af enten gas, elektricitet eller varme inden for lokaliteten, og ikke hver enkelt måler, der afgør, om virksomhederne opfylder betingelserne for forbrugsregistrering.

Se bl.a. GASAL § 3, stk. 3 og 4.

Anmeldelse til forbrugsregistrering for gas og varme

Registrering sker ved anmeldelse til Erhvervsstyrelsen.

Ved anmeldelse til registrering skal blanket 23.032 anvendes. Blanketten kan hentes på https://www.virk.dk/

Virksomheden skal blandt andet oplyse, hvad registreringen skal omfatte (gas eller varme) leveringssted, lokaliteter, der ønskes omfattet af forbrugsregistrering og størrelsen af forbrug pr. lokalitet de seneste 12 måneder.

Hvis anmodningen om forbrugsregistrering ikke er baseret på et faktisk forbrug de seneste 12 måneder, men et forventet forbrug, skal dette fremgå af registreringsanmeldelsen. Det forventede energiforbrug de kommende 12 måneder skal anføres for hver lokalitet, der ønskes omfattet af registreringen.

Virksomheden afgiver samtidig erklæring om, at den opfylder eller forventer at opfylde betingelserne for forbrugsregistrering.

Skattestyrelsen kan kræve dokumentation for, at virksomhederne opfylder betingelserne for at blive forbrugsregistrerede.

Desuden skal virksomhederne oplyse navn, adresse og CVR/SE-nr. på leverandøren (transportøren) af det energiprodukt, som de ønsker at blive forbrugsregistrerede for.

Hvis en virksomhed skal registreres som forbrugsvirksomhed for både gas og varme, skal der i registreringsanmeldelse 23.032 ske afkrydsning både i rubrikken "gas" og "varme" under energileverancer, som ønskes omfattet af registreringen.

Hvis en forbrugsregistrering skal omfatte lokaliteter placeret på flere forretningssteder (flere geografiske lokaliteter), skal der afgives en registreringsanmeldelse for hvert forretningssted.

Se bl.a. GASAL § 3, stk. 7.

Restancer

Virksomheden må ikke være i restance med skatter og afgifter på tidspunktet for anmeldelse til registrering.

Se bl.a. GASAL § 3, stk. 9.

Registreringsbevis mv.

Skattestyrelsen udsteder bevis for registreringen til de registrerede virksomheder. Registrering for punktafgifter vil fremgå af registreringsbeviset under punktet Afgift. Beviset dannes digitalt og kan rekvireres af virksomheden på https://www.skat.dk/ via TastSelv.

Ændrede forhold

Virksomheden skal underrette Skattestyrelsen, hvis betingelserne for at være forbrugsregistreret ikke længere er opfyldt.

Se bl.a. GASAL § 3, stk. 8.

Registrering kan inddrages

Skattestyrelsen kan inddrage en virksomheds forbrugsregistrering, hvis den

 • ikke har afgivet rettidig angivelse
 • har afgivet urigtig angivelse
 • ikke rettidigt har indbetalt skatter eller afgifter
 • har været i restance med skatter og afgifter.

Hvis en forbrugsregistrering inddrages, underretter Skattestyrelsen energileverandøren (transportøren) om det.

En virksomhed, der har fået inddraget registreringen, kan tidligst anmode om fornyet registrering efter 12 måneder.

Se bl.a. GASAL § 3, stk. 10.

Ret til levering af gas, elektricitet eller varme uden afgift

Virksomheder, der er forbrugsregistrerede for gas, kan få leveret gas uden afgift til den pågældende lokalitet fra en gasnetvirksomhed, der er registreret efter GASAL § 3, stk. 1.

Virksomheder, der er forbrugsregistrerede for elektricitet, kan få leveret elektricitet uden afgift til den pågældende lokalitet fra en virksomhed, der er registreret efter ELAL § 4, stk. 1.

Virksomheder, der er forbrugsregistrerede for varme, kan få leveret varme uden afgift til den pågældende lokalitet fra