Indhold

Dette afsnit beskriver betingelserne for forbrugsregistrering for gas og varme.

Afsnittet indeholder:

  • Betingelser for forbrugsregistrering for gas
  • Betingelser for forbrugsregistrering for varme
  • Opgørelse af om betingelserne for forbrugsregistrering er opfyldt.

Betingelser for forbrugsregistrering for gas

Det er en betingelse for forbrugsregistrering for gas, at virksomhedens årlige målte forbrug af gas inden for samme lokalitet (geografisk forretningssted) er over 75.000 m3, og at godtgørelsen af gasafgift (energiafgift) efter GASAL § 10 udgør mindst 80 pct. af gasafgiften, og at 30 pct. af virksomhedens energiforbrug efter den lov anvendes til aktiviteter omfattet af bilag 1 til CO2-afgiftsloven (proceslisten). Se GASAL § 3, stk. 3, senest ændret ved lov nr. 481 af 30. maj 2012.

Gassen skal leveres af en virksomhed, der er registreret efter GASAL § 3, stk. 1 (gasnetvirksomhed).

Se også

Afsnit E.A.4.4.6.3 om øvrige betingelser og regler for forbrugsregistrering.

Betingelser for forbrugsregistrering for varme

Det er en betingelse for forbrugsregistrering for varme, at virksomhedens årlige målte forbrug af varme inden for samme lokalitet (geografisk forretningssted) er over 4.000 GJ, og at godtgørelsen af gasafgift (energiafgift) efter GASAL § 10 udgør mindst 80 pct. af energiafgiften på varmeleverancen, og at 30 pct. af varmeleverancen anvendes til aktiviteter omfattet af bilag 1 til CO2-afgiftsloven (proceslisten). Se GASAL § 3, stk. 4, senest ændret ved lov nr. 481 af 30. maj 2012.

Der gælder de samme betingelser for forbrugsregistrering for varme efter gasafgiftsloven, kulafgiftsloven og mineralolieafgiftsloven. Se GASAL § 3, stk. 4, KULAL § 2, stk. 4 og MINAL § 3, stk. 4.

For varme produceret ved elektricitet, fx i en elpatron, er betingelsen for forbrugsregistrering for varme, at virksomhedens årlige målte forbrug af varme inden for samme lokalitet er over 4.000 GJ, og at godtgørelsen af elafgift efter ELAL § 11 udgør mindst 87 pct. af elafgiften indeholdt i varmeleverancen.

For fjernvarme, der alt overvejende er fremstillet af afgiftspligtige brændsler/brændstof, kan der ses bort fra kravet om, at godtgørelsen skal udgøre mindst 87 pct. af elafgiften. Af praktiske administrative hensyn tillades det i stedet, at elafgiften på varmeleverancen omfattes af kravene for forbrugsregistrering for varme, der gælder efter gasafgiftsloven, kulafgiftsloven og mineralolieafgiftsloven. Det vil sige, at godtgørelsen af elafgiften på varmeleverancen skal udgøre mindst 80 pct. af den samlede energiafgift på varmeleverancen, og at 30 pct. af varmeleverancen skal anvendes til aktiviteter omfattet af bilag 1 til CO2-afgiftsloven (proceslisten).

Varmen skal leveres af et centralt kraftvarmeværk, der er registreret efter GASAL § 3, stk. 1, et decentralt eller industrielt kraftvarmeværk, der er registreret efter GASAL § 3, stk. 5 eller af en varmeleverandør, der er registreret for mellemhandel af varme efter GASAL § 3, stk. 5.

Ved et centralt kraftvarmeværk forstås et værk, der er omfattet af bilag 1 til gasafgiftsloven, fx Fynsværket.

Ved et decentralt kraftvarmeværk forstås et værk, der som udgangspunkt leverer varme til et kollektivt varmeforsyningsselskab.

Ved et industrielt kraftvarmeværk forstås et værk, der som udgangspunkt leverer varme til industrielt brug.

Ved en mellemhandler af varme forstås en virksomhed, der transporterer varme fra et centralt kraftvarmeværk til en virksomhed, der er forbrugsregistreret for varme.

Se også

Afsnit E.A.4.4.6.3 om øvrige betingelser og regler for forbrugsregistrering.

Opgørelse af om betingelserne for forbrugsregistrering er opfyldt

Nedenfor er opstillet metodeeksempler på opgørelse af, om en virksomhed opfylder betingelserne for at blive forbrugsregistreret for gas.

Eksempel 1

Eksemplet viser et væksthusgartneri med en afregningsmåler for gas. Gassen leveres af en gasnetvirksomhed, der er registreret hos Skattestyrelsen.

Virksomheden anvender gassen til produktion af varme i en gaskedel. Den producerede varme anvendes til at opvarme væksthuse (omfattet af punkt 1 i proceslisten), og til at opvarme værksteds- og opholdslokaler (rumvarme) og en privatbolig (rumvarme).

Virksomheden har ifølge afregningsmåleren forbrugt 200.000 m3 gas.

1.

Forbrug af gas i alt

 

200.000 m3

2.

Forbrug til opvarmning af værksteds- og opholdslokaler omregnet til m3

 

7.000 m3

3.

Forbrug til opvarmning af privatboligen

 

3.000 m3

4.

Forbrug til opvarmning af væksthuse omfattet af proceslistens punkt 1

(200.000 - (7.000 + 3.000)) m3 =

190.000 m3

5.

Forbrug til opvarmning af væksthus i % af forbrug af gas i alt

(190.000/200.000)m3 * 100 =

95,0 % *)

Opgørelse af godtgørelsesberettiget gasafgift i forhold til betingelsen om mindst 80 % godtgørelse:

1.

Gasafgift i alt af forbrugt gas

200.000 m3 * 2,158 kr./m3 (sats i 2015) =

431.600 kr.

2.

Gasafgift af forbrug til procesformål

190.000 m3 * 2,158 kr./m3 =

410.020 kr.

3.

EU's minimumsafgift af gasforbrug til opvarmning af væksthuse

190.000 m3 * 0,049 kr./m3 =

9.310 kr.

4.

Godtgørelsesberettiget gasafgift

(410.020 - 9.310) kr. =

400.710 kr.

5.

Godtgørelsesberettiget gasafgift i % af gasafgift i alt af forbrugt gas

(400.710/431.600) kr. * 100 =

92,8 % *)

*) Væksthusgartneriet opfylder begge betingelser for at blive/være forbrugsregistreret for gas.

Eksempel 2 A

Eksemplet viser en produktionsvirksomhed (plastvirksomhed), der producerer plastvarer af nye råvarer (ikke omfattet af proceslisten), og som fremstiller regenereret plastic (omfattet af proceslistens punkt 32).

Virksomheden anvender gas i produktionsprocesserne.

Virksomheden har ifølge afregningsmåleren forbrugt 200.000 m3 gas:

1.

Forbrug af gas i alt

 

200.000 m3

2.

Forbrug til produktion af plastvarer af nye råvarer

 

128.000 m3

3.

Forbrug til produktion af regenereret plastic

 

72.000 m3

4.

Forbrug til produktion af regenereret plastic i % af forbrug af gas i alt

(72.000/200.000) m3 * 100 =

36,0 % *)

Opgørelse af godtgørelsesberettiget gasafgift i forhold til betingelsen om mindst 80 % godtgørelse til procesformål:

1.

Gasafgift i alt af forbrugt gas til procesformål

200.000 m3 * 2,158 kr./m3 (sats i 2015) =

431.600 kr.

2.

Nedsat godtgørelse af gasafgift af forbrug til procesformål

8,26 % (sats i 2015) af 431.600 kr. =

35.650 kr.

3.

Godtgørelsesberettiget gasafgift i alt

(431.600 - 35.650) kr. =

395.950 kr.

4.

Godtgørelsesberettiget gasafgift i % af gasafgift i alt af forbrugt gas

(395.950/431.600) kr. * 100 =

91,7 % *)

*) Plastvirksomheden opfylder begge betingelser for at blive/være forbrugsregistreret for gas.

Eksempel 2 B

Eksemplet viser samme produktionsvirksomhed (plastvirksomhed), som nævnt i eksempel 2 A.

Virksomheden anvender gas til samme formål som nævnt i eksempel 2 A og gasforbruget i alt er det samme.

Men i dette eksempel anvendes der 148.000 m3 gas til produktion af plastvarer af nye råvarer og 52.000 m3 gas til produktion af regenereret plast.

1.

Forbrug af gas i alt

 

200.000 m3

2.

Forbrug til produktion af plastvarer af nye råvarer

 

148.000 m3

3.

Forbrug til produktion af regenereret plastic

 

52.000 m3

5.

Forbrug til produktion af regenereret plastic i % af forbrug af gas i alt

(52.000/200.000) m3 * 100 =

26,0 % *)

*) Plastvirksomheden opfylder i dette eksempel ikke betingelsen om, at mindst 30 % af energiforbruget skal anvendes til aktiviteter omfattet af proceslisten. Virksomheden opfylder derfor ikke betingelsen for at blive/være forbrugsregistreret for gas.