Indhold

Dette afsnit, beskriver hvilke virksomheder, som skal eller kan registreres efter gasafgiftsloven.

Afsnittet indeholder:

 • Virksomheder, der skal registreres efter gasafgiftsloven
 • Virksomheder, der kan registreres efter gasafgiftsloven
 • Anmeldelse mv. til registrering.

Se også

 • Afsnit E.A.1.4. om generelle regler for registrering
 • Blanket 23.020, der anvendes til anmeldelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Bemærk

Der er ingen registreringsbestemmelse i gasafgiftsloven for varemodtagere.

Der er heller ikke krav om registrering af virksomheder i andre EU-lande, der har fjernsalg af naturgas og bygas til en privat køber i Danmark. Men ikke-registrerede modtagere af afgiftspligtig gas fra udlandet skal betale afgift ved modtagelsen af gassen. Se GASAL § 13, stk. 1.

Virksomheder, der skal registreres efter gasafgiftsloven

Følgende virksomheder skal registreres hos Skattestyrelsen:

 • Virksomheder, der indvinder eller fremstiller gas. Se GASAL § 3, stk. 1
 • Virksomheder, der leverer gas (distributions- og transmissionsselskaber). Se GASAL § 3, stk. 1
 • Kraftværker og kraftvarmeværker omfattet af bilag 1 til gasafgiftsloven (centrale kraft- og kraftvarmeværker). Se GASAL § 3, stk. 1.

Distributions- og transmissionsselskaber (gasnetvirksomheder)

Ved virksomheder, der leverer afgiftspligtig gas (distributionsselskaber og transmissionsselskaber) forstås virksomheder, der driver bevillingspligtig virksomhed omfattet af § 10 i lov om naturgasforsyning (gasforsyningsloven). Se GASAL § 3, stk. 2.

Selskaber, der driver særlige bygasnet, skal også registreres. Se GASAL § 3, stk. 2.

Distributionsselskaber, transmissionsvirksomheder og selskaber, der driver særlige bygasnet, benævnes efterfølgende som gasnetvirksomheder.

Disse virksomheder er ansvarlige for at måle den mængde gas, der leveres til forbrugerne.

Centrale kraftværker og kraftvarmeværker

Centrale kraftværker og kraftvarmeværker omfattet af bilag 1 til gasafgiftsloven er følgende:

 • H. C. Ørstedsværket
 • Svanemølleværket
 • Amagerværket
 • Avedøreværket
 • Kyndbyværket
 • Asnæsværket
 • Stigsnæsværket
 • Masnedøværket
 • Fynsværket
 • Enstedværket, inkl. Blok 3
 • Vestkraft, Esbjerg- og Herningværkerne
 • Midtkraft, Studstrup- og Århusværkerne
 • Randersværket
 • Nordjyllandsværket
 • Vendsysselværket
 • Skærbækværket
 • Østkraft, Rønneværket.

Virksomheder, der kan registreres efter gasafgiftsloven

Følgende virksomheder kan registreres hos Skattestyrelsen på visse betingelser:

 • Visse momsregistrerede virksomheder, der anvender gas til procesformål (forbrugsregistrerede virksomheder)
 • Visse momsregistrerede virksomheder, der anvender varme (fjernvarme) til procesformål (forbrugsregistrerede virksomheder)
 • Mellemhandlere af varme, der leverer fjernvarme til virksomheder, der forbrugsregistreres for varme.
 • Decentrale og industrielle kraftvarmeværker, der leverer varme til virksomheder, der forbrugsregistreres for varme.

Se i øvrigt afsnit E.A.4.4.6 om forbrugsregistrering mv. for gas og varme og registrering for handel med varme.

Anmeldelse mv. til registrering

Ved anmeldelse til registrering skal blanket 23.020 anvendes. Se også afsnit E.A.1.4.2.