Indhold

Dette afsnit indeholder definitionerne på naturgas og bygas

Afsnittet indeholder:

  • Definition: Naturgas
  • Definition: Bygas
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Definition: Naturgas

Naturgas er en fællesbetegnelse for den gas, der findes i undergrunden på samme måde som råolie.

Naturgas består fortrinsvist af metan, men indeholder også ethan, propan, butan og andre længere kulstofkæder samt en række sporstoffer såsom SOx-forbindelser, NOx-forbindelser og COx-forbindelser. Naturgassens sammensætning og dermed kvalitet varierer en del ved de forskellige naturgasfelter. Generelt er naturgas fra den danske del af Nordsøen karakteriseret ved at have en meget høj kvalitet og dermed også en højere brændværdi med omkring 90 pct. metan og meget få SOx- og NOx-forbindelser.  

Naturgas er, som kul og olie, et fossilt brændstof. Afbrænding af naturgas udleder dog mindre CO2 pr. energimængde end andre typer fossile brændsler.

Danmarks gasforbrug dækkes overvejende af felterne i Nordsøen. Den resterende del af gasforbruget i Danmark importeres fra Tyskland. Disse leverancer forventes at stige de kommende år.

Det danske net til transmission og distribution af naturgas blev åbnet i 1984.

Naturgassen kan også sejles hvis den omformes til LNG (Liquid Natural Gas). Det sker ved afkøling til en temperatur på minus 176 grader C, hvilket får naturgassen til at optræde i flydende form. LNG er ligesom gasforming naturgas omfattet af definitionen af naturgas.

Naturgas er lugtfri. Naturgas (metan) tilsættes derfor af sikkerhedsmæssige hensyn et lugtstof (oderant), der indeholder svovl. Lugtstoffet tilsættes på Energinets måler- og regulatorstationer.

Definition: Bygas

Bygas er gas, som gennem rørsystemer fordeles til forbrugerne i en by.

Før i tiden blev bygas fremstillet af stenkul (kulgas) eller mineralolie (spaltgas).

Nu til dags fremstilles bygas ved at blande naturgas med luft. Der opnås herved en brændværdi som for den oprindelige bygas. Naturgasbaseret bygas består af ca. 50 pct. naturgas og 50 pct. luft. Der opstår herved en forskel i brændværdien mellem naturgas og bygas på ca. 2:1.

De eneste steder i landet, hvor der stadig findes et bygasnet er i Aalborg, København og på Frederiksberg.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Skatterådet

SKM2020.70.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at Liquified Natural Gas (LNG) er en afgiftspligtig vare efter mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 2 (udfyldningsbestemmelsen). Det fremgik af Skatterådets afgørelse, at begrebet "naturgas" i gasafgiftslovens § 1, stk. 1, skal anses for også at omfatte den flydende tilstandsform (LNG).