Indhold

Dette afsnit beskriver definitionen på blandt andet elektricitet, et el-produktionsanlægs kapacitet, en kWh (kilowatt-time), et aftagenummer og en elhandelsvirksomhed mv.

Afsnittet indeholder:

 • Definition: Elektricitet
 • Definition: Et el-produktionsanlægs kapacitet
 • Definition: Effekt
 • Definition: KWh (kilowatt-time)
 • Definition: Aftagenummer
 • Definition: Elmåler
 • Definition: Datahub
 • Definition: Elhandelsvirksomhed
 • Definition: Netvirksomhed
 • Definition: Transmissionsvirksomhed
 • Definition: Kollektivt elforsyningsnet.  

Definition: Elektricitet

Elektrisk energi er energien i et elektrisk system, som ændres ved bevægelse af elektrisk ladning.

Definition: Et el-produktionsanlægs kapacitet

Ved et produktionsanlægs kapacitet forstås det antal kW (enhed, der anvendes i elafgiftsloven), som anlægget maksimalt kan yde vedvarende.

Definition: Effekt

Effekten er omsat energi pr. tid. I SKM2012.506.SKAT er det præciseret, at der ved effekt forstås den effekt et anlæg har i sig selv uden hjælpemidler. Dette uanset at anlægget ikke kan fungere uden forbindelser til el mv.

Definition: KWh (kilowatt-time)

En kilowatt-time er en enhed for elektrisk energi lig 1.000 W anvendt i 1 time = 1 kWh.

KWh er den energienhed, som normalt bruges til at måle elforbruget med, og er derfor også den energienhed, som er anvendt i elafgiftsloven.

1 kWh er også = 3,6 MJ. Se nedenstående beregning:

1 J = 1 Wattsekund.

1 kWh er dermed = 1.000 W * 1 time = 1000 W *60 *60 s = 3,6 MJ.

Definition: Aftagenummer

Et aftagenummer er et nummer, som entydigt identificerer et målepunkt, som er omfattet af en netvirksomheds pligt til at måle levering og aftag af el. Begrebet dækker udelukkende over de såkaldte hovedmålere, som anvendes til afregningsformål.

De såkaldte bimålere, der anvendes til individuel forbrugsmåling i visse boligforeninger eller lignende, hvor boligforeningens forbrug afregnes samlet, er ikke omfattet af definitionen af aftagenummer. I sådanne boligforeninger eller lignende er det alene hovedmåleren, som måler elektriciteten til samlet afregning, som er omfattet af begrebet aftagenummer.

Se ELAL § 1 a, stk. 1, nr. 1.

Definition: Elmåler

En elmåler er et måleinstrument til afregning af elektrisk energi. Elmåleren er samtidig grundlaget for beregning af afgiften på elektricitet, som skal betales til statskassen.

Måling af elforbruget sker med en integreret måler, som måler den effekt (kW), der tilgår en el-installation.

Til måling af almindeligt husholdningsforbrug har der tidligere hovedsageligt været anvendt en mekanisk måler.

Elektroniske målere vil efterhånden helt fortrænge den mekaniske elmåler. De elektroniske målere vil blive fjernaflæst. De elektroniske målere kan også måle elforbruget på timebasis. Dette er i dag blevet almindeligt.

Der er udstedt en målerbekendtgørelse af Energistyrelsen, bekendtgørelse nr. 477 af 10. maj 2023 om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget.

Der er udstedt to bekendtgørelser fra Sikkerhedsstyrelsen, bekendtgørelse nr. 582 af 28. maj 2018 om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme, samt bekendtgørelse nr. 774 af 1. juni 2022 om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter.

Se også

Se også afsnit E.A.4.6.14.5 om krav til målere af energiforbrug (Elforbrugsmålere).

Definition: Datahub

En datahub er en it-platform, der ejes og drives af Energinet, som håndterer måledata, stamdata, nødvendige transaktioner samt kommunikation mellem elmarkedets aktører i Danmark.

Datahubben varetager en central funktion i relation til elafgifter under el-engrosmodellen.

Se ELAL § 1 a, stk. 2.

Definition: Elhandelsvirksomhed

En elhandelsvirksomhed er en virksomhed, der sælger elektricitet til den, der omfattes af et aftagenummer, og som er registreret for denne aktivitet i datahubben.

Ved den, der omfattes af et aftagenummer, forstås den, der hæfter for betalingen for leverancen af el til et aftagenummer.

Det er ikke alle virksomheder, der handler med elektricitet, som omfattes af definitionen. Fx omfatter definitionen ikke udlejere af lejemål, som køber elektricitet via en hovedmåler og sælger elektriciteten videre til lejerne på basis af fx målt forbrug på bimålere.

En elhandelsvirksomhed er populært sagt el-detailhandleren i forhold til de elkunder, som har et aftagenummer.

Se ELAL § 1 a, stk. 1, nr. 3.

Bemærk

En elhandelsvirksomhed benævnes som en elleverandør af branchen, herunder også af Energinet.

Definition: Netvirksomhed 

En netvirksomhed er en virksomhed med bevilling efter elforsyningslovens § 19, der driver distributionsnet.

Definition: Transmissionsvirksomhed

En transmissionsvirksomhed er en virksomhed med bevilling efter elforsyningslovens § 19 eller elforsyningsvirksomhed, som varetages af Energinet eller denne virksomheds helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet, der driver transmissionsnet.

Definition: Kollektivt elforsyningsnet

Et kollektivt elforsyningsnet er et transmissions- og distributionsnet, som på offentligt regulerede vilkår har til formål at transportere elektricitet for en ubestemt kreds af elleverandører og elforbrugere.