Indhold

Dette afsnit handler om tvangsauktion over andele i andelsboligforeninger mv.

Afsnittet indeholder:

  • Udlæg i andele i andelsboligforeninger
  • Auktionsværneting
  • Restanceinddrivelsesmyndighedens kompetence ved tvangsauktion over andele i andelsboligforeninger mv.

Udlæg i andele i andelsboligforeninger

Hvis udlæg er foretaget i en andel i en andelsboligforening, hvor der til andelen er knyttet retten til en bolig, kan denne ikke sælges ved tvangsauktion, før fogedretten efter anmodning fra udlægshaveren har forsøgt tvangssalg gennem andelsboligforeningen i overensstemmelse med § 6 b i andelsboligloven. Se retsplejelovens § 559 a, stk. 1.

En anmodning til fogedretten om at iværksætte tvangssalg gennem andelsboligforeningen skal ifølge retsplejelovens § 559 a, stk. 2, være skriftlig og ledsaget af en udskrift af andelsboligbogen. Når fogedretten har modtaget anmodningen, indkalder den skyldneren og andelsboligforeningen til møde.

På mødet vejleder fogedretten skyldneren om sagens videre forløb. I særlige tilfælde kan fogedretten på mødet meddele skyldneren en frist på indtil 4 uger til at afværge tvangsmæssigt salg af andelen. Reglerne i retsplejelovens § 561, stk. 1, 2. og 3. punkt, stk. 2, stk. 3, 4. punkt, og stk. 4, finder tilsvarende anvendelse. Fogedretten underretter andelsboligforeningen, skyldneren og udlægshaveren om sin beslutning om, at andelen skal forsøges solgt gennem andelsboligforeningen i overensstemmelse med § 6 b i andelsboligloven. Se retsplejelovens § 559 a, stk. 2.

Hvis det på grundlag af andelsboligforeningens oplysninger må antages, at der ved salg gennem foreningen ikke kan opnås en pris svarende til den højeste pris, der er tilladt efter andelsboligloven eller foreningens vedtægter, kan fogedretten beslutte, at salg skal ske gennem fogedretten på tvangsauktion. Se retsplejelovens § 559 a, stk. 3.

Hvis salg gennem andelsboligforeningen i overensstemmelse med stk. 1 ikke sker inden for den frist, der er fastsat i § 6 b i andelsboligloven, sælges andelen efter anmodning fra udlægshaveren gennem fogedretten på tvangsauktion. Se retsplejelovens § 559 a, stk. 4.

I de tilfælde, der er nævnt i retsplejelovens § 559 a, stk. 3 og 4, afholdes tvangsauktionen i overensstemmelse med reglerne om tvangsauktion over fast ejendom i kapitel 51 med undtagelse af reglerne i

Når særlige hensyn til skyldneren taler derfor, kan fogedretten beskikke en advokat for skyldneren. Retsplejelovens § 500, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse. Se retsplejelovens § 559 a, stk. 5.

Auktionen afholdes på de af justitsministeren fastsatte tvangsauktionsvilkår vedrørende andelsboliger. Afgives flere bud svarende til den pris, der er den højst tilladte efter lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber eller andelsboligforeningens vedtægter, afgør fogedretten ved lodtrækning, hvem der skal have fortrinsstilling. Se retsplejelovens § 559 a, stk. 6.

En anmodning til fogedretten om tvangsauktion over en andel i en andelsboligforening, som anvendes til andet end beboelse, skal være skriftlig og være ledsaget af en udskrift af Andelsboligbogen. I øvrigt finder retsplejelovens § 559 a, stk. 5 og 6, tilsvarende anvendelse. Se retsplejelovens § 559 c.

Auktionsværneting

Tvangsauktion over en andel i en andelsboligforening mv. skal afholdes i den retskreds, hvor andelsboligen mv. er beliggende. Se retsplejelovens § 539, 2. pkt.

Restanceinddrivelsesmyndighedens kompetence ved tvangsauktion over andele i andelsboligforeninger mv.

Restanceinddrivelsesmyndigheden har samme kompetence i forbindelse med tvangsauktion over andele i andelsboligforeninger mv., som ved tvangsauktion over fast ejendom. Se derfor afsnit G.A.3.2.2.2.3 om restanceinddrivelsesmyndighedens kompetence ved auktion over fast ejendom.