Dette afsnit handler om inddrivelse af bøder mv. i Norden.

►Afsnittet indeholder:

  • Regelgrundlag
  • Fordringer omfattet af den nordiske fuldbyrdelsesordning
  • Fremsendelse af anmodning om inddrivelse◄

►Regelgrundlag◄

Reglerne for inddrivelse af bøder i Norden fremgår af: 

►Fordringer omfattet af det nordiske samarbejde angående fuldbyrdelse af straf m.v.◄

Følgende fordringstyper, der hviler på danske afgørelser, kan fuldbyrdes, herunder inddrives, i Finland, Island, Norge eller Sverige:

  • Bødestraf
  • Konfiskationsbeløb
  • Sagsomkostninger i straffesager

Se §§ 1 og 2 i lovbekendtgørelse nr. 555 af 25. maj 2011 om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v.

Bemærk

Bøden skal være pålagt som sanktion i anledning af en begået lovovertrædelse. Tvangsbøder, pålagt af en domstol eller anden instans, er således ikke omfattet af loven.◄

►Fremsendelse af anmodning om inddrivelse◄

Politiet afgør, om en anmodning om inddrivelse af en dansk bødefordring, fordring på konfiskationsbeløb eller fordring på sagsomkostninger skal fremsendes til Finland, Island, Norge eller Sverige. Anmodningen bør kun fremsendes, efter at fordringen forgæves er forsøgt inddrevet ved direkte henvendelse til skyldner om betaling af bøden. Se §§ 1, 3 og 5 i cirkulære nr. 220 af 16. december 1963 om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf m.v.