åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for anbringelse af midlerne i en dansk pensionsordning med løbende udbetalinger.

Reglerne for hvilke aktiver, som pensionsordninger med løbende udbetalinger kan anbringes i, er fastsat i Erhvervs- og Vækstministeriets lovgivning, når ordningerne er oprettet i pensionsinstitutter med hjemsted her i landet eller i pensionsinstitutter, der udøver virksomhed gennem et fast driftssted. Se ►Lov om forsikringsvirksomhed, § 175◄

Reglerne gælder ikke for livsforsikringsselskaber, pensionskasser og kreditinstitutter i lande uden for EU/EØS.

Der kan ikke opnås fradrag eller bortseelsesret for indbetalinger på pensionsordninger oprettet i pensionsinstitutter med hjemsted i lande uden for EU/EØS.

Anbringelsesreglerne for udenlandske pensionsordninger i lande inden for EU/EØS er beskrevet i afsnit C.A.10.3.2.1.2 om ordninger godkendt efter PBL § 15 C.